Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Bekendtgørelse om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af beboelsesejendomme

Social- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1374 af 30/9 2022, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 177 af 20/2 2023.

I medfør af § 142 d, stk. 4, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. september 2021, som ændret ved lov nr. 888 af 21. juni 2022, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Social- og Boligstyrelsen kan give tilsagn om støtte til etablering af almene boliger, jf. § 2, med henblik på at øge antallet af økonomisk tilgængelige boliger i større byer, hvor der måtte være særligt behov herfor.

§ 2. Social- og Boligstyrelsen kan i perioden 2022-2031 inden for en bevilling fastsat i henhold til den årlige finanslov give tilsagn om lån til almene boligorganisationer til etablering af almene boliger ved erhvervelse af eksisterende beboelsesejendomme, når der ikke kan ydes støtte til de pågældende ejendomme efter § 115 i almenboligloven.

Stk. 2. Lånet kan maksimalt udgøre 20 pct. af ejendommens værdi. Ved ejendommens værdi forstås i denne sammenhæng købesummen for ejendommen med tillæg af udgifter, hvis afholdelse kan godkendes af ministeriet som nødvendige for, at boligerne fremover vil kunne anvendes efter deres formål.

Stk. 3. Lånet er rentefrit. Social- og Boligstyrelsen stiller krav om påbegyndelse af tilbagebetaling senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Krav om tilbagebetaling kan ske tidligere, når ejendommens økonomi sammenholdt med almene boligers formål og det almindelige lejeniveau muliggør dette.

Til toppen

Kapitel 2 – Ansøgning

§ 3. Ansøgning om lån efter § 2 kan i perioden 2024-2031 indsendes af en almen boligorganisation til Social- og Boligstyrelsen inden for en ansøgningsperiode, som oplyses på styrelsens hjemmeside, med frist den 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. september og 15. november. Det samme gælder i 2023, dog med frist den 15. april, 15. juni, 15. september og 15. november.

Stk. 2. Ansøgning skal fremsendes elektronisk ved anvendelse af det ansøgningsskema, der findes på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. En ansøgning skal vedrøre en bestemt ejendom, hvorom der er indgået en betinget købsaftale eller igangsat dokumenterede drøftelser om et køb mellem boligorganisationen og ejendommens ejer.

§ 4. Det er en forudsætning for tilsagn efter § 7, at

1) boligledigheden i kommunen opgjort efter almenboliglovens § 115, stk. 7, 2. pkt., ikke overstiger 2 pct.,

2) ejendommen er beliggende i en by (byområde) med mindst 20.000 indbyggere efter Danmarks Statistiks seneste byopgørelse pr. 1. januar,

3) kommunen godkender erhvervelsen af ejendommen efter § 26 i almenboligloven, og

4) erhvervelse af ejendommen er velbegrundet, herunder at kommunen erklærer, at den beregnede leje modsvarer en fremtidig anvendelse som almene boliger og at ejendommen er centralt, bymæssigt placeret, hvor der er et særligt behov for flere økonomisk tilgængelige boliger, jf. § 1.

§ 5. Social- og Boligstyrelsen oplyser på styrelsens hjemmeside om meddelte tilsagn efter § 7 og om den resterende årlige bevilling.

§ 6. I bevillingsperioden oplyser Social- og Boligstyrelsen på styrelsens hjemmeside før hver ansøgningsperiode omfanget af midler, der kan søges.

Stk. 2. Social- og Boligstyrelsen afgør hvert år i perioden 2024-2031 efter den 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. september og 15. november, om der kan gives tilsagn på grundlag af modtagne ansøgninger, såfremt der er resterende midler på årets bevilling. Det samme gælder i 2023, dog således at afgørelse træffes efter den 15. april, 15. juni, 15. september og 15. november. Social- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at fravige disse datoer, når der oplyses herom på styrelsens hjemmeside.

Til toppen

Kapitel 3 – Tilsagn

§ 7. Social- og Boligstyrelsen foretager en vurdering af de indsendte ansøgninger og træffer beslutning om, hvorvidt der kan meddeles tilsagn, jf. § 2. Hvis der er flere berettigede ansøgninger end midler til rådighed, foretager Social- og Boligstyrelsen en prioritering blandt ansøgningerne, herunder så der opnås det størst mulige antal økonomisk tilgængelige boliger i områder, hvor der er behov for boligerne.

Stk. 2. Social- og Boligstyrelsen kan til brug for sin sagsbehandling indhente yderligere oplysninger fra ansøgere samt oplysninger og vurderinger fra ejendomsmæglere samt kommunen og Landsbyggefonden.

§ 8. Senest 6 måneder efter at Social- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om lån efter § 2, skal der være indgået en bindende købsaftale mellem tilsagnsmodtager og ejendommens sælger.

Stk. 2. Såfremt der ikke er indgået en aftale inden fristen, jf. stk. 1, bortfalder tilsagnet.

Stk. 3. Social- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i stk. 1.

Til toppen

Kapitel 4 – Udbetaling

§ 9. Når en almen boligorganisation, der har modtaget tilsagn om lån, har indgået en endelig aftale om køb af en ejendom, indsender boligorganisationen en anmodning til Social- og Boligstyrelsen om udbetaling af lånet.

Stk. 2. Efter anmodning fra Social- og Boligstyrelsen forestår Udbetaling Danmark udbetaling af lånet til boligorganisationen.

Stk. 3. Udbetaling efter stk. 2 kan tidligst ske, når Udbetaling Danmark har anmeldt pantebrev i den erhvervede ejendom, og når pantebrevet er tinglyst i ejendommen uden anmærkninger.

Til toppen

Kapitel 5 – Annullering af tilsagn og tilbagebetaling af støtte

§ 10. Social- og Boligstyrelsen annullerer tilsagn om støtte i følgende tilfælde:

1) Tilsagnsmodtager har givet vildledende eller urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen.

2) De almene boliger, der er givet tilsagn til, etableres ikke i overensstemmelse med ansøgningen.

Stk. 2. Når tilsagn annulleres efter stk. 1, skal modtagne lån tilbagebetales til staten.

Til toppen

Kapitel 6 – Kontrol

§ 11. Enhver, der modtager støtte i form af lån efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Social- og Boligstyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for styrelsens kontrol med, at vilkår for støtten overholdes.

Til toppen

Kapitel 7 – Klage

§ 12. Afgørelser truffet af Social- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for social- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. oktober 2022.

Til toppen

Noter

Overalt er »Bolig- og Planstyrelsen« ændret til: »Social- og Boligstyrelsen«, § 3, § 6 og § 12 ændret 27/2 2023 ved bek. nr. 177 af 20/2 2023.

Til toppen