Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Handicappede

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1005 af 23/6 2022.

I medfør af § 2, stk. 4, § 3, stk. 2, nr. 1 og 3, § 4, stk. 2 og 3, § 12, stk. 6 og 7, § 12 a, stk. 2-4, § 13, stk. 3, § 15, stk. 1, 2. pkt., § 16, stk. 4, § 17, stk. 3, og § 18, stk. 3, i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 28. januar 2020, som ændret ved lov nr. 833 af 14. juni 2022, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Støtteberettigede uddannelsessøgende og støtteformer m.m.

§ 1. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen) kan efter ansøgning yde specialpædagogisk støtte til følgende uddannelsessøgende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse:

1) Danske statsborgere.

2) EU- eller EØS-statsborgere.

3) Udenlandske statsborgere, der efter EU-retten har ret til ligebehandling som familiemedlem til en EU/EØS-statsborger, der er eller har bevaret status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten.

4) Udenlandske statsborgere, der opfylder særlige betingelser, svarende til de betingelser, der er fastsat med hjemmel i SU-lovens § 2 b, stk. 2, jf. § 2 b, stk. 1, nr. 5, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra betingelser om forudgående erhvervsarbejde, jf. stk. 1, nr. 4, for udenlandske statsborgere, når den uddannelsessøgende på grund af funktionsnedsættelse ikke eller kun vanskeligt har kunnet påtage sig eller opnå erhvervsarbejde.

§ 2. Uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, har ret til specialpædagogisk støtte til uddannelse i et andet EU-eller EØS-medlemsland end Danmark, når den uddannelsessøgende, opfylder en af følgende betingelser:

1) Har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet.

2) Er familiemedlem til en EU/EØS-statsborger, der har bopæl i et andet EU- eller EØS-land end Danmark, og

a) samtidig har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark i mindst 5 år inden for de sidste 7 år forud for ansøgningstidspunktet, eller samlet set har haft betydelig tilknytning til det danske arbejdsmarked i en betydelig periode, og

b) fortsat er eller har bevaret status som vandrende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten.

3) Har gået i skole i Danmark i en betydelig periode.

4) Har familiemedlemmer i Danmark, ud over de familiemedlemmer, der forsørger den uddannelsessøgende, og den uddannelsessøgende har haft nær kontakt med disse i en betydelig periode.

5) Har haft betydelige økonomiske bånd til Danmark i en betydelig periode.

6) Har haft arbejde i Danmark af et vist omfang og i en betydelig periode.

7) Har betydelig tilknytning til Danmark på baggrund af mindst et af kriterierne i nr. 3-6, uden dog at opfylde kriteriet, og har betydelige danskkundskaber.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for uddannelsessøgende, der ikke er registreret i CPR som udrejst, jf. § 24, stk. 5 og 6, i lov om Det Centrale Personregister.

§ 3. Uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, har ret til specialpædagogisk støtte til uddannelse i et land uden for EU og EØS, når den uddannelsessøgende

1) har udnyttet sin ret til fri bevægelighed inden for EU/EØS og opfylder betingelserne i § 2, eller

2) har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for uddannelsessøgende, der ikke er registreret i CPR som udrejst, jf. § 24, stk. 5 og 6, i lov om Det Centrale Personregister.

§ 4. Ud over støtte til uddannelsessøgende på de i lovens § 4 nævnte uddannelser kan specialpædagogisk støtte ydes til uddannelsessøgende, der er indskrevet på og gennemgår:

1) Offentligt anerkendte videregående uddannelser indtil kandidatgrad, som hører under Kirkeministeriet, Kulturministeriet og Erhvervsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte, herunder obligatoriske praktikperioder i disse uddannelser, selv om de ikke berettiger til statens uddannelsesstøtte.

2) Adgangskursus til ingeniøruddannelsen, de maritime professionsbacheloruddannelser, professionsbacheloruddannelserne skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør samt erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom.

Stk. 2. Ved danske uddannelser forstås i denne bekendtgørelse uddannelser, der er nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 5, og de oven for i stk. 1 nævnte.

Stk. 3. Ved udenlandske uddannelser forstås i denne bekendtgørelse de uddannelser, der er nævnt i lovens § 4, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Ved institutionen forstås i denne bekendtgørelse dels den danske uddannelsesinstitution, som den uddannelsessøgende er optaget på, dels den ansættelsesinstitution, hvor den uddannelsessøgende gennemgår pædagogikum.

§ 5. Specialpædagogisk støtte kan ydes i en eller flere støtteformer inden for følgende grupper:

1) Rådgivning og vejledning om funktionsnedsættelsens betydning for gennemførelse af uddannelsen.

2) Hjælpemidler og instruktion i brugen heraf.

3) Sekretærhjælp og praktisk hjælp.

4) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

5) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

6) Støttetimer med henblik på kompensation for funktionsnedsættelsen.

Stk. 2. Støtten kan ikke ydes til:

1) Specialundervisning eller andre pædagogiske initiativer med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for gennemførelse af uddannelsen.

2) Bygningsmæssige ændringer med henblik på at forbedre tilgængeligheden for uddannelsessøgende med fysisk funktionsnedsættelse.

3) Befordring til og fra institutionen.

4) Sygeundervisning.

Stk. 3. Støtte under studierejser og praktikperioder i udlandet, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 5, samt under uddannelse i udlandet, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 3 og 4, kan ikke overstige det økonomiske niveau for den støtte, som den uddannelsessøgende får eller ville kunne få under uddannelse i Danmark.

Til toppen

Kapitel 2 – Ansøgning, indstilling, afgørelse og administration

§ 6. Den uddannelsessøgende indgiver ansøgning om støtte til institutionen, hvis der søges støtte til deltagelse i danske uddannelser, jf. § 4, stk. 2, eller til styrelsen, hvis der søges støtte til deltagelse i udenlandske uddannelser, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 2. Ansøgningen skal omfatte:

1) Den uddannelsessøgendes navn og personnummer.

2) En skriftlig tilkendegivelse fra den uddannelsessøgende om behovet for støtte.

3) Eksisterende dokumentation for den uddannelsessøgendes fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse.

Stk. 3. Ansøgningen kan tidligst afleveres den dag, hvor den uddannelsessøgende har fået meddelelse om at være optaget på uddannelsen.

Stk. 4. Styrelsen bestemmer, i hvilke tilfælde der ud over den første ansøgning om støtte, jf. stk. 1, skal indgives yderligere ansøgninger.

§ 7. På baggrund af ansøgningen fra den uddannelsessøgende foretager institutionen en indstilling til styrelsen. Indstillingen skal indeholde institutionens redegørelse for den uddannelsessøgendes behov for specialpædagogisk støtte.

Stk. 2. Når institutionen indskriver en uddannelsessøgende, der medbringer et hjælpemiddel bevilget under et tidligere uddannelsesforløb, skal den uddannelsessøgende indgive ansøgning til institutionen om overførsel af bevillingen. På baggrund af ansøgningen foretager institutionen en indstilling til styrelsen inden for den angivne frist, jf. stk. 3. Institutionen oplyser om tidligere støtteforløb i sin indstilling og vurderer i sin redegørelse, om der er behov for ændringer af støtten. Hvis der ikke indstilles ændringer af støtten, kan der ses bort fra dokumentationskravet, jf. § 6, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3. Indstillingen skal fremsendes til styrelsen senest 14 dage efter, at institutionen har modtaget den uddannelsessøgendes ansøgning og relevant dokumentation for den uddannelsessøgendes fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse foreligger.

Stk. 4. Institutionerne skal indgive indstillingen digitalt ved anvendelse af den digitale løsning som Børne- og Undervisningsministeriet stiller til rådighed. Institutionerne og de uddannelsessøgende skal modtage meddelelser og afgørelser om indstillingen digitalt.

Stk. 5. Styrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, meddele dispensation til, at indstilling om specialpædagogisk støtte samt modtagelse af meddelelser og afgørelser herom kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening. Dette kan f.eks. gælde for borgere, hvis særlige forhold gør, at de ikke er fortrolige med brugen af digitale medier og derfor har svært ved at tilegne sig brugen heraf, samt for borgere uden dansk CPR- nr.

Stk. 6. Afgørelser og meddelelser sendes til den uddannelsessøgendes med digital post.

§ 8. Styrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt og fra hvilket tidspunkt støtte kan tildeles.

Stk. 2. Støtte kan tidligst tildeles fra den måned, hvor ansøgningen er modtaget i styrelsen.

§ 9. Styrelsen træffer afgørelse om at standse støtte til en uddannelsessøgende, der

1) afslutter eller afbryder uddannelsen,

2) får orlov fra uddannelsen, eller

3) af andre grunde helt eller delvist ikke har behov for støtte i en periode.

Stk. 2. En uddannelsessøgende, som af en af de i stk. 1 nævnte grunde ikke længere er berettiget til støtte, skal selv give meddelelse herom til institutionen ved deltagelse i danske uddannelser, jf. § 4, stk. 2, eller til styrelsen ved deltagelse i udenlandske uddannelser, jf. § 4, stk. 3.

§ 10. Støtte tilvejebringes af institutionen i overensstemmelse med styrelsens afgørelse ved deltagelse i danske uddannelser, jf. § 4, stk. 2, og af styrelsen ved deltagelse i udenlandske uddannelser, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 2. Hjælpemidler tildelt i medfør af denne bekendtgørelses § 5, stk. 1, nr. 2, følger den uddannelsessøgende til anden uddannelse omfattet af lovens § 4, stk. 1, eller omfattet af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder.

§ 11. Styrelsen udarbejder skemaer, formularer og andet materiale til brug for ansøgninger, indstillinger og udlån af hjælpemidler, der er omfattet af genbrugsordningen, og bestemmer i hvilken udstrækning skemaer mv. skal indgives i elektronisk form.

Stk. 2. Styrelsen kan pålægge institutionerne at benytte styrelsens it-systemer ved varetagelse af institutionernes opgaver efter denne bekendtgørelse.

Til toppen

Kapitel 3 – Udgifter, regnskab og revision

§ 12. Udgifter til specialpædagogisk støtte afholdes af institutionen eller af styrelsen, jf. § 10.

Stk. 2. Styrelsen refunderer institutionens afholdte udgifter i overensstemmelse med den afgørelse, som styrelsen har truffet, jf. § 8.

Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå refusion, at styrelsens bevillingstilsagn foreligger, før institutionen tilvejebringer den specialpædagogiske støtte, og at institutionen anskaffer støtten fra leverandører, som er godkendt af eller anvist af styrelsen.

Stk. 4. Det er tillige en betingelse for at opnå refusion, at styrelsen har modtaget refusionsanmodningen senest 30 dage efter, at regningen er betalt. Styrelsen kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen.

§ 13. Tilskud, der efter denne bekendtgørelse er ydet af statsfinansierede selvejende institutioner, statslige institutioner, folkekirkelige institutioner eller selvejende institutioner, er omfattet af de inden for disse ministerområder gældende bestemmelser om revision og tilskudskontrol m.v.

Til toppen

Kapitel 4 – Tilsyn og afgivelse af oplysninger

§ 14. Styrelsen fører tilsyn med institutionerne i forbindelse med administrationen af den specialpædagogiske støtte. Institutionerne skal efter anmodning fra styrelsen indsende alle oplysninger, der er nødvendige for kontrol af grundlaget for støttetildeling og refusion af udgifter, der er afholdt af institutionen.

Til toppen

Kapitel 5 – Klage

§ 15. Klage over afgørelser, der træffes af styrelsen, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Klage stiles til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og indsendes gennem styrelsen.

Stk. 3. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger kan se bort fra en overskridelse af klagefristen i stk. 1, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 4. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordningers afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juli 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) ophæves.

Til toppen