Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om forretningsorden for Erstatningsnævnet

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af 29/4 2021.

I medfør af § 11, stk. 6, i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Erstatningsnævnets sammensætning

§ 1. Erstatningsnævnet består af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandskabet, og et antal yderligere medlemmer.

Stk. 2. Erstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis den minister, som Ankestyrelsen hører under, og fra Advokatrådet.

Stk. 3. Medlemmerne udnævnes af justitsministeren for en periode på fire år. Genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 4. Der beskikkes en suppleant for hvert af nævnets medlemmer. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.

Til toppen

Kapitel 2 – Sekretariatet

§ 2. Civilstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Lederen af sekretariatet (sekretariatschefen) skal være jurist.

Stk. 2. Sekretariatet sørger under sekretariatschefens ledelse og i samarbejde med formandskabet for sagernes forberedelse, herunder udarbejdelse af sagsreferater med indstillinger til sagernes afgørelse, for øvrig behandling af sagerne samt for forberedelse af nævnets årsberetning, jf. § 7.

§ 3. Sekretariatschefen tilrettelægger i samarbejde med formandskabet nævnets arbejde, herunder fordelingen af sager blandt de enkelte nævn, sammensætningen af de enkelte nævn, fastlæggelse af mødedage samt generelle retningslinjer.

Stk. 2. Nævnets møder er ikke offentlige.

Til toppen

Kapitel 3 – Nævnets kompetence

§ 4. Nævnet træffer afgørelse om erstatning efter lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Stk. 2. Ved nævnets behandling af en sag medvirker et medlem af formandskabet og to andre medlemmer udnævnt efter indstilling fra henholdsvis den minister, som Ankestyrelsen hører under, og Advokatrådet.

Stk. 3. Nævnet kan indkalde skadelidte eller dennes repræsentant til et nævnsmøde. Nævnet kan endvidere indkalde andre, der har kendskab til forholdene, herunder skadevolderen, til at afgive forklaring.

§ 5. Afgørelse efter § 4 træffes efter stemmeflertal.

Stk. 2. Nævnets afgørelse træffes efter mundtlig votering ved møde i det enkelte nævn, jf. § 4, stk. 2, eller ved skriftlig votering ved cirkulation af et sagsresumé blandt nævnets medlemmer.

Stk. 3. Et medlem kan til enhver tid bestemme, at en sag skal afgøres ved nævnsmøde.

Stk. 4. Et medlem af formandskabet kan dog uden deltagelse af nævnets øvrige medlemmer træffe afgørelse i utvivlsomme og hyppigt forekommende sager, hvis

1) erstatning skal ydes i overensstemmelse med dom i tilfælde, hvor ansøgeren har retskrav på erstatning,

2) det er åbenbart, at ansøgningen ikke kan imødekommes,

3) erstatning skal ydes i overensstemmelse med en udtalelse om spørgsmålet om fastsættelsen af méngraden eller erhvervsevnetabet, jf. § 14, stk. 2, i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, i tilfælde, hvor erstatningsudmålingen er åbenbar, og erstatningen ikke overstiger 1.000.000 kr., eller

4) erstatningen ikke overstiger 250.000 kr., og ansøgningen i det væsentlige imødekommes.

Stk. 5. Et medlem af formandskabet kan bemyndige sekretariatet til at træffe afgørelse i de tilfælde, der er nævnt i stk. 4, nr. 1 og 2, og i de tilfælde, der er nævnt i stk. 4, nr. 3 og 4, hvis erstatningen ikke overstiger 125.000 kr.

§ 6. Nævnets afgørelser er skriftlige og underskrives af et medlem af formandskabet eller af sekretariatet efter bemyndigelse, jf. § 5, stk. 5.

Til toppen

Kapitel 4 – Afsluttende bestemmelser

§ 7. Nævnet afgiver hvert år inden den 1. juli en beretning til justitsministeren om nævnets virksomhed det foregående kalenderår. Beretningen offentliggøres på Civilstyrelsens hjemmeside.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 824 af 26. juni 2013 om forretningsorden for Erstatningsnævnet ophæves.

Til toppen