Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sindslidende

Bekendtgørelse om tilladelsesordning for og behandling af personoplysninger vedrørende personer meddelt opholdsforbud efter straffelovens § 79 c

Justistsministeriets bekendtgørelse nr. 2226 af 29/11 2021.

I medfør af § 79 c, stk. 8, i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. september 2021, fastsættes:

Meddelelse af tilladelse

§ 1. Politiet kan efter straffelovens § 79 c, stk. 3, meddele tilladelse til færden eller ophold i en nattelivszone omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 c, stk. 1, jf. stk. 2, når:

1) tungtvejende hensyn til den dømtes eller dennes nærmeste pårørendes helbred forudsætter kontakt i det tidsrum, hvor et opholdsforbud er gældende,

2) den dømte forud for dommen er bosat i et område omfattet af et opholdsforbud, eller

3) det i øvrigt vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser ikke at meddele tilladelse.

Stk. 2. Der kan i nødsituationer uden tilladelse efter stk. 1 ske færden og ophold i en nattelivszone omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 c, stk. 1, jf. stk. 2.

Stk. 3. Er der holdepunkter for at antage, at den dømte vil misbruge en eventuel tilladelse, kan en sådan afslås.

§ 2. En tilladelse til færden eller ophold i en nattelivszone omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 c, stk. 1, jf. stk. 2, kan meddeles for et tidsrum af højst ét år ad gangen med henblik på et eller flere angivne anerkendelsesværdige formål.

Stk. 2. En tilladelse kan gives for et bestemt tidsrum eller et bestemt antal gange, der skal benyttes inden for et bestemt tidsrum, og må ikke vare længere, end hvad formålet med tilladelsen nødvendiggør.

Stk. 3. En tilladelse kan indeholde vilkår, som f.eks. fastlægger den geografiske og tidsmæssige udstrækning af en tilladelse til færden eller ophold.

Kompetence til at meddele tilladelse

§ 3. Ansøgning om tilladelse til færden eller ophold efter denne bekendtgørelse indgives til politidirektøren i den eller de politikredse, hvor den, der har fået forbud efter straffelovens § 79 c, stk. 1, ønsker at opholde sig.

Stk. 2. Ansøgning om forlængelse eller fornyelse af en tilladelse indgives efter stk. 1.

Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse

§ 4. En meddelt tilladelse kan ændres eller tilbagekaldes af politidirektøren, hvis betingelserne for udstedelse af tilladelsen ændrer sig eller ikke længere er til stede, herunder hvis den dømtes personlige forhold ændrer sig, hvis en tilladelse eller vilkår herfor ikke overholdes, eller hvis oplysninger om den dømtes forhold giver bestemte grunde til at antage, at den pågældende vil misbruge den meddelte tilladelse.

Stk. 2. Politidirektøren kan endvidere ændre eller tilbagekalde en meddelt tilladelse, hvis der er mistanke om, at tilladelsen er meddelt på baggrund af urigtige oplysninger.

Frist for indgivelse af ansøgning om tilladelse

§ 5. Ansøgning om tilladelse samt forlængelse eller fornyelse af tilladelse til færden eller ophold i en nattelivszone omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 c, stk. 1, jf. stk. 2, skal være modtaget af politidirektøren senest 10 arbejdsdage før den planlagte færden eller ophold.

Stk. 2. Politidirektøren kan beslutte at behandle en ansøgning, der er modtaget mindre end 10 arbejdsdage før den planlagte færden eller ophold, hvis omstændighederne taler herfor.

Sagsoplysning

§ 6. Ansøgning om tilladelse til færden eller ophold i en nattelivszone omfattet af straffelovens § 79 c, stk. 1, jf. stk. 2, indgives via politiets ansøgningsblanket, der er tilgængelig på politiets hjemmeside.

Stk. 2. En ansøgning kan kun behandles, hvis den dømte giver samtykke til, at politidirektøren til brug for behandlingen af ansøgningen udveksler oplysninger om den dømte med andre relevante myndigheder.

§ 7. Politidirektøren kan kræve, at den dømte i forbindelse med en ansøgning fremsender yderligere oplysninger og dokumentation end det, der fremgår af ansøgningsblanketten, hvis det er oplysninger og dokumentation, som den dømte er nærmest til at fremskaffe, og som er nødvendige for sagen.

Politiets videregivelse af personoplysninger til serveringssteder

§ 8. De oplysninger, som politiet i medfør af straffelovens § 79 c, stk. 5, kan videregive til indehavere og bestyrere af serveringssteder, omfatter oplysninger om den dømtes navn og billede samt oplysninger om et opholdsforbuds tidsmæssige udstrækning. Videregivelsen må ikke omfatte andre personoplysninger, herunder oplysninger om det strafbare forhold, der ligger til grund for det meddelte opholdsforbud.

Stk. 2. Videregivelse efter straffelovens § 79 c, stk. 5, skal som udgangspunkt ske ved individuel underretning af indehaveren eller bestyreren af serveringsstedet. Videregivelsen kan ske ved almindelige post eller eventuelt anbefalet brev eller ved krypteret e-mail.

Stk. 3. Politiet skal i øvrigt gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre et passende sikkerhedsniveau ved behandlingen af oplysningerne, jf. retshåndhævelseslovens § 27.

Stk. 4. Videregivelse efter straffelovens § 79 c, stk. 5, kan ikke ske, hvis der er anledning til at frygte, at oplysningerne vil blive misbrugt, eller hvis andre væsentlige hensyn taler imod, at der sker videregivelse.

Serveringssteders opbevaring og behandling af personoplysninger modtaget fra politiet

§ 9. Serveringssteder, der i medfør af straffelovens § 79 c, stk. 5, modtager oplysninger om et opholdsforbud, skal i øvrigt gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre et passende sikkerhedsniveau ved behandlingen af oplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 32.

Stk. 2. De modtagne oplysninger må alene opbevares, så længe et opholdsforbud efter straffelovens § 79 c, stk. 1, er gyldigt.

§ 10. Indehavere og bestyrere af et serveringssted kan give andre end de personer, som er nævnt i straffelovens § 79 c, stk. 6, adgang til de oplysninger om et opholdsforbud, som indehaveren eller bestyreren har modtaget fra politiet, hvis det er nødvendigt for at sikre, at personer, der er meddelt et forbud, ikke færdes eller opholder sig på serveringsstedet. Sådanne andre personer skal være ansat på serveringsstedet og skal være betroet en særlig rolle, f.eks. med hensyn til at forestå adgangskontrol eller opretholde orden og sikkerhed på serveringsstedet.

Stk. 2. Inden der efter stk. 1 gives andre personer adgang til oplysninger om et opholdsforbud, skal indehaveren eller bestyreren sikre, at de pågældende har modtaget instruktion om behandling af personoplysninger og orientering om tavshedspligt, jf. straffelovens § 79 c, stk. 7.

Straf og ikrafttræden

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelser af §§ 9 og 10 med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Til toppen