Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringssteder

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1971 af 13/10 2021.

I medfør af § 9, stk. 3, i hjemrejseloven, lov nr. 982 af 26. maj 2021, og udlændingelovens § 42 i, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Udlændinge over 18 år, der ikke har ret til at opholde sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 1. pkt. eller stk. 2, jf. stk. 3, som jf. hjemrejselovens § 9, stk. 1, har pligt til at medvirke til udførelsen af nødvendige opgaver i forbindelse med driften af det indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, hvor de pågældende er indkvarteret.

Udførelse af nødvendige opgaver m.v.

§ 2. De nødvendige opgaver, som udlændinge, der er omfattet af § 1, har pligt til at medvirke til at udføre, kan navnlig være følgende:

1) Rengøring på egne værelser.

2) Daglig indvendig og udvendig oprydning og rengøring af fællesområder.

3) Pasning og renholdelse af udenomsarealer omkring indkvarteringsstedet.

4) Madlavning til sig selv og familien eller deltagelse i fælles madlavning på indkvarteringsstedet, hvis indkvarteringsstedet ikke har bespisningsordning.

Stk. 2. Indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, skal ved udlændingens medvirken til udførslen af de nødvendige opgaver, jf. stk. 1, tage hensyn til udlændingens alder, fysiske og mentale handicaps og udfordringer m.v.

§ 3. For udlændinge, der tillige har en hjemrejsekontrakt skal tiden, der afsættes til medvirken til de nødvendige opgaver, jf. § 2, stk. 1, indeholdes i hjemrejsekontraktens samlede omfang.

Pålæg om at udføre nødvendige opgaver

§ 4. Indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, kan træffe afgørelse om at pålægge en udlænding, der er omfattet af § 1, at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, hvis den pågældende udlænding ikke medvirker til at udføre disse opgaver, jf. hjemrejselovens § 9, stk. 2, 1. pkt.

§ 5. Hvis en udlænding tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, skal indkvarteringsoperatøren underrette Hjemrejsestyrelsen.

Ydelser og flyttepåbud m.v.

§ 6. Hvis en udlænding, der er omfattet af § 1, ikke medvirker til at udføre nødvendige opgaver, skal indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, beslutte, at tillægsydelse efter udlændingelovens § 42 b, stk. 8, helt eller delvis ikke udbetales, medmindre særlige grunde taler imod.

§ 7. Hjemrejsestyrelsen kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af § 1, og som ikke er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 11, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 1, 3 og 8, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42 a stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. hjemrejselovens § 9, stk. 2, 1. pkt.

§ 8. Hjemrejsestyrelsen skal, medmindre særlige grunde taler derimod, bestemme, at en udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, er bortfaldet, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, eller § 21 b, stk. 1, men som ikke kan udsendes af landet, jf. udlændingelovens § 31, en udlænding, der har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, men som ikke kan udsendes af landet, jf. udlændingelovens § 31, en udlænding, der er udvist ved endelig dom efter udlændingelovens §§ 22-24, og som ikke er varetægtsfængslet efter hjemrejselovens § 14, en udlænding, hvis opholdstilladelse eller opholdsret er bortfaldet efter udlændingelovens § 21 b, stk. 1, og en udlænding, der er udvist efter udlændingelovens § 25, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. hjemrejselovens § 9, stk. 2, 1. pkt.

§ 9. Efterkommer en udlænding ikke et meddelt pålæg efter § 4, kan Hjemrejsestyrelsen træffe afgørelse om, at udlændingen skal tage ophold på et andet indkvarteringssted, jf. hjemrejselovens § 9, stk. 2, 2. pkt. Afgørelsen træffes efter forudgående dialog med Udlændingestyrelsen med henblik på i videst muligt omfang at tage hensyn til den aktuelle indkvarteringskapacitet.

Sikring som følge af arbejdsskade

§ 10. For udlændinge, jf. § 1, ydes erstatning m.v. for følger af arbejdsskader, der skyldes udførelsen af nødvendige opgaver efter § 2, stk. 1, nr. 3, eller de forhold, hvorunder udførelsen af opgaven foregår.

Stk. 2. Sager om erstatning m.v. efter stk. 1 behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring og regler udstedt i medfør heraf.

§ 11. Ved bedømmelsen af erhvervsevnetabet skal der tages hensyn til tilskadekomnes muligheder her i landet og i udlandet for at skaffe sig indtægt ved arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning.

§ 12. De udgifter, der er nævnt i § 15, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsskadesikring kan betales, i det omfang udgifterne ikke kan afholdes efter udlændingeloven.

§ 13. Skader, der overgår udlændinge efter § 1 i forbindelse med medvirken til udførelse af opgaver som nævnt i jf. § 2, stk. 1, nr. 3, anmeldes af indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5.

§ 14. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse kan af tilskadekomne, dennes efterladte eller Udlændinge- og Integrationsministeriet eller af den indkvarteringsoperatør, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, indbringes for Ankestyrelsen. Indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingeloven § 42 a, stk. 5, kan dog indbringe Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om, hvorvidt et anmeldt tilfælde er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller denne bekendtgørelse, for Ankestyrelsen.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om de opgaver, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 3, kan af tilskadekomne, dennes efterladte eller Udlændinge- og Integrationsministeriet eller af den indkvarteringsoperatør jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, indbringes for Ankestyrelsen. Indkvarteringsoperatøren kan indbringe Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om, hvorvidt et anmeldt tilfælde er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller denne bekendtgørelse, for Ankestyrelsen.

Stk. 3. Udlændinge- og Integrationsministeriets eller indkvarteringsoperatørens, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, klage har opsættende virkning. § 44, stk. 2 og 3, i lov om arbejdsskadesikring finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. De udgifter, der er forbundet med ydelser efter lov om arbejdsskadesikring i henhold til denne bekendtgørelse og Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikrings og Ankestyrelsens administration af disse sager, refunderes af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

§ 15. For så vidt andet ikke følger af bekendtgørelsens §§ 10-14, finder reglerne i lov om arbejdsskadesikring og de forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En udlænding efter § 1 kan efter denne bekendtgørelse ikke stilles ringere end efter bestemmelserne i lov om arbejdsskadesikring.

Klageadgang

§ 16. Indkvarteringsoperatørens afgørelse om pålæg efter § 4 kan påklages til Hjemrejsestyrelsen, jf. hjemrejselovens § 22, stk. 4. Hjemrejsestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Hjemrejsestyrelsens afgørelse om pålæg efter § 9 kan ikke påklages, jf. hjemrejselovens § 22, stk. 3, 1. pkt.

Stk. 3. Hjemrejsestyrelsens afgørelse efter §§ 7 og 8 kan påklages til Udlændingenævnet.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. oktober 2021.

Til toppen