Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1034 af 28/5 2021.

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 1, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, og § 11, stk. 1, nr. 1, i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland, fastsættes:

§ 1. For at en sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 1, skal følgende generelle betingelser være opfyldt:

1) Den skadelige påvirkning skal styrkemæssigt og tidsmæssigt svare til de påvirkninger, for hvilke der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.

2) Der skal være tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.

3) Der må ikke være oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade, § 11, stk. 1.

Stk. 2. Hvis der er faktorer, der ikke er arbejdsbetingede, men som antages at medvirke til sygdommen, anerkendes sygdommen som erhvervssygdom med forbehold for disse faktorer, jf. lovens § 12, stk. 2. Ved erstatningsudmålingen ydes alene erstatning for den del af sygdommen, der skyldes den erhvervsmæssige påvirkning, jf. lovens § 26.

Stk. 3. Desuden skal særlige betingelser, der er nævnt under de enkelte punkter i fortegnelsen, jf. bilag 1 og 2, være opfyldt, se eventuelt stikordsregistret i bilag 3.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes fra den 1. juli 2021 ved afgørelsen af, om en sygdom anmeldt før 1. januar 2005 kan anerkendes som erhvervssygdom, herunder når sagen er genoptaget efter lovens § 24.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, der er truffet før bekendtgørelsens ikrafttræden, og som er indbragt for Ankestyrelsen. Det gælder dog ikke, hvis bekendtgørelsen skærper de hidtidige betingelser for anerkendelse.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1065 af 29. juni 2020 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Fortegnelse over erhvervssygdomme

 

 

 

Gruppe A

 

 

 

Sygdomme, som efter medicinsk og teknisk erfaring kan forårsages af følgende kemiske stoffer:

 

 

 

Eksempler på typiske risikoområder evt. med angivelse af et inden for området ofte anvendt kemisk stof:

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Arsen og visse af dets forbindelser:

 

Hudkræft, nervebetændelse (perifer polyneuropati), skrumpelever (cirrhosis hepatis), lungekræft.

 

 

 

Kemisk og metallurgisk industri. Medicinalindustri. Fremstilling af syrer og træimprægneringsmidler.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Beryllium og visse af dets forbindelser:

 

Berylliumlunge.

 

 

 

Porcelæns- og keramikindustri, elektronisk og nuklear (atom-) industri.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Kulilte, fosgen, blåsyre, cyansalte, cyanforbindelser og cyanater:

 

Kulilte:

 

Organisk hjerneskade efter svære forgiftningstilfælde med bevidstløshed.

 

Acrylonitril:

 

Leverbetændelse (hepatitis toxica).

 

Isocyanater:

 

Lungesygdom med nedsat lungefunktion af obstruktiv type.

 

 

 

Rum, hvor der forekommer ufuldstændig forbrænding. Iltning af klorholdige affedtningsmidler inden for metalindustrien. Galvanisering, stålhærdning samt guld- og sølvarbejde.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Kadmium og visse af dets forbindelser:

 

Nyreskade forenelig med kadmiumforgiftning.

 

 

 

Galvaniserings- og farveindustri.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Krom og visse af dets forbindelser:

 

Allergisk eksem, astma bronchiale, betændelser i slimhinder i øjne og øvre luftveje, perforation af næseskillevæg, lungekræft efter mangeårig betydelig påvirkning.

 

 

 

Metal- og farveindustri. Cementstøbning og anvendelse af kromgarvede produkter.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Kviksølv og visse forbindelser heraf:

 

Organisk hjerneskade forenelig med kronisk kviksølvforgiftning, nyreskade (nephrotisk syndrom).

 

 

 

Elektrokemisk og elektromekanisk industri. Laboratoriearbejde. Fremstilling af måleinstrumenter.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Mangan og visse forbindelser heraf:

 

Rystelammelse (paralysis agitans) efter svær manganeksposition.

 

 

 

Fremstilling af tørelementer samt lakker og farver.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

Salpetersyre, kvælstofilter, ammoniak og dets forbindelser:

 

Varig lungeskade efter svær akut udsættelse.

 

 

 

Fremstilling af kunstgødning, sprængstoffer, farver og lakker. Metalætsning, gelbbrænding. Ved salpetersyreanvendelse og ved forbrænding af kvælstofholdige produkter (kunstgødning), køleanlæg.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Nikkel og kobolt samt visse forbindelser heraf:

 

Nikkel:

 

- Allergisk eksem (når allergien over for stoffet er sikkert påvist, og der er dokumenteret en direkte erhvervsmæssig udsættelse for nikkel i et relevant omfang).

 

- Lungekræft efter betydelig påvirkning i mange år.

 

Kobolt:

 

Astma bronchiale, hård metallunge.

 

 

 

Nøgler, mønter, metalarbejde.

 

Vedrørende nikkel og allergisk eksem:

 

Den erhvervsmæssige udsættelse skal overstige den private udsættelse for nikkel.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

Fosfor og visse forbindelser heraf:

 

Polyneuropati, lungeødem med varig lungeskade til følge.

 

 

 

Fremstilling af bekæmpelsesmidler.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

Bly:

 

Tidlig åndssvækkelse (toksisk hjerneskade), nervebetændelse (perifer polyneuropati), nyreskade (kronisk interstitiel nephritis).

 

 

 

Akkumulator-, farve- og plastindustri. Skrotning.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

Svovldioxid, svovlsyre, svovlbrinte:

 

Svovlbrinte:

 

Hjerneskade efter svær akut udsættelse.

 

Svovldioxid og svovlsyre:

 

Lungeskade efter svær akut udsættelse.

 

 

 

Fremstilling af svovlsyre. Papir-, akkumulator-, sæbe- og kunstsilkeindustri.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

Tallium og dets forbindelser:

 

Talliumforgiftning (hårtab, nervebetændelse og synsforstyrrelser).

 

 

 

Fremstilling af fyrværkeri og rottegift.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

Vanadium og dets forbindelser:

 

Lungebetændelse.

 

 

 

Fremstilling af specialstål, farver og lakker.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

Klor, brom og jod samt deres uorganiske forbindelser, fluor og dets forbindelser:

 

Fluorose, varig lungeskade efter svær akut udsættelse.

 

 

 

Disse stoffer (halogenerne) og deres forbindelser forekommer alle i vid udstrækning inden for mange industrigrene, f.eks. som blegemidler.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

Kulbrinter og deres derivater:

 

Organiske opløsningsmidler:

 

Tidlig åndssvækkelse (toksisk hjerneskade), nyreskade (glomerulonephritis).

 

a) Klorede opløsningsmidler: Leverbetændelse (hepatitis toxica).

 

b) Benzen: Blodmangel (aplastisk anæmi), blodkræft (myeloid leukæmi).

 

c) Hexan, metylbutylketon: Nervebetændelse (perifer polyneuropati).

 

 

 

Kemiske produkter med indhold af organiske opløsningsmidler (farver, lakker, rensemidler, råstoffer fra den kemiske industri og plastindustrien m.m.).

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

Organiske kvælstof (nitrogen) forbindelser:

 

2-naphtylamin: Blærekræft.

 

Benzidin: Blærekræft.

 

Dimetylformamid: Leverbetændelse (hepatitis toxica).

 

 

 

Kemiske produkter med indhold af aminer, nitroaminer m.m. Eksempelvis inden for levnedsmiddel-, farvestof- og sprængstofindustrien.

 

 

 

 

 

 

Gruppe B

 

 

 

Hudsygdomme forårsaget af stoffer og påvirkninger, der ikke er nævnt andetsteds:

 

 

 

Bemærkninger:

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Hudkræft og præcancerøse hudsygdomme, der skyldes påvirkning af sod, tjære, tjæreholdig asfalt, beg, antracen, mineralske olier, råparaffin og disse stoffers forbindelser, produkter og affald.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Hudsygdomme (allergisk eksem) forårsaget på arbejdspladsen af stoffer, der ikke er nævnt andetsteds, når overfølsomheden over for stoffet er sikkert påvist.

 

 

 

Eksempelvis: Overfølsomhed over for konserveringsmidler, gummitilsætningsstoffer, latex, fødevarer m.m.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Andre hudsygdomme (f.eks. toksiske eksemer), forårsaget af stoffer eller påvirkninger, der ikke er nævnt andetsteds, når der er sikker sammenhæng mellem sygdommens fremkomst og beståen og et eller flere irritationsstoffers eller fysiske faktorers tilstedeværelse i arbejdsmiljøet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe C

 

 

 

Sygdomme fremkaldt ved indånding af stoffer, der ikke er nævnt andetsteds:

 

 

 

Risikoområder:

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Silikose.

 

 

 

Sandblæsning, jernstøbning, stenhugning o.l.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Sygdomme fremkaldt af asbest:

 

a) Lungeasbestose.

 

b) Udbredt bindevævsdannelse i lungehinden med påvirket lungefunktion.

 

c) Kræft i lunge- og bughinde (malignt mesotheliom).

 

d) Kræft i lunger (bronchogent carcinom) og strube (larynx-cancer).

 

e) Pleurale plaques

 

 

 

Arbejde med isoleringsmaterialer af asbest, asbestcement (eternit), bremsebelægninger o.l.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Lungefibrose forårsaget af andre silicium-forbindelser.

 

 

 

Arbejde med kaolin, talkum o.l.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Bronchopulmonale sygdomme forårsaget af støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser samt af støv fra hårde metaller.

 

 

 

Lungesygdomme forårsaget af støv og/eller dampe fra de nævnte stoffer.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Bronchopulmonale sygdomme, som ikke er forårsaget af støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser samt af støv fra hårde metaller.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Astma (allergisk og ikke-allergisk) og rhinitis/conjunktivitis allergica, forårsaget på arbejdspladsen, ved indånding af støv eller dampe fra:

 

a) planter eller planteprodukter,

 

b) dyr eller dyriske produkter,

 

c) enzymer, farvestoffer, persulfatsalte, kunstharpiks, medikamenter og forstadier til disse, pesticider, akrylater, kloramin, kloramin-T, kvaternære ammonium forbindelser, formaldehyd, glutaraldehyd og platinsalte

 

d) isocyanater, visse anhydrider og epoxyresiner.

 

 

 

Det er en forudsætning for anerkendelse, at det sandsynliggøres, at den arbejdsmæssige påvirkning er årsag til sygdommen. Udløsning af symptomer hos en astmatiker efter udsættelse for uspecifikke luftvejsirritanter er ikke omfattet af punktet, medmindre sygdommen varigt forværres.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Lungesygdom forårsaget af visse organiske materialer (svampesporer, dyrisk protein o.l.):

 

Allergisk alveolitis, luftfugtersyge, byssinosis.

 

 

 

Sygdommens art:

 

»Farmer’s lung«, »mushroom worker’s lung« o.l. og »bird breeder’s lung«.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

Kronisk bronkitis/KOL forårsaget af mange års massiv udsættelse for dampe/gasser/støv (organisk/uorganisk) og/eller røg, herunder støv fra isoleringsmaterialer, støv fra korn- og foderstoffer, støv fra træforarbejdning og røg fra svejsning og flammehøvling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe D

 

 

 

Infektiøse og parasitære sygdomme:

 

 

 

Sygdommens art:

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Infektiøse og parasitære sygdomme overført til mennesker fra dyr eller dyrisk materiale. Samme sygdomme forårsaget af arbejde i renovationsanlæg, ledningsnet hertil o. l.

 

 

 

Eksempelvis: stivkrampe, ornitose, Q-feber, kalvekastningsfeber, miltbrand, Weil's syge, tuberkuløs smitte fra dyr.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Infektionssygdomme hos personer, der som led i deres arbejde har haft kontakt med blod, væv, vævsvæsker eller andet biologisk materiale fra patienter/personer med samme type infektion.

 

 

 

Eksempelvis: hepatitis, stafylokokker, tuberkulose, AIDS.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Tropesygdomme som f.eks. malaria, amøbiasis, trypanosomiasis, denguefeber, pappatacifeber, maltafeber, tilbagefaldsfeber, gul feber, pest, leishmaniose, framboesi, lepra, plettyfus og andre febersygdomme fremkaldt af richettsia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe E

 

 

 

Sygdomme forårsaget af fysiske påvirkninger:

 

 

 

Bemærkninger/sygdommens art:

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Ioniserende stråling (for eksempel røntgen- og gammastråling).

 

 

 

Leukæmi, kræft i skjoldbruskkirtel, brystkræft

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Grå stær forårsaget af stråleenergi.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Døvhed eller generende tunghørighed forårsaget af støj.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Sygdomme forårsaget af arbejde i komprimeret luft.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Knogle- og ledsygdomme samt sygdomme i kar og nerver forårsaget af vedvarende vibrationer.

 

 

 

Eksempelvis: »hvide fingre«, neuropati og karpaltunnelsyndrom.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Følgende sygdomme, når der ikke har været tale om varieret arbejde med kvalitativt forskellige arbejdsfunktioner:

 

a) Seneskedehindebetændelse (tendovaginitis) og betændelse i sener og i vævet umiddelbart omkring senerne (tendinitis og peritendinitis) på underarme og hænder, forårsaget af uvant og kraftbetonet arbejde, når sygdommen opstår inden for 6 måneder efter det uvante arbejdes påbegyndelse.

 

b) Tennisalbue (epicondylitis lateralis)

 

 

 

Punktet omfatter ikke digitus saltans (springfinger).

 

 

 

Enten

 

 

 

 

 

i) Forårsaget af uvant og kraftbetonet arbejde, når sygdommen opstår inden for 6 måneder efter det uvante arbejdes påbegyndelse,

 

 

 

 

 

Eller

 

 

 

 

 

ii) Forårsaget af hurtigt gentagne og betydeligt kraftbetonede arbejdsbevægelser.

 

 

 

Eksempelvis: filetskærere og slagteriarbejdere, der udfører udskæringsarbejde.

 

 

 

c) Rotator cuff syndrom/ impingementsyndrom eller symptomer fra eller forandringer i den lange biceps-sene (tendinitis caput longum muskulus bicipitis brachii)

 

 

 

Eksempelvis: rotator cuff syndrom/ impingementsyndrom, skuldertendinit og biceps-tendinit.

 

 

 

Enten

 

 

 

 

 

i) opstået som følge af repetitive (gentagne) og kraftfulde skulderbevægelser, i kombination med en vurdering af armens stilling ved belastning,

 

 

 

 

 

Eller

 

 

 

 

 

ii) opstået som følge af statisk løft af overarmen til omkring 60 grader eller mere.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Kroniske nakke-skuldersmerter, når følgende betingelser er opfyldt:

 

a) Der skal have været tale om repetitivt, monotont præcisionsarbejde med statisk belastning af skulderåget og fiksering af nakken.

 

Som eksempel kan nævnes industrielt syarbejde.

 

b) Der skal have været tale om en arbejdsperiode på 108 måneder inden for 12 år eller af en samlet varighed på 18 år med 9 måneders arbejde om året.

 

Som udgangspunkt lægges der vægt på 30 timers ugentligt arbejde.

 

c) Sygdommen må ikke være forværret efter et eventuelt arbejdsophør eller kvalitativt jobskifte.

 

d) Der må ikke være væsentlige konkurrerende årsager, dvs. sygdomme, der på anden måde kan forklare symptomerne.

 

 

 

Eksempelvis: rheumatoid arthrit, visse former for gigtiske forandringer i halshvirvelsøjlen.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

Sygdomme i ledkapslernes slimsække forårsaget af vedvarende tryk.

 

 

 

Eksempelvis: betændelse i slimsæk foran knæskal efter knæliggende arbejde.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

a) Menisksygdomme opstået ved arbejde i hugsiddende stilling under trange arbejdsforhold.

 

 

 

 

 

b) Slidgigt i knæled (arthrosis genus) efter knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mange år.

 

 

 

Belastningsperioden skal som udgangspunkt være mindst 10 år.

 

 

 

Det knæliggende/hugsiddende arbejde skal være foregået svarende til stort set hele arbejdstiden ved 10 års arbejde.

 

 

 

Det vil sige, at der godt kan være tale om 20 års belastning, hvor det knæliggende/hugsiddende arbejde er foregået i mindst halvdelen af arbejdstiden.

 

 

 

Den mindste daglige belastning er 2 timer, og i så fald skal belastningen have varet i mindst 40 år.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

Nervelammelser som følge af udefra kommende tryk.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

Kroniske lænderygsygdomme med smerter, når følgende betingelser er opfyldt:

 

Enten

 

 

 

Eksempelvis lumbago/ischias, lumbal(e) discusprolaps(er) eller degenerative forandringer med daglige eller hyppige smerter.

 

 

 

a) At der har været tale om rygbelastende løftearbejde gennem 8-10 år med løft af genstande. Der skal som udgangspunkt have været tale om en samlet daglig løftemængde på 8-10 tons eller derover, hvor den enkelte genstand har været tung.

 

Træk opad sidestilles med løft.

 

 

 

Som udgangspunkt skal den enkelte byrde have vejet:

 

50 kg for mænd eller 35 kg for kvinder.

 

Kravet til vægten af den enkelte byrde nedsættes, hvis der har været tale om

 

1) løft over skulderhøjde,

 

2) mere end ét løft i minuttet,

 

3) løft under vrid,

 

4) løft i foroverbøjet stilling,

 

5) løft i mere end en halv arms afstand fra kroppen.

 

 

 

 

 

Det enkelte løft skal dog udgøre mindst 8 kg for mænd og 5 kg for kvinder.

 

 

 

 

 

Kravene til den tidsmæssige udstrækning (8-10 år) vil afhænge af den samlede daglige løftemængde.

 

 

 

 

 

Tidskravet kan nedsættes, hvis der har været tale om en belastning på væsentlig over 10 tons dagligt, dog aldrig til mindre end 3-4 år.

 

 

 

 

 

Kravene til den samlede daglige løftemængde (8-10 tons) kan nedsættes, hvis der har været tale om en usædvanligt lang belastningsperiode, særlige belastningsforhold eller en kombination af belastninger.

 

 

 

 

 

Som eksempler på særlige belastningsforhold eller kombination af belastningsforhold kan nævnes:

 

 

 

 

 

Arbejde inden for fiskerierhvervet, løftearbejde under trange pladsforhold, kombination af løftearbejde og jernbinding i foroverbøjet stilling i forbindelse med løftearbejde.

 

 

 

 

 

Den samlede daglige løftemængde kan dog ikke nedsættes til mindre end 4-6 tons alt efter arten af belastningsforholdene.

 

 

 

Eller

 

 

 

 

 

b) at der har været tale om regelmæssigt løftearbejde gennem mindst 8 år, hvor ekstremt tunge enkeltløft udført under akavede omstændigheder har været en almindelig del af arbejdet, når der samtidig har været tale om en samlet daglig løftemængde på ikke under 3-3½ tons.

 

 

 

Som udgangspunkt skal den enkelte genstand have vejet 100 kg eller derover.

 

Kravet til vægten af den enkelte genstand kan nedsættes til:

 

75-100 kg for mænd og 50-75 kg for kvinder ved 1 af de under punkt 1)-5) nævnte faktorer,

 

50-75 kg for mænd og 35-50 kg for kvinder ved 2 af de under 1)-5) nævnte faktorer,

 

50 kg for mænd og 35 kg for kvinder ved 3 af de under punkt 1)-5) nævnte faktorer.

 

 

 

Eller

 

 

 

 

 

c) at der har været tale om mindst 10 års rygbelastende arbejde med pleje af voksne eller større handicappede børn.

 

 

 

Som udgangspunkt skal der have været tale om rygbelastende plejearbejde i forbindelse med f.eks. sengeliggende, plejekrævende kørestolsbrugere eller andre plejekrævende patient-/beboergrupper og rygbelastende plejearbejde svarende til mindst 20 daglige personløft/håndteringer/forflytninger.

 

 

 

 

 

Kravene til det daglige antal personløft/håndteringer/forflytninger kan nedsættes, hvis der har været tale om væsentlig mere end 10 år med rygbelastende arbejde, eller hvis omstændighederne ved plejearbejdet har været usædvanligt belastende.

 

 

 

 

 

Kravene til det daglige antal personløft/håndteringer/forflytninger kan dog ikke nedsættes til under 10.

 

 

 

Eller

 

 

 

 

 

d) at der har været tale om udsættelse for helkropsvibrationer gennem 8-10 år.

 

 

 

Som udgangspunkt skal der have været tale om daglig udsættelse for helkropsvibrationer i form af kørsel på ujævnt underlag med kraftigt vibrerende køretøjer som f.eks. bæltekøretøjer, entreprenørmaskiner, kraner, traktorer og andre landbrugsmaskiner, trucks eller skovbrugsmaskiner.

 

 

 

 

 

Kravet til den tidsmæssige udstrækning kan nedsættes, hvis der har været tale om særligt kraftig udsættelse eller manglende affjedring/ støddæmpning. Tidskravet kan dog ikke nedsættes til mindre end 3-4 år.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

Karpaltunnelsyndrom opstået efter længerevarende, repetitivt, ikke varieret, kraftbetonet, håndleds-belastende arbejde.

 

 

 

F.eks. udskæringsarbejde, hvor specielt håndled og/eller underarm belastes med vridebevægelser under samtidig anvendelse af betydelig muskelstyrke.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

Slidgigt i begge hofteled

 

(arthrosis coxae primaria bilateralis)

 

 

 

Hoftebelastende løftearbejde med mange tunge enkeltløft og en samlet daglig løftebelastning på flere tons i en lang årrække.

 

 

 

 

 

 

Gruppe F

 

 

 

Kræftsygdomme, som ikke er nævnt andetsteds:

 

 

 

 

 

Kræftsygdomme forårsaget af et stof eller en påvirkning, der er optaget på IARC's liste over kræftfremkaldende stoffer og påvirkninger under kategori 1 og 2a, når der er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftsygdom hos mennesker, jf. bilag 2.

 

 

 

 

 

Det betyder, at for kategori 1's vedkommende er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om en erhvervsmæssig udsættelse. I kategori 2a er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er en erhvervsmæssig udsættelse, samt de stoffer og påvirkninger, hvor der heller ikke er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftsygdom hos mennesker.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe G

 

 

 

Sygdomme i tænder og tandkød:

 

 

 

Risikoområder:

 

 

1.

 

 

Sukker- og melcaries lokaliseret især på fortændernes facialflader (forflader). Denne caries skal være udviklet efter mindst 5 års samlet arbejde i sukker- og melbranchen inden for en periode på højst 7 år. Derudover skal sygdommen være dokumenteret senest ved arbejdsophør i branchen.

 

 

 

Mel- og brødfabrikker, kiks- og vaffelfabrikker, chokoladefabrikker, bagerier o. l.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Tandslid (abrasion) af tredje eller fjerde grad af adskillige tænder i det permanente tandsæt lokaliseret til tændernes tyggeflader og/eller fortændernes skærekant. Tandsliddet skal være udviklet efter mindst 5 års samlet produktionsarbejde i et arbejdsmiljø med påvist slibemiddel i luften inden for en periode på højst 7 år. Derudover skal sygdommen være dokumenteret senest ved arbejdsophør i branchen.

 

 

 

Klinke- og lervareindustrien, isolationsmaterialeindustrien, stenbrud og granitvareindustrien, beton- og cementstøberier, beskæftigelse ved metalslibning.

 

 

 

 

 

 

Gruppe H

 

 

 

Fosterskader:

 

 

 

Sygdommens art:

 

 

 

Nedennævnte fosterskader anerkendes med barnet som erstatningsberettiget efter lovens § 10, stk. 1, nr. 1, under forudsætning af, at det dokumenteres, at moderen i sit arbejde under graviditeten har pådraget sig en infektion som nævnt under 1) eller har været udsat for en påvirkning som nævnt under 2), 3) og 4), når tillige de i bekendtgørelsens § 1 nævnte generelle betingelser er opfyldt:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Infektioner:

 

 

 

 

 

a) Cytomegalo-virus.

 

 

 

Kongenit cytomegalvirusinfektion.

 

 

 

b) Hepatitis B-virus.

 

 

 

Neonatal hepatitis B virusinfektion medførende kronisk bærertilstand.

 

 

 

c) Herpes simpleks-virus.

 

 

 

Neonatal herpes.

 

 

 

d) Human immundefekt-virus (HIV).

 

 

 

Kongenit eller neonatal HIV-infektion.

 

 

 

e) Listeria.

 

 

 

Hjernebetændelse.

 

 

 

f) Parvo-virus B-19.

 

 

 

Kongenitinfektion.

 

 

 

g) Kongenit rubellasyndrom (røde hunde-virus).

 

 

 

Kongenit rubellasyndrom.

 

 

 

h) Toxoplasmose (haresyge).

 

 

 

Microcephali, hydrocephalus, nethindebetændelse, leverbetændelse.

 

 

 

i) Varicella zoster-virus (skoldkopvirus).

 

 

 

Kongenit varicellasyndrom eller neonatalvaricella.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Kemiske stoffer:

 

 

 

 

 

a) Methylkviksølv.

 

 

 

Microcephali, mental retardering.

 

 

 

b) Bly.

 

 

 

Hjernebetændelse, retarderet udvikling.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Andre skadelige påvirkninger:

 

 

 

 

 

a) Stråling (radioaktivitet).

 

 

 

Microcephali, maligne sygdomme.

 

 

 

b) Ekstrem fysisk arbejdsbelastning.

 

 

 

For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Fysiske traumer (ulykker og vold).

 

 

 

For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

 

 

 

 

 

 

Gruppe I

 

 

 

Psykisk sygdom:

 

 

 

Påvirkning:

 

 

1.

 

 

Posttraumatisk belastningsreaktion (når symptomer på sygdommen opstår senest inden for 6 måneder, og sygdommen er fuldt til stede inden for få år).

 

 

 

Traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Depression med debut i nær tidsmæssig sammenhæng med belastningen

 

 

 

Krigsdeltagelse som har indebåret enten traumatiske begivenheder og/eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur.

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Uddrag af IARC's liste, jf. bilag 1, Gruppe F.1)

 

 

Gruppe 1

 

 

 

Sygdommens art:

 

 

2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin)

 

 

 

Alle kræftformer

 

 

4-Aminobiphenyl

 

 

 

Blærekræft

 

 

Aflatoksiner

 

 

 

Leverkræft, galdegangskræft

 

 

Arsen og dets forbindelser

 

 

 

Blærekræft

 

 

Benzidin

 

 

 

Blærekræft

 

 

Beryllium og dets forbindelser

 

 

 

Lungekræft

 

 

Bis(chloromethyl)ether og chloromethyl methyl ether (teknisk grad)

 

 

 

Lungekræft (oat cell)

 

 

Cadmium og dets forbindelser

 

 

 

Lungekræft

 

 

Erionit

 

 

 

Mesotheliom

 

 

Etylenoxid

 

 

 

Leukæmi

 

 

Formaldehyd

 

 

 

Næsesvælgkræft, myeloid leukæmi

 

 

Hepatitis B-virus

 

 

 

Leverkræft

 

 

Hepatitis C-virus

 

 

 

Leverkræft

 

 

Krystallinsk kvarts (silika)

 

 

 

Lungekræft

 

 

Nikkelforbindelser

 

 

 

Næsehule- og bihulekræft

 

 

Passiv rygning

 

 

 

Lungekræft

 

 

Radium-226

 

 

 

Knoglekræft, slimhindekræft i bihuler og processus mastoideus (epitelial tumor)

 

 

Radium-228

 

 

 

Knoglekræft

 

 

Radon og “radondøtre”

 

 

 

Lungekræft

 

 

Sennepsgas (svovlsennep)

 

 

 

Lungekræft

 

 

Solstråling

 

 

 

Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)

 

 

Talkum med asbestlignende fibre

 

 

 

Lungekræft

 

 

Trikloretylen

 

 

 

Nyrekræft

 

 

Træstøv

 

 

 

Næsehule- og bihulekræft

 

 

Vinylklorid

 

 

 

Primær leverkræft

 

 

 

 

 

Blandinger

 

 

 

 

Skiferolie

 

 

 

Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)

 

 

Stenkulstjærebeg

 

 

 

Lungekræft

 

 

Stenkulstjære

 

 

 

Lungekræft

 

 

 

 

 

Ekspositionsbetingelser

 

 

 

 

Aluminiumsproduktion

 

 

 

Lungekræft

 

 

Auramin, fremstilling af

 

 

 

Blærekræft

 

 

Gummiindustri

 

 

 

Blærekræft

 

 

Hæmatit-minedrift (under jorden) med radonudsættelse

 

 

 

Lungekræft

 

 

Isopropylalkohol-fremstilling ved stærk sur proces

 

 

 

Næsehule- og bihulekræft

 

 

Jern – og stålstøbning

 

 

 

Lungekræft

 

 

Koksproduktion

 

 

 

Lungekræft

 

 

Kulforgasning

 

 

 

Lungekræft, blærekræft

 

 

Magenta, fremstilling af

 

 

 

Blærekræft

 

 

Maler (erhvervsmæssig udsættelse som)

 

 

 

Lungekræft

 

 

Møbel- og skabsproduktion

 

 

 

Næsehule- og bihulekræft

 

 

Stærke uorganiske syretåger indeholdende svovlsyre (erhvervsmæssig udsættelse for)

 

 

 

Strubekræft, lungekræft

 

 

Støvle- og skofremstilling og -reparation

 

 

 

Næsehule- og bihulekræft

 

 

Svejserøg opstået ved svejsning i metal

 

 

 

Lungekræft

 

 

UV stråling opstået ved svejsning i metal

 

 

 

Modermærkekræft (malignt melanom i øjet)

 

 

 

 

 

Gruppe 2A

 

 

 

 

 

 

 

Stoffer og grupper af stoffer

 

 

 

 

1,3-Butadien

 

 

 

Lymfekræft, leukæmi

 

 

4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid)salte

 

 

 

Blærekræft

 

 

4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA))

 

 

 

Blærekræft

 

 

Alfa-klorerede toluener og benzylklorid (kombineret)

 

 

 

Lungekræft

 

 

Formaldehyd

 

 

 

Næsehule- og bihulekræft

 

 

Ortho-Toluidin

 

 

 

Blærekræft

 

 

Partikler af metallisk kobolt med wolframkarbid

 

 

 

Lungekræft

 

 

Styren og styren 7, 8-oxid

 

 

 

Blodkræft, lymfekræft, Non-Hodgkins lymfom

 

 

Tetraklorethylen

 

 

 

Blærekræft

 

 

Triklorethylen

 

 

 

Leverkræft, galdegangskræft, Non-Hodgkin-lymfom

 

 

Uorganiske blyforbindelser

 

 

 

Mavekræft

 

 

Bitumen ved asfalt-tagarbejde

 

 

 

Lungekræft

 

 

 

 

 

Blandinger

 

 

 

 

Creosot

 

 

 

Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)

 

 

Ikke-arsenholdige insektbekæmpelsesmidler (erhvervsmæssig udsættelse ved sprøjtning og anvendelse)

 

 

 

Lungekræft

 

 

Udstødningsgasser fra dieselmotorer

 

 

 

Lungekræft, blærekræft

 

 

Ekspositionsbetingelser

 

 

 

 

Frisør eller barber (erhvervsmæssig udsættelse som)

 

 

 

Blærekræft hos mænd

 

 

Kunstglas, beholdere og lertøj (erhvervsmæssig udsættelse ved produktion af)

 

 

 

Lungekræft

 

 

Olieraffinering (erhvervsmæssig udsættelse ved)

 

 

 

Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose), og leukæmi

 

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 3 – Stikordsregister

Stikordsregistret indeholder sygdomme, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 1. Selvom sygdommen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at sygdommen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter skal være opfyldt jf. § 1, stk. 3. 

 

Sygdom/påvirkning/begreb:

 

 

 

Gruppe:

 

 

 

 

 

1,3-Butadien

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

2-Naphtylamin

 

 

 

Gruppe A, 17

 

 

2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

4-Aminobiphenyl

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid) salte

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

 

 

 

A:

 

 

 

 

Abrasion (tandslid)

 

 

 

Gruppe G, 2

 

 

Acrylonitril

 

 

 

Gruppe A, 3

 

 

Aflatoksiner

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Aktinisk keratose (forstadie til hudkræft)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Alfa-klorerede toluener og benzylklorid (kombineret)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Allergisk alveolitis

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Aluminium

 

 

 

Gruppe C, 4, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Aluminiumsproduktion

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Aminobifenyl

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Ammoniak

 

 

 

Gruppe A, 8

 

 

Amøbiasis

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Anhydrider

 

 

 

Gruppe C, 5

 

 

Antracen

 

 

 

Gruppe B, 1

 

 

Aplastisk anæmi

 

 

 

Gruppe A, 16b

 

 

Arsen

 

 

 

Gruppe A, 1, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Arthrosis coxae primaria bilateralis (slidgigt i begge hofteled)

 

 

 

Gruppe E, 13

 

 

Arthrosis genus (slidgigt i knæled)

 

 

 

Gruppe E, 9b

 

 

Asbest

 

 

 

Gruppe C, 2

 

 

Asbestlignende fibre, talkum med

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Asfalt

 

 

 

Gruppe B, 1

 

 

Asfalt-tagarbejde (bitumen)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Astma

 

 

 

Gruppe A, 5, 9, Gruppe C, 6

 

 

Auramin

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

 

 

B:

 

 

 

 

Barber- eller frisørarbejde hos mænd

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Beg

 

 

 

Gruppe B, 1, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Belastningsreaktion, posttraumatisk

 

 

 

Gruppe I, 1

 

 

Benzen

 

 

 

Gruppe A, 16b

 

 

Benzidin

 

 

 

Gruppe A, 17

 

 

Benzoapyren

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Benzylklorid og alfa-klorerede toluener (kombineret)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Beryllium, Berylliumlunge

 

 

 

Gruppe A, 2, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Bicepstendinit

 

 

 

Gruppe E, 6c

 

 

Bihuler, slimhindekræft i

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Bihulekræft

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Bird breeder's lung

 

 

 

Gruppe C, 6

 

 

Bis(cloromethyl)ether

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Bitumen ved asfalt-tagarbejde

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Blodkræft (leukæmi)

 

 

 

Gruppe A, 16b, Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Blodmangel (anæmi)

 

 

 

Gruppe A, 16b

 

 

Bly

 

 

 

Gruppe A, 11, Gruppe H, 2

 

 

Blyforbindelser, uorganiske

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Blærekræft

 

 

 

Gruppe A, 17, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Blåsyre

 

 

 

Gruppe A, 3

 

 

Brom

 

 

 

Gruppe A, 15

 

 

Bronkitis, kronisk/KOL

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Bronchogent carcinom (lungekræft)

 

 

 

Gruppe C, 2d

 

 

Bronchopulmonale sygdomme

 

 

 

Gruppe C, 4 og 5

 

 

Brystkræft

 

 

 

Gruppe E, 1

 

 

Bughindekræft (mesotheliom)

 

 

 

Gruppe C, 2c, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Butadien

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Byssinosis

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Cadmium (kadmium)

 

 

 

Gruppe A, 4, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Caries, sukker og mel

 

 

 

Gruppe G, 1

 

 

Chloromethylether

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Cirrhosis hepatitis (skrumpelever)

 

 

 

Gruppe A, 1

 

 

Conjunktivitis allergica

 

 

 

Gruppe C, 5

 

 

Creosot

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Cyanater, cyansalte, cyanforbindelser

 

 

 

Gruppe A, 3

 

 

Cytomegalovirus

 

 

 

Gruppe H, 1a

 

 

 

 

 

D:

 

 

 

 

Dampe

 

 

 

Gruppe C, 4, Gruppe C, 5

 

 

Denguefeber

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Depression

 

 

 

Gruppe F, 2

 

 

Dieselmotorer

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Digitus saltans

 

 

 

Gruppe E, 6a

 

 

Dimetylformamid

 

 

 

Gruppe A, 17

 

 

Dyr, dyrisk materiale

 

 

 

Gruppe D, 1

 

 

Dyr, dyriske produkter

 

 

 

Gruppe C, 5b, Gruppe D, 1

 

 

Dyrisk protein

 

 

 

Gruppe C, 6

 

 

Døvhed

 

 

 

Gruppe E, 3

 

 

 

 

 

E:

 

 

 

 

Eksem, toksisk

 

 

 

Gruppe B, 3

 

 

Eksem, allergisk

 

 

 

Gruppe A, 5, Gruppe A, 9, Gruppe B, 2

 

 

Ekstrem fysisk arbejdsbelastning

 

 

 

Gruppe H, 3b

 

 

Enzymer

 

 

 

Gruppe C, 5c

 

 

Epicondylitis lateralis (tennisalbue)

 

 

 

Gruppe E, 6b i og ii

 

 

Epitelial tumor

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Epoxyresiner

 

 

 

Gruppe C, 5d

 

 

Erionit

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Etylenoxid

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

 

 

F:

 

 

 

 

Farmer's lung

 

 

 

Gruppe C, 6

 

 

Farvestoffer

 

 

 

Gruppe C, 5c

 

 

Fiksering af nakke

 

 

 

Gruppe E, 7a

 

 

Flammehøvlingsrøg

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Fluor, fluorose

 

 

 

Gruppe A, 15

 

 

Formaldehyd

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Forstadier til hudkræft (aktinisk keratose)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1og 2A

 

 

Fosfor

 

 

 

Gruppe A, 10

 

 

Fosgen

 

 

 

Gruppe A, 3

 

 

Fosterskader

 

 

 

Gruppe H

 

 

Framboesi

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Frisør- eller barberarbejde hos mænd

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Fysiske traumer

 

 

 

Gruppe H, 4

 

 

Fysiske påvirkninger

 

 

 

Gruppe E

 

 

Fødsel, for tidlig

 

 

 

Gruppe H, 3b og 4a

 

 

 

 

 

G:

 

 

 

 

Galdegangskræft

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Gammastråling

 

 

 

Gruppe E, 1

 

 

Gigtiske forandringer (halshvirvelsøjlen)

 

 

 

Gruppe E, 7

 

 

Glas (kunstglas, beholdere og lertøj)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Glomerulonephritis

 

 

 

Gruppe A, 16

 

 

Grå stær

 

 

 

Gruppe E, 2

 

 

Gul feber

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Gummiindustri

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

 

 

H:

 

 

 

 

Haresyge

 

 

 

Gruppe H, 1h

 

 

Hepatitis

 

 

 

Gruppe D, 2

 

 

Hepatitis B-virus

 

 

 

Gruppe H, 1b, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Hepatitis C-virus

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Hepatitis toxica

 

 

 

Gruppe A, 3, Gruppe A, 16a, Gruppe A, 17

 

 

Herpes simplex

 

 

 

Gruppe H, 1c

 

 

Hexan

 

 

 

Gruppe A, 16c

 

 

Hjernebetændelse

 

 

 

Gruppe H, 1e, Gruppe H, 2b

 

 

Hjerneskade, organisk

 

 

 

Gruppe A, 3, Gruppe A, 6

 

 

Hjerneskade, toksisk

 

 

 

Gruppe A, 11, Gruppe A, 16

 

 

Hjerneskade

 

 

 

Gruppe A, 12

 

 

Hofteled, slidgigt i begge

 

 

 

Gruppe E, 13

 

 

Hudkræft , herunder forstadier til hudkræft (aktinisk keratose)

 

 

 

Gruppe A, 1, Gruppe B, 1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Hudsygdomme, allergiske

 

 

 

Gruppe B, 2

 

 

Hudsygdomme, andre

 

 

 

Gruppe B, 3

 

 

Hudsygdomme, præcancerøse

 

 

 

Gruppe B, 1

 

 

Hudsygdomme

 

 

 

Gruppe B

 

 

Hugsiddende stilling

 

 

 

Gruppe E, 9

 

 

Human immundefekt-virus (HIV)

 

 

 

Gruppe H, 1d

 

 

Hurtigt gentagne bevægelser

 

 

 

Gruppe E, 6bii

 

 

Hvide fingre

 

 

 

Gruppe E, 5

 

 

Hæmatit-minedrift med radonudsættelse

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Hårtab

 

 

 

Gruppe A, 13

 

 

 

 

 

I:

 

 

 

 

IARC (bilag 2)

 

 

 

Gruppe F

 

 

Infektion

 

 

 

Gruppe D, 2

 

 

Infektioner, infektiøse

 

 

 

Gruppe D, 1

 

 

Infektiøse sygdomme

 

 

 

Gruppe D, Gruppe H, 1

 

 

Insektbekæmpelsesmidler (ikke-arsenholdige)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Ioniserende stråling

 

 

 

Gruppe E, 1

 

 

Isocyanater

 

 

 

Gruppe A, 3, Gruppe C, 5d

 

 

Isoleringsstøv

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Isopropylalkohol-fremstilling

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

 

 

J:

 

 

 

 

Jern - og stålstøbning

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Jod

 

 

 

Gruppe A, 15

 

 

 

 

 

K:

 

 

 

 

Kadmium (cadmium)

 

 

 

Gruppe A, 4, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Kalvekastningsfeber

 

 

 

Gruppe D, 1

 

 

Karpaltunnelsyndrom

 

 

 

Gruppe E, 5 og 12

 

 

Kemiske stoffer

 

 

 

Gruppe A, Gruppe H, 2; Gruppe F

 

 

Klor

 

 

 

Gruppe A, 15, Gruppe F

 

 

Klorede opløsningsmidler

 

 

 

Gruppe A, 16a

 

 

4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid)salte

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Knogle - og ledsygdomme

 

 

 

Gruppe E, 5

 

 

Knoglekræft

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Knæsygdomme

 

 

 

Gruppe E, 8, 9a og 9b

 

 

Kobolt

 

 

 

Gruppe A, 9

 

 

Kobolt (partikler af metallisk kobolt med wolframkarbid)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Koksproduktion

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Komprimeret luft

 

 

 

Gruppe E, 4

 

 

Korn- og foderstoffer

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Kraftbetonet

 

 

 

Gruppe E, 6a, b og c

 

 

Krom

 

 

 

Gruppe A, 5

 

 

Kromforbindelser

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Kronisk bronkitis/KOL

 

 

 

Gruppe C, 8

 

 

Kroniske nakke-skuldersmerter

 

 

 

Se nakke-skuldersmerter

 

 

Kræft

 

 

 

Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, 2c og d, Gruppe F

 

 

Kulbrinter

 

 

 

Gruppe A, 16

 

 

Kulforgasning

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Kulilte

 

 

 

Gruppe A, 3

 

 

Kunstglas, beholdere og lertøj, produktion af

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Kunstharpiks

 

 

 

Gruppe C, 5c

 

 

Kviksølv

 

 

 

Gruppe A, 6

 

 

Kvælstof

 

 

 

Gruppe A, 17

 

 

Kvælstofilter

 

 

 

Gruppe A, 8

 

 

 

 

 

L:

 

 

 

 

Larynx-cancer (strubekræft)

 

 

 

Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Ledsygdomme

 

 

 

Gruppe E, 5

 

 

Leishmaniose

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Lepra

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Lertøj, produktion af

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Leukæmi

 

 

 

Gruppe A, 16, Gruppe E, 1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Leverbetændelse

 

 

 

Se hepatitis

 

 

Leverkræft

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Listeria

 

 

 

Gruppe H, 1e

 

 

Luftfugtersyge

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Lungeasbestose

 

 

 

Gruppe C, 2a

 

 

Lungebetændelse

 

 

 

Gruppe A, 14

 

 

Lungefibrose

 

 

 

Gruppe C, 3

 

 

Lungehinde (udbredt bindevævsdannelse)

 

 

 

Gruppe C, 2b

 

 

Lungehindepletter (pleurale plaques, pletvise fortykkelser af lungehinden)

 

 

 

Gruppe C, 2e

 

 

Lungekræft

 

 

 

Gruppe A, 1, 5 og 9, Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Lungesygdom, obstruktiv

 

 

 

Gruppe A, 3

 

 

Lungeskade

 

 

 

Gruppe A, 8, 10, 12 og 15

 

 

Lungeødem

 

 

 

Gruppe A, 10

 

 

Lymfekræft

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Lænderygsygdomme

 

 

 

Gruppe E, 11

 

 

Løftearbejde

 

 

 

Gruppe E, 11 og 13

 

 

 

 

 

M:

 

 

 

 

Magenta

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Malaria

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Maler

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Maligne sygdomme

 

 

 

Gruppe H, 3a

 

 

Maltafeber

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Mangan

 

 

 

Gruppe A, 7

 

 

Mastoideus, processus (slimhindekræft i)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Mavekræft

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Melcaries

 

 

 

Gruppe G, 1

 

 

Menisksygdomme

 

 

 

Gruppe E, 9a

 

 

Mental retardering

 

 

 

Gruppe H, 2a

 

 

Mesotheliom

 

 

 

Gruppe C, 2c, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Metallisk kobolt, partikler af, med wolframkarbid

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Metallunge, hård

 

 

 

Gruppe A, 9

 

 

Methylbiskloranilin (MOCA)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Methylkviksølv

 

 

 

Gruppe H, 2a

 

 

Metylbutylketon

 

 

 

Gruppe A, 16c

 

 

Microcephali

 

 

 

Gruppe H, 2a og 3a

 

 

Miltbrand

 

 

 

Gruppe D, 1

 

 

Mineralske olier

 

 

 

Gruppe B, 1

 

 

Mushroom worker's lung

 

 

 

Gruppe C, 6

 

 

Myeloid leukæmi

 

 

 

Se leukæmi

 

 

Møbel- og skabsproduktion

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

 

 

N:

 

 

 

 

Nakke-skuldersmerter

 

 

 

Gruppe E, 7

 

 

Naphtylamin

 

 

 

Gruppe A, 17

 

 

Nephritis

 

 

 

Gruppe A, 11

 

 

Nephrotisk syndrom (nyreskade)

 

 

 

Gruppe A, 6

 

 

Nervebetændelse

 

 

 

Gruppe A, 1, 13 og 16c

 

 

Nervelammelser

 

 

 

Gruppe E, 10

 

 

Neuropati

 

 

 

Gruppe E, 5

 

 

Nikkel

 

 

 

Gruppe A, 9 og Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Nikkelforbindelser

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Non-Hodgkin-lymfom

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Nyreskade

 

 

 

Gruppe A, 4, 6, 11 og 16

 

 

Næse- og bihulekræft

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Næseskillevæg, perforation

 

 

 

Gruppe A, 5

 

 

Næsesvælgkræft

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

 

 

O:

 

 

 

 

Olieraffinering

 

 

 

Gruppe 1, Gruppe 2A

 

 

Organisk hjerneskade

 

 

 

Gruppe A, 3 og 6

 

 

Organiske kvælstof (nitrogen) forbindelser

 

 

 

Gruppe A, 17

 

 

Organiske materialer

 

 

 

Gruppe C, 6

 

 

Organiske opløsningsmidler

 

 

 

Gruppe A, 16

 

 

Ornitose

 

 

 

Gruppe D, 1

 

 

Ortho-Toluidin

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Overarm (biceps)

 

 

 

Gruppe E, 6c

 

 

 

 

 

P:

 

 

 

 

Pappatacifeber

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Paralysis agitans (rystelammelse)

 

 

 

Gruppe A, 7

 

 

Parasitære sygdomme

 

 

 

Gruppe D, 1

 

 

Parvovirus B-19

 

 

 

Gruppe H, 1f

 

 

Passiv rygning

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Peritendinitis

 

 

 

Gruppe E, 6a

 

 

Persulfatsalte

 

 

 

Gruppe C, 5

 

 

Pest

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Planter, planteprodukter

 

 

 

Gruppe C, 5a

 

 

Plaques (pleurale)

 

 

 

Gruppe C, 2e

 

 

Plejearbejde

 

 

 

Gruppe E, 11c

 

 

Plettyfus

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Pleurale plaques uden lungeasbestose

 

 

 

Gruppe C, 2e

 

 

Poliomyelitis

 

 

 

Gruppe H, 1f

 

 

Polyneuropati

 

 

 

Gruppe A, 1, 10, 11 og 16

 

 

Posttraumatisk belastningsreaktion

 

 

 

Gruppe I, 1

 

 

Primær leverkræft

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Processus mastoideus (slimhindekræft i)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Præcisionsarbejde

 

 

 

Gruppe E, 7

 

 

Psykisk sygdom

 

 

 

Gruppe I, 1

 

 

 

 

 

Q:

 

 

 

 

Q-feber

 

 

 

Gruppe D, 1

 

 

 

 

 

R:

 

 

 

 

Radioaktivitet

 

 

 

Gruppe H, 3a

 

 

Radium-226

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Radium-228

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Radon og radondøtre

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Repetitivt

 

 

 

Gruppe E, 7a

 

 

Retardering, mental

 

 

 

Gruppe H, 1a, 1b, 2a og 2b

 

 

Rheumatoid arthrit

 

 

 

Gruppe E, 7d

 

 

Rhinitis allergica

 

 

 

Gruppe C, 5

 

 

Richettsia

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Rotator cuff-syndrom

 

 

 

Gruppe E, 6c

 

 

Rotatorsener

 

 

 

Gruppe E, 6c

 

 

Rubellasyndrom

 

 

 

Gruppe H, 1g

 

 

Rygere

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Rygning (passiv)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Rystelammelse

 

 

 

Gruppe A, 7

 

 

Røde hunde

 

 

 

Gruppe H, 1g

 

 

Røg

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Røntgenstråling

 

 

 

Gruppe E, 1

 

 

Råparaffin

 

 

 

Gruppe B, 1

 

 

 

 

 

S:

 

 

 

 

Salpetersyre

 

 

 

Gruppe A, 8

 

 

Seneskedehindebetændelse

 

 

 

Gruppe E, 6a

 

 

Sennepsgas (svovlsennep)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Silika (krystallinsk kvarts)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Siliciumforbindelser

 

 

 

Gruppe C, 3

 

 

Silicose

 

 

 

Gruppe C, 1

 

 

Skiferolie

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Skjoldbruskkirtel, kræft i

 

 

 

Gruppe E, 1

 

 

Skoldkopvirus

 

 

 

Gruppe H, 1i

 

 

Skrumpelever

 

 

 

Gruppe A, 1

 

 

Skulderled

 

 

 

Gruppe E, 6c

 

 

Skulderåg

 

 

 

Gruppe E, 7

 

 

Slibemiddel

 

 

 

Gruppe G, 2

 

 

Slidgigt i begge hofteled

 

 

 

Gruppe E, 13

 

 

Slidgigt i knæled

 

 

 

Gruppe E, 9b

 

 

Slidgigt i lænderyggen

 

 

 

Gruppe E, 11

 

 

Slimhindebetændelse, øvre luftveje, øjne

 

 

 

Gruppe A, 5

 

 

Slimhindekræft i bihuler og processus mastoideus

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Slimsæk

 

 

 

Gruppe E, 8

 

 

Sod

 

 

 

Gruppe B, 1

 

 

Solstråling

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Springfinger

 

 

 

Gruppe E, 6a

 

 

Stafylokokker

 

 

 

Gruppe D, 2

 

 

Statisk belastning

 

 

 

Gruppe E, 6c

 

 

Stenkulstjære

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Stenkulstjærebeg

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Stivkrampe

 

 

 

Gruppe D, 1

 

 

Strubekræft

 

 

 

Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Stråleenergi

 

 

 

Gruppe E, 2

 

 

Stråling (ioniserende)

 

 

 

Gruppe E, 1

 

 

Stråling (radioaktivitet)

 

 

 

Gruppe H, 3a

 

 

Styren og styren-7, 8-oxid

 

 

 

Gruppe F

 

 

Stær, grå

 

 

 

Gruppe E, 2

 

 

Støj

 

 

 

Gruppe E, 3

 

 

Støv

 

 

 

Gruppe C, 4, 5 og 7

 

 

Støvle- og skofremstilling

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Sukker- og melcaries

 

 

 

Se caries

 

 

Svampesporer

 

 

 

Gruppe C, 6

 

 

Svejsning

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Svovlbrinte

 

 

 

Gruppe A, 12

 

 

Svovldioxid

 

 

 

Gruppe A, 12

 

 

Svovlsennep (sennepsgas)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Svovlsyre

 

 

 

Gruppe A, 12, Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Synsforstyrrelser

 

 

 

Gruppe A, 13

 

 

Syretåger (stærke uorganiske, indeholdende svovlsyre)

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

 

 

T:

 

 

 

 

Talkum med asbestlignende fibre

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Tallium

 

 

 

Gruppe A, 13

 

 

Tandslid

 

 

 

Gruppe G, 2

 

 

Tendinit, biceps (overarm)

 

 

 

Gruppe E, 6c

 

 

Tendinit, skulder

 

 

 

Gruppe E, 6c

 

 

Tendinitis

 

 

 

Gruppe E, 6a

 

 

Tendovaginitis

 

 

 

Gruppe E, 6a

 

 

Tennisalbue

 

 

 

Gruppe E, 6b

 

 

Tetraklorethylen

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Tilbagefaldsfeber

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Tjære

 

 

 

Gruppe B, 1

 

 

Toksiske eksemer

 

 

 

Gruppe B, 3

 

 

Toksisk hjerneskade

 

 

 

Gruppe A, 11 og 16

 

 

Toxoplasmose

 

 

 

Gruppe H, 1h

 

 

Traumer, fysiske

 

 

 

Gruppe H, 4

 

 

Triklorethylen

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Tropesygdomme

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Trypanosomiasis

 

 

 

Gruppe D, 3

 

 

Træforarbejdning

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Træstøv

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Tuberkulose

 

 

 

Gruppe D, 2

 

 

Tuberkuløs smitte

 

 

 

Gruppe D, 1

 

 

Tumor, epitelial

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

Tunge løft

 

 

 

Gruppe E, 11 og 13

 

 

Tunghørighed

 

 

 

Gruppe E, 3

 

 

Tænder og tandkød

 

 

 

Gruppe G

 

 

 

 

 

U:

 

 

 

 

Udstødningsgasser fra dieselmotorer

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Underarme

 

 

 

Gruppe E, 6a

 

 

Uorganiske blyforbindelser

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

Urinblærekræft

 

 

 

Gruppe A 17, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

 

 

Uspecifikt støv

 

 

 

Gruppe C, 7

 

 

Uvant arbejde

 

 

 

Gruppe E, 6a og b

 

 

 

 

 

V:

 

 

 

 

Vanadium

 

 

 

Gruppe A, 14

 

 

Varicella zoster-virus

 

 

 

Gruppe H, 1i

 

 

Varieret arbejde

 

 

 

Gruppe E, 6

 

 

Vibrationer

 

 

 

Gruppe E, 5 og 11d

 

 

Vinylklorid

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

 

 

W:

 

 

 

 

Weil's syge

 

 

 

Gruppe D, 1

 

 

Wolframkarbid, partikler af metallisk kobolt med

 

 

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

 

 

Ø:

 

 

 

 

Øjenslimhindebetændelse

 

 

 

Gruppe A, 5

 

 

Øvre luftvejsslimhindebetændelse

 

 

 

Gruppe A, 5

 

 

 

 

 

Å:

 

 

 

 

Åndssvækkelse, tidlig

 

 

 

Gruppe A, 11 og 16

Til toppen

Noter

1) Baseret på WHO International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, IARC monographs Volumes 1-88, volume 100 F, volume 103 og volume 106.

Til toppen