Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Cirkulære om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Uddannelses- og Forskningsministeriets cirkulære nr. 9655 af 25/9 2020.

§ 1. Følgende beføjelser i lov om sektorforskningsinstitutioner delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Efter aftale med vedkommende minister bekendtgør, hvilke institutioner der er omfattet af loven, jf. lovens § 1, stk. 2.

2) Kan fastsætte regler om ansættelse af videnskabelige medarbejdere, jf. lovens § 5, stk. 3.

3) Kan fastsætte nærmere regler om sektorforskningsinstitutioners deltagelse i uddannelsesaktiviteter efter lovens § 8, stk. 1 og 2, jf. lovens § 8, stk. 3.

4) Fastsætter regler om evalueringer, jf. lovens § 10, stk. 3.

§ 2. Beføjelser, der er tillagt uddannelses- og forskningsministeren i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. delegeres til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beføjelsen til at fastsætte regler m.v. efter lovens § 18 udøves af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 3. Beføjelser, der er tillagt uddannelses- og forskningsministeren efter lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser delegeres til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

§ 4. Følgende beføjelser i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan indhente alle oplysninger fra universitetet om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om universitetets drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskab, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik, og kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske og kan fastsætte nærmere regler herom, jf. lovens § 6 a.

2) Kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, herunder underordnede myndigheder, herunder om anvendelsen af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter lovens § 6 a, jf. lovens § 6 b.

3) Efter forhandling med transport, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om universitetets byggevirksomhed og bygningsforhold i øvrigt, jf. lovens § 7, stk. 2.

4) Med rigsrevisor kan aftale, at revisionsopgaver i henhold til lovens § 8, stk. 2, varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevision, jf. lovens § 8.

§ 5. Følgende beføjelser i SU-loven delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Fastsætter regler om betaling af gebyrer i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af stats- og studielån og for meget udbetalt uddannelsesstøtte, der er givet efter loven eller tidligere lovgivning om uddannelsesstøtte, jf. lovens § 38.

2) Kan fastsætte regler om fælles dataansvar mellem styrelsen og uddannelsesinstitutionerne, jf. lovens § 43, stk. 5.

§ 6. Følgende beføjelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan fastsætte regler om supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav til uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og individuel kompetencevurdering, jf. lovens § 2, stk. 2.

2) Fastlægger rammer for uddannelsesinstitutionens fastlæggelse af korte kurser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 5, jf. lovens § 2, stk. 6, 1. pkt.

3) I særlige tilfælde kan bestemme, at korte kurser kan have en varighed på 3-5 dage omregnet til heltid, jf. lovens § 2, stk. 6, 2. pkt.

4) Kan bestemme, at korte kurser efter stk. 1, nr. 5, kan tilrettelægges som fjernundervisning, jf. lovens § 2, stk. 9.

5) Fastsætter nærmere regler om de enkelte deltidsuddannelser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1, om de fagspecifikke kurser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 4, og om de korte kurser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 5, herunder om adgangskrav og udbud, jf. lovens § 3, stk. 4, jf. lovens § 2, stk. 10, 1. pkt.

6) Fastsætter nærmere regler om særskilte moduler efter lovens § 2, stk. 1, nr. 7, herunder om adgangskrav, udbud og godkendelse, jf. lovens § 3, stk. 5, jf. lovens § 2, stk. 10, 2. pkt.

7) Kan fastsætte regler om særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, herunder om særskilt godkendelse af uddannelsesforløb efter lovens § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lovens § 2, stk. 11.

8) Kan fravige reglerne for heltidsuddannelserne, herunder reglerne om adgangskrav, når de udbydes som åben uddannelse, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. lovens § 2, stk. 12.

9) Fastsætter regler om, hvordan uddannelsesaktiviteter efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1-3, måles i overensstemmelse med et meritoverførselssystem, jf. lovens § 2, stk. 13.

10) Kan fastsætte regler om digital tilmelding til og framelding fra erhvervsrettede uddannelser omfattet af lovens § 2, stk. 1, herunder om, at uddannelsesinstitutionerne skal informere om digital tilmelding og framelding og yde vejledning og bistand i forbindelse hermed, indhold og udformning af ansøgningsskemaer, frister for ansøgning, frister for framelding og betaling ved udeblivelse eller framelding, jf. lovens § 2 a, stk. 1.

11) Fastsætter regler om, i hvilke tilfælde tilmelding til og framelding fra erhvervsrettede uddannelser omfattet af lovens § 2, stk. 1, kan ske på anden måde end i digital form, jf. lovens § 2 a, stk. 2.

12) Fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger om deltageren, herunder dennes cpr-nummer, der skal oplyses ved digital tilmelding til og framelding fra erhvervsrettede uddannelser omfattet af lovens § 2, stk. 1, jf. lovens § 2 a, stk. 3.

13) Kan fastsætte begrænsninger i en uddannelsesinstitutions udbud efter lovens § 3, stk. 1, 1. pkt., jf. lovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

14) Kan godkende, at en uddannelsesinstitution inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område kan udbyde andre uddannelser som åben uddannelse end dem, der er nævnt i lovens § 3, stk. 1, 1. pkt., jf. lovens § 3, stk. 1, 3. pkt.

15) Godkender, hvilke uddannelsesinstitutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område der kan udbyde deltidsuddannelser og enkeltfag herfra, jf. lovens § 3, stk. 2.

16) Kan fastsætte begrænsninger i institutionens adgang til udbud efter lovens § 3, stk. 3, 1. pkt., jf. lovens § 3, stk. 3, 2. pkt.

17) Kan bestemme, at uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der er godkendt til at udbyde erhvervsrettet uddannelse, ikke kan udbyde korte kurser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 5, jf. lovens § 3, stk. 4, 1. pkt.

18) Kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner kan udbyde korte kurser, jf. lovens § 3, stk. 4, 2. pkt.

19) Kan bestemme, at den enkelte uddannelsesinstitution ikke kan udbyde en uddannelsesaktivitet efter loven, hvis der ikke er behov for, at uddannelsesaktiviteten gennemføres af institutionen, eller hvis institutionen ikke overholder regler om uddannelsesaktiviteten eller påbud om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold, jf. lovens § 3, stk. 5, 1. pkt.

20) Kan tilbagekalde godkendelser efter lovens § 3, stk. 2, jf. lovens § 3, stk. 5, 2. pkt.

21) Kan bestemme, at korte kurser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 5, kan forbeholdes kursusdeltagere fra enkelte institutioner m.v., jf. lovens § 3, stk. 6.

22) Kan fastsætte optagelsestal for enkelte deltidsuddannelser efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1, eller for enkelte uddannelser og uddannelsesaktiviteter nævnt i lovens § 6, stk. 2, jf. lovens § 3, stk. 7.

23) Kan pålægge uddannelsesinstitutionerne at anvende et fælles informationssystem ved annoncering af udbud af åben uddannelse, jf. lovens § 3, stk. 8.

24) Kan pålægge uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet at udbyde åben uddannelse, jf. lovens § 3, stk. 9.

25) Kan fastsætte regler om udbuddet, jf. lovens § 3, stk. 10.

26) Kan fastsætte nærmere regler om, at markedsføring af uddannelse efter denne lov skal ske i overensstemmelse med lovens formål, jf. lovens § 3 a.

27) Kan bestemme, at selvstuderende ikke kan aflægge prøver og deltage i anden bedømmelse, der indgår i udbudt åben uddannelse, uden at have deltaget i undervisningen, jf. dog lovens § 5, stk. 3, jf. lovens § 5, stk. 1.

28) Træffer beslutning om placering af de enkelte uddannelser og uddannelsesaktiviteter i grupper, jf. lovens § 6, stk. 5.

29) Kan fastsætte nærmere regler om tilskuddet og om opgørelse af antallet af årselever eller årsstuderende, herunder kriterierne for opgørelsen, jf. lovens § 6, stk. 7.

30) For de enkelte uddannelsesinstitutioner kan fastsætte et loft for, hvor stort et tilskud der kan ydes til alle eller grupper af uddannelser og uddannelsesaktiviteter nævnt i lovens § 6, stk. 2, jf. lovens § 6, stk. 8.

31) For de enkelte uddannelsesinstitutioner endvidere kan fastsætte et loft for, hvor stort et tilskud der kan ydes til konkrete uddannelser eller uddannelsesaktiviteter nævnt i lovens § 6, stk. 2, eller i øvrigt omfattet af lovens § 2, stk. 1 og 2, jf. lovens § 6, stk. 9.

32) Fastsætter regler om tilskud til delvis dækning af udgifter til afgangsprojekter ved fleksible forløb samt vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplaner efter § 17, jf. § 25, stk. 2, i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovens § 6, stk. 10.

33) Kan fastsætte regler om tilskud til enkeltfag, der indgår i erhvervsrettede videregående heltidsuddannelser, og som gennemføres af talentfulde elever i ungdomsuddannelser, jf. lovens § 6, stk. 12.

34) Kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter lovens § 6, stk. 1 og 2, eller som bruges ved undervisningsaktiviteter, hvor der opkræves fuld deltagerbetaling efter lovens § 8, stk. 4, jf. lovens § 6 a, stk. 2.

35) Fastsætter nærmere regler om kompensationen efter lovens § 6 a, stk. 2, og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne, jf. lovens § 6 a, stk. 3.

36) Kan yde tilskud samt på vilkår fastsat efter forhandling med finansministeren lån og statsgaranti for oprettelse af lån til gennemførelsen af forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, jf. lovens § 7, stk. 1.

37) Kan fastsætte nærmere regler om tildeling af tilskud efter lovens § 7, stk. 1, jf. lovens § 7, stk. 2.

38) Kan fastsætte regler for udarbejdelse af beregningsgrundlag og indhente oplysninger om beregningsgrundlag, jf. lovens § 8, stk. 2.

39) Kan fastsætte nærmere regler om deltagerbetalingen, herunder om størrelsen, bortfald og tilbagebetaling af deltagerbetalingen, og om, hvilke oplysninger der skal gives i forbindelse med tilmelding, jf. lovens § 8, stk. 5.

40) Kan fastsætte regler om, at der ikke kan opkræves deltagerbetaling for enkeltfag, der indgår i erhvervsrettede videregående heltidsuddannelser, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 4, og som gennemføres af talentfulde elever i ungdomsuddannelser, jf. lovens § 8, stk. 6.

41) Fastsætter regler om, hvilke udenlandske studerende på videregående uddannelser udbudt efter denne lov institutionen skal opkræve deltagerbetaling for, jf. lovens § 8, stk. 7.

42) Kan fastsætte nærmere regler om beregningen af udgifterne til afholdelse af prøve eller anden bedømmelse efter lovens § 5, jf. lovens § 9.

43) Kan indbringe spørgsmål om overtrædelse af lovens § 11 for nævnet for udbud af uddannelser, jf. lovens § 13, stk. 1.

44) Tager stilling til, om bortfald af tilskud har virkning fra tilskudsårets begyndelse, jf. lovens § 13, stk. 4.

45) Kan undlade at yde tilskud til åben uddannelse, hvis vedkommende minister finder det sandsynliggjort, at det ville være i strid med loven, jf. lovens § 16, stk. 1.

46) For uddannelsesinstitutioner m.v., som ikke følger bestemmelserne i denne lov eller de regler, som vedkommende minister har fastsat, kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud helt bortfalde, eventuelt kræve tilskud tilbagebetalt, jf. dog lovens § 13, stk. 2 og 3, jf. lovens § 16, stk. 2.

47) Fra private, kommunale og selvejende uddannelsesinstitutioner, der udbyder åben uddannelse, kan indhente regnskabsmæssige oplysninger, der er attesteret af institutionens revisor, jf. lovens § 17.

48) Behandler klager over en institutions afgørelser efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, jf. dog lovens § 13, stk. 1, jf. lovens § 18, stk. 1.

49) Fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage efter lovens § 18, stk. 1, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens § 18, stk. 2.

§ 7. Følgende beføjelser i lov om centre for undervisningsmidler m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan godkende, at opgaven som center for undervisningsmidler på Bornholm varetages af en uddannelsesinstitution på Bornholm, jf. § 35 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovens § 1, stk. 1.

2) Kan fastsætte regler om professionshøjskolernes varetagelse af opgaven som centre for undervisningsmidler, herunder om inddragelse af brugerne, brugerbetaling og om det geografiske område, som professionshøjskolen skal dække, jf. lovens § 2.

3) Inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove yder tilskud til professionshøjskolerne til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler og aktiviteter efter lovens § 1, stk. 2, jf. lovens § 3.

§ 8. Følgende beføjelser i lov om Studievalg Danmark delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan fastsætte nærmere regler om vejledningen, herunder om mål med vejledningen og vejledningens indhold samt kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af vejledningen, jf. lovens § 3, stk. 3.

2) Kan fastsætte nærmere regler om Studievalg Danmarks tilrettelæggelse af samarbejde efter lovens § 4, stk. 1, jf. lovens § 4, stk. 2.

3) Ansætter og afskediger direktøren for Studievalg Danmark, jf. lovens § 6.

4) Kan fastsætte nærmere regler om krav til uddannelse og kompetencer efter lovens § 9, stk. 1, jf. lovens § 9, stk. 2.

§ 9. Følgende beføjelser i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

1) Kan bestemme, at loven også gælder for uddannelse som led i visse tilbud til de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 3, og for uddannelse til personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 2, på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til den pågældende uddannelse, jf. lovens § 7 b, stk. 1.

2) Varetager administrationen af ordningen og i den forbindelse har samme beføjelser, som undervisningsministeren har i henhold til loven, jf. lovens § 7 b, stk. 2.

§ 10. Administrationen af følgende konti i finansloven med tilhørende tekstanmærkninger delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:

1) § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

2) § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

3) § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.

4) § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration.

5) § 19.22. Universiteter.

6) § 19.23.05. Fællesbevillinger.

7) § 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing.

8) § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

9) § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

10) § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

11) § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser, dog undtaget § 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus og § 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

12) § 19.29. Maritime grunduddannelser.

13) § 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner.

14) § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.

15) § 19.32.13. Internationalt samarbejde.

16) § 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

17) § 19.32.17. Fonden for Entreprenørskab.

18) § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.

19) § 19.34.03. Lån til institutionsformål.

20) § 19.34.04. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

21) § 19.34.05. Tilskud til rektorkollegier.

22) § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse.

23) § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

24) § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut.

25) § 19.35.21. It-opgaver mv.

26) § 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond.

27) § 19.44. Danmarks Innovationsfond.

28) § 19.45. Forskningsinfrastruktur.

29) § 19.46.01. Innovationsinfrastruktur.

30) § 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning.

31) § 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter.

32) § 19.47. Dansk deltagelse i international forskning.

33) § 19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer.

34) § 19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer.

35) § 19.55. Arktisk forskning.

36) § 19.56. Rumområdet.

37) § 19.61.03. Dansk Dekommissionering.

38) § 19.81. Statens uddannelsesstøtte – stipendier.

39) § 19.82. Statens uddannelsesstøtte – studielån.

40) § 19.83. Forskellige støtteordninger.

41) § 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte.

42) § 19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime vokse- og efteruddannelseskurser.

43) § 19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser.

Stk. 2. Administrationen efter stk. 1 omfatter bemyndigelser, herunder fastsættelse af generelle regler, der har hjemmel i de omfattede tekstanmærkninger. Administrationen efter stk. 1 omfatter endvidere bemyndigelser, herunder fastsættelse af generelle regler, af direkte betydning for bevillingsanvendelsen, og som ikke er omfattet af 1. pkt. Beføjelsen til at varetage øvrige bemyndigelser, herunder fastsættelse af øvrige generelle regler, udøves af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 3. Beføjelsen til at varetage bemyndigelser, herunder fastsættelse af generelle regler, der har hjemmel i tekstanmærkningerne nr. 8 og 207, udøves af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 11. Administrationen af regler, som udstedes af uddannelses- og forskningsministeren i medfør af lovene nævnt i §§ 1-9, delegeres fra ministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

§ 12. Uddannelses- og forskningsministeren kan overtage en beføjelse, der efter cirkulæret skal udøves af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

§ 13. Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2020.

Stk. 2. Cirkulære nr. 10134 af 11. december 2019 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse ophæves.

Stk. 3. Cirkulære nr. 10136 af 11. december 2019 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ophæves.

Til toppen