Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 903 af 6/6 2020.

I medfør af § 9, stk. 4, 3. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 821 af 9. juni 2020, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Betegnelsen pengeinstitut anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for

1) en virksomhed, der har tilladelse som pengeinstitut, jf. § 1, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, og § 7 i lov om finansiel virksomhed, eller

2) et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve kreditinstitutvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.

§ 2. Betegnelsen udlænding anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for

1) en udlænding, der har tidsbegrænset opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1,

2) en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, eller om forlængelse heraf, eller

3) en udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget.

§ 3. Betegnelsen sikkerhedsstiller anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en herboende person, der i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, skal stille økonomisk sikkerhed som betingelse for meddelelse af opholdstilladelse til en udlænding, jf. § 2.

Sikkerhedsstillelsens art og indhold m.v.

§ 4. Økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, stilles til dækning af alle eventuelle fremtidige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til udlændingen.

Stk. 2. Økonomisk sikkerhed kan stilles i form af

1) en anfordringsgaranti stillet af et pengeinstitut, jf. § 1, eller

2) deponering på en dertil i et pengeinstitut, jf. § 1, oprettet konto, hvori kommunalbestyrelsen har pant.

Stk. 3. Det påhviler sikkerhedsstilleren at godtgøre overfor kommunalbestyrelsen, jf. § 9, at pengeinstituttet er omfattet af § 1.

§ 5. Sikkerhed i form af en anfordringsgaranti stilles for 100.000 danske kroner. Det beløb, der er angivet i 1. pkt., er fastsat i 2018-niveau og reguleres fra og med 2019 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbets størrelse fastsættes ud fra det tidspunkt, hvor udlændingen har indgivet ansøgningen om opholdstilladelse. Beløbets størrelse skal ikke efterfølgende reguleres efter satsreguleringsprocenten.

Stk. 2. Hvis sikkerheden stilles i form af deponering, fastsættes størrelsen af det deponerede beløb af Udlændingestyrelsen. Beløbets størrelse fastsættes som det beløb, der skulle stilles, hvis sikkerhedsstilleren havde valgt at stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti, jf. stk. 1. Størrelsen af det deponerede beløb skal ikke efterfølgende reguleres efter satsreguleringsprocenten.

§ 6. Sikkerhedsstillelsen skal gælde i 10 år regnet fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, til udlændingen. Kravene til sikkerhedsstillelsens ikrafttrædelsesdato og udløbsdato fastsættes af Udlændingestyrelsen i forbindelse med Udlændingestyrelsens anmodning til sikkerhedsstilleren om at stille sikkerhed, jf. dog § 18.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelsen skal være uopsigelig i gyldighedsperioden, jf. dog § 19.

Oprettelse af sikkerhedsstillelsen

§ 7. Udlændingestyrelsen meddeler skriftligt sikkerhedsstilleren, at der skal stilles økonomisk sikkerhed. Meddelelsen skal indeholde oplysning om det tidspunkt, som Udlændingestyrelsen anslår, at udlændingen vil blive meddelt opholdstilladelse på efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1.

Stk. 2. Anfordringsgarantien eller deponeringskontoen skal stå i sikkerhedsstillerens navn, jf. § 3.

Stk. 3. Hvis sikkerheden stilles i form af en anfordringsgaranti, sender pengeinstituttet anfordringsgarantien som nævnt i § 8, nr. 4, til den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9. Samtidig sender pengeinstituttet det oplysningsskema, der er nævnt i § 8, nr. 2, til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Hvis sikkerheden stilles i form af deponering, sender pengeinstituttet pantsætningserklæringen som nævnt i § 8, nr. 4, inklusiv pengeinstituttets noteringspåtegning om, at indeståendet på deponeringskontoen er pantsat, til den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9. Samtidig sender pengeinstituttet det oplysningsskema, der er nævnt i § 8, nr. 2, til kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen meddeler Udlændingestyrelsen, at den har modtaget sikkerhedsstillelsen. Kommunalbestyrelsen afgiver samtidig en udtalelse til Udlændingestyrelsen om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen opfylder de krav, der er fastsat i denne bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsens udtalelse vedlægges en kopi af anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen inklusiv noteringspåtegningen og en kopi af det oplysningsskema, der er nævnt i § 8, nr. 2.

Stk. 6. Udlændingestyrelsen lægger kommunalbestyrelsens udtalelse til grund ved sin afgørelse af, om betingelsen om økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 9, stk. 4, er opfyldt, medmindre udtalelsen er eller viser sig at være afgivet på et urigtigt grundlag.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens udtalelse, jf. stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 8. Anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen opbevares af den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller den kommunalbestyrelse, som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12.

§ 8. Det er en betingelse for, at sikkerhedsstillelsen kan anvendes som økonomisk sikkerhed efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, at

1) det fremgår af anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende sikkerhedsstillelsen, herunder udgifter forbundet med oprettelse, jf. § 7, transport, jf. §§ 10-12, og inddrivelse, jf. § 13, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12,

2) det pengeinstitut, der fører deponeringskontoen eller stiller anfordringsgarantien, udfylder og underskriver et oplysningsskema svarende til det, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen,

3) sikkerhedsstilleren meddeler samtykke til, at det oplysningsskema, der er nævnt i nr. 2, og de oplysninger, der er indeholdt i anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen, kan videregives til Udlændingestyrelsen, og

4) at det pengeinstitut, der fører deponeringskontoen, udfylder og underskriver en pantsætningserklæring svarende til den, der er optrykt som bilag 2 til bekendtgørelsen, eller det pengeinstitut, der stiller anfordringsgarantien, udfylder og underskriver en anfordringsgaranti svarende til den, der er optrykt som bilag 3 til bekendtgørelsen.

§ 9. Hvis udlændingen opholder sig her i landet, når ansøgningen om opholdstilladelse indgives, stilles sikkerheden overfor kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig.

Stk. 2. Hvis udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet, stilles sikkerheden overfor kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor sikkerhedsstilleren bor eller opholder sig. Opholder både udlændingen og sikkerhedsstilleren sig i udlandet, stilles sikkerheden overfor kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor sikkerhedsstilleren må antages at ville tage bopæl eller ophold.

Stk. 3. Hvis det må antages, at en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet, ved indrejsen vil tage bopæl eller ophold i en anden kommune end den kommune, hvor sikkerhedsstilleren bor eller opholder sig, stilles sikkerheden overfor kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det må antages, at udlændingen vil tage bopæl eller ophold.

Meddelelse af transport i sikkerheden

§ 10. Hvis udlændingen ved sin indrejse tager bopæl eller ophold i en anden kommune end den kommune, som sikkerheden er stillet overfor, påhviler det kommunalbestyrelsen i den kommune, som sikkerheden er stillet overfor, at give transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen tager bopæl eller ophold.

Stk. 2. Transporten i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen skal gives snarest muligt efter, at udlændingen er indrejst og har taget bopæl eller ophold i en anden kommune end den kommune, som sikkerheden er stillet overfor.

§ 11. Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, påhviler det kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen at give transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen til kommunalbestyrelsen i den kommune, som udlændingen flytter til. Transporten gives med respekt for fraflytningskommunens rettigheder.

Stk. 2. Hvis udlændingen flytter fra den kommune, hvis kommunalbestyrelse har modtaget transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen, til en anden kommune, påhviler det kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen at give transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen til kommunalbestyrelsen i den kommune, som udlændingen flytter til. Transporten gives med respekt for fraflytningskommunens rettigheder.

Stk. 3. Transporten i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen skal gives snarest muligt efter, at udlændingen er flyttet til en anden kommune end den kommune, som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret til.

Stk. 4. Uagtet transport er givet med respekt for fraflytningskommunens rettigheder, er pengeinstituttet berettiget til at udbetale med frigørende virkning til den kommune, hvortil rettighederne senest er transporteret, såvel som til fraflytningskommuner, der har taget forbehold for deres rettigheder i forbindelse med en transport af rettighederne.

§ 12. Den kommunalbestyrelse, som giver transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen, meddeler skriftligt transporten til den kommunalbestyrelse, der modtager transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen. Samtidig sender den kommunalbestyrelse, der giver transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen, anfordringsgarantien eller pantsætningserklæringen til den kommunalbestyrelse, der modtager transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen.

Stk. 2. Den kommunalbestyrelse, som giver transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen, skal underrette det pengeinstitut, som har stillet anfordringsgarantien eller fører deponeringskontoen, om transporten.

Stk. 3. Det pengeinstitut, som har stillet anfordringsgarantien eller fører deponeringskontoen, noterer transporten på anfordringsgarantien eller deponeringskontoen.

Inddrivelse

§ 13. Hvis der udbetales hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til udlændingen, skal kommunalbestyrelsen foretage tvangsinddrivelse i sikkerhedsstillelsen af hele det beløb, som kommunen har udbetalt til udlændingen.

Stk. 2. Tvangsinddrivelse som nævnt i stk. 1 foretages uanset størrelsen af det beløb, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Stk. 3. Sikkerhedsstillelsen nedskrives med ethvert beløb, der udbetales til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Stk. 4. Når sikkerhedsstillelsen er nedskrevet med beløb, der sammenlagt svarer til hele beløbet, der er stillet sikkerhed for, kan der ikke foretages yderligere inddrivelse i sikkerheden. Når sikkerhedsstillelsen er nedskrevet med beløb, der sammenlagt svarer til hele beløbet, der er stillet sikkerhed for, oprettes der ikke en ny sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelsens nedsættelse og ophør m.v.

§ 14. Sikkerhedsstillelsen nedsættes efter anmodning med 20.000 kr., jf. dog § 17, når udlændingen har bestået en af udlændinge- og integrationsministeren etableret danskprøve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau, jf. bilag 5. Prøven skal være bestået senest 6 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede havde opholdstilladelse her i landet, da udlændingen blev meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, senest 6 måneder fra tidspunktet for meddelelsen af opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden 6 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder, jf. udlændingelovens § 9, stk. 34, 4. pkt. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald, jf. udlændingelovens § 9, stk. 34, 5. pkt.

Stk. 2. Anmodning om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal fremsættes skriftligt af sikkerhedsstilleren overfor den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12. Hvis betingelserne for at nedsætte sikkerhedsstillelsen er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen anmode det pengeinstitut, der fører deponeringskontoen eller har stillet anfordringsgarantien, om at nedsætte den økonomiske sikkerhed eller om at frigive den relevante del af det deponerede beløb.

Stk. 3. Anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal vedlægges dokumentation for, at udlændingen har bestået en danskprøve på mindst A1-niveau samt dokumentation for tidspunktet for udlændingens beståelse af danskprøven. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået danskprøven inden 6 måneder, og omprøve har fundet sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder, jf. stk. 1, skal anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen vedlægges dokumentation herfor. Hvis fristen for beståelse af danskprøven er blevet suspenderet, jf. stk. 1, skal anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen vedlægges dokumentation herfor.

Stk. 4. Nedsættelse af sikkerhedsstillelsen skal have virkning fra det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillerens anmodning er modtaget i kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2, 1. pkt.

Stk. 5. Det beløb, der er angivet i stk. 1, er fastsat i 2018-niveau og reguleres fra og med 2019 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 15. Sikkerhedsstillelsen nedsættes efter anmodning med 10.000 kr., jf. dog § 17, når udlændingen har bestået en af udlændinge- og integrationsministeren etableret danskprøve på A2-niveau eller en anden danskprøve på tilsvarende eller højere niveau, jf. bilag 6. Prøven skal være bestået senest 9 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede havde opholdstilladelse her i landet, da udlændingen blev meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, senest 9 måneder fra tidspunktet for meddelelsen af opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden fristen på 9 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 9 måneder, jf. udlændingelovens § 9, stk. 35, 4. pkt. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald, jf. udlændingelovens § 9, stk. 35, 5. pkt.

Stk. 2. Anmodning om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal fremsættes skriftligt af sikkerhedsstilleren overfor den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12. Hvis betingelserne for at nedsætte sikkerhedsstillelsen er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen anmode det pengeinstitut, der fører deponeringskontoen eller har stillet anfordringsgarantien, om at nedsætte den økonomiske sikkerhed eller om at frigive den relevante del af det deponerede beløb.

Stk. 3. Anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal vedlægges dokumentation for, at udlændingen har bestået en danskprøve på mindst A2-niveau samt dokumentation for tidspunktet for udlændingens beståelse af danskprøven. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået danskprøven inden 9 måneder, og omprøve har fundet sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 9 måneder, jf. stk. 1, skal anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen vedlægges dokumentation herfor. Hvis fristen for beståelse af danskprøven er blevet suspenderet, jf. stk. 1, skal anmodningen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen vedlægges dokumentation herfor.

Stk. 4. Nedsættelse af sikkerhedsstillelsen skal have virkning fra det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillerens anmodning er modtaget i kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2, 1. pkt.

Stk. 5. Det beløb, der er angivet i stk. 1, er fastsat i 2018-niveau og reguleres fra og med 2019 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 16. Sikkerhedsstillelsen nedsættes efter anmodning med 10.000 kr., jf. dog § 17, når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. stk. 2 og § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelsen nedsættes efter stk. 1, hvis

1) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 1, har bestået Prøve i Dansk 1 eller en afsluttende prøve på et højere niveau, jf. nr. 2 eller 3,

2) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 2, har bestået Prøve i Dansk 2 eller en afsluttende prøve på et højere niveau, jf. nr. 3,

3) en udlænding, der har været indplaceret på Danskuddannelse 3, har bestået Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven, eller

4) hvis en udlænding, der ikke har været optaget på danskuddannelse på det modul, der fører frem til prøven (selvstuderende), har bestået den afsluttende prøve på den danskuddannelse, som den pågældende ville have været indplaceret på, eller en afsluttende prøve på et højere niveau, jf. nr. 1-3 og § 6, stk. 3, og § 9 i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Anmodning om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 skal fremsættes skriftligt af sikkerhedsstilleren overfor den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12. Hvis betingelserne for nedsættelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 2 er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen anmode det pengeinstitut, der fører deponeringskontoen eller har stillet anfordringsgarantien, om at nedsætte det beløb, der er stillet sikkerhed for, eller om at frigive den relevante del af det deponerede beløb.

Stk. 4. Nedsættelse af sikkerhedsstillelsen skal have virkning fra det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillerens anmodning er modtaget i kommunalbestyrelsen, jf. stk. 3, 1. pkt.

Stk. 5. Det beløb, der er angivet i stk. 1, er fastsat i 2018-niveau og reguleres fra og med 2019 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 17. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed efter §§ 14-16 kan alene ske i et sådant omfang, at den økonomiske sikkerhed udgør mindst 60.000 kr. Det beløb, der er angivet i 1. pkt., er fastsat i 2018-niveau og reguleres fra og med 2019 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 18. Den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12, frigiver sikkerhedsstillelsen ved meddelelse til det pengeinstitut, der har stillet garantien eller oprettet deponeringskontoen, når

1) udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, og der er sket inddrivelse af eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. § 13,

2) udlændingen er meddelt en ny opholdstilladelse på andet grundlag, og der er sket inddrivelse af eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. § 13, inden tidspunktet for udstedelse af den nye opholdstilladelse,

3) udlændingen er udrejst af Danmark, og kommunen af Udlændingestyrelsen har fået oplyst, at udlændingens opholdstilladelse er enten udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget, og der er sket inddrivelse af eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. § 13, eller

4) når udlændingen er død, og der er sket inddrivelse af eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. § 13.

Stk. 2. Hvis sikkerhedsstilleren og udlændingen ophæver samlivet eller bliver meddelt separation eller skilsmisse, kan sikkerhedsstillelsen først frigives, når en af betingelserne i stk. 1, nr. 1-4, er opfyldt.

Stk. 3. Afgår sikkerhedsstilleren ved døden, kan sikkerhedsstillelsen først frigives, når en af betingelserne i stk. 1, nr. 1-4, er opfyldt.

Stk. 4. Efter anmodning fra sikkerhedsstilleren frigiver den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12, sikkerhedsstillelsen ved meddelelse til det pengeinstitut, der har stillet garantien eller oprettet deponeringskontoen, når der er forløbet mindst 10 år fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse, jf. § 6, stk. 1, og der er sket inddrivelse af eventuel hjælp, der er udbetalt til udlændingen efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i denne periode, jf. § 13.

§ 19. Uanset bestemmelsen i § 6, stk. 2, skal den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, jf. § 9, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen måtte være transporteret til, jf. §§ 10-12, give samtykke til, at sikkerhedsstilleren opsiger sikkerhedsstillelsen og stiller en tilsvarende økonomisk sikkerhed i form af en ny anfordringsgaranti stillet af et andet pengeinstitut eller deponerer pengene på en dertil oprettet konto i et andet pengeinstitut, jf. § 1, hvori kommunalbestyrelsen har pant.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan kun give samtykke efter stk. 1, hvis

1) tidspunktet for den nye sikkerhedsstillelses ikrafttræden er sammenfaldende med tidspunktet for den oprindelige sikkerhedsstillelses ophør,

2) udløbstidspunktet for den nye sikkerhedsstillelse svarer til udløbstidspunktet for den i § 6, stk. 1, nævnte periode, og

3) den nye sikkerhedsstillelse i øvrigt opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse i sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse inden den 1. juli 2018. For disse sager finder reglerne i bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018 fortsat anvendelse. I sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse inden den 15. november 2017, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 646 af 21. juni 2012 fortsat anvendelse. I sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse inden den 15. maj 2012, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 1405 af 30. november 2010 fortsat anvendelse. I sager, hvor der inden den 1. januar 2011 er stillet økonomisk sikkerhed og efterfølgende på grundlag heraf meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, finder reglerne i bekendtgørelse nr. 934 af 5. september 2006 anvendelse.

Stk. 3. Uanset stk. 2 finder bekendtgørelsens § 18, stk. 4, § 19 og bilag 1-6 dog anvendelse i sager, hvor der er stillet økonomisk sikkerhed den 1. januar 2011 eller senere og efterfølgende på grundlag heraf meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1.

Stk. 4. Uanset stk. 2 skal sikkerhedsstilleren, hvis en sikkerhedsstillelse, der er stillet den 1. januar 2011 eller senere, udløber inden 10 år fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse, ved udløbet af sikkerhedsstillelsen stille en tilsvarende ny sikkerhed, eller den sikkerhedsstillelse, som allerede er stillet, skal forlænges. Er den tidligere sikkerhed blevet nedsat eller nedskrevet af kommunalbestyrelsen, skal en ny sikkerhed eller en forlængelse af sikkerheden alene stilles for det beløb, som den tidligere sikkerhed er nedsat eller nedskrevet til. Sikkerheden efter 1. pkt. skal gælde eller forlænges, således at den samlede periode, hvor der stilles sikkerhed, udgør 10 år fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse, jf. § 6, stk. 1, uanset for hvilken periode opholdstilladelsen forlænges.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven ophæves, jf. dog stk. 2.

Til toppen

Bilag 1 – Oplysningsskema

om sikkerhedsstillelse i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4

(Udfyldes af pengeinstituttet)

(Skemaet skal underskrives af sikkerhedsstiller og pengeinstituttet)

 

 

 

 

Sikkerhedsstiller

 

 

 

 

Navn: ____________________________________________________________

 

 

 

Personnummer: ____________________________________________________

 

 

 

Adresse: __________________________________________________________

 

 

 

 

 

Pengeinstitut

 

 

 

 

Adresse: __________________________________________________________

 

 

 

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Telefon: __________________________________________________________

 

 

 

 

Sikkerhedstager

 

 

 

Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i

 

 

 

_________________________________________________________ Kommune

 

 

 

Adresse: __________________________________________________________

 

 

 

Ovennævnte sikkerhedsstiller bekræfter, at vedlagte garanti eller pantsætningserklæring er en sikkerhed stillet til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til:

 

 

 

 

Udlændingens navn: _______________________________________________________

 

 

 

PersonID: ________________________________________________

 

 

 

Adresse: __________________________________________________________

 

 

 

Sikkerhedsstillelsen lyder på kr.________________________________________

 

 

 

(Beløbet fremgår af brev fra Udlændingestyrelsen til udlændingen med anmodning om at stille sikkerhed)

 

 

 

Sikkerhedsstillelsen dækker perioden

 

 

 

fra (dd/mm/åå) ___________________________til (dd/mm/åå) ____________________________.

 

 

 

Startdatoen fremgår af brev fra Udlændingestyrelsen til udlændingen med anmodning om at stille sikkerhed.

 

 

 

Sikkerhedsstillelsen skal være gyldig i 10 år, og slutdato skal derfor angives som startdato plus 10 år.

 

 

 

Er ansøgningen om opholdstilladelse indgivet inden den 15. november 2017, skal sikkerhedsstillelsen dog være gyldig i 5 år. Hvis en sikkerhedsstillelse, der er stillet den 1. januar 2011 eller senere, udløber inden 10 år fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse, skal sikkerhedsstilleren ved udløbet af sikkerhedsstillelsen stille en tilsvarende ny sikkerhed, eller den sikkerhedsstillelse, som allerede er stillet, skal forlænges. Sikkerhedsstillelsen skal forlænges eller stilles på ny således, at den samlede periode, hvor der stilles sikkerhed, udgør 10 år regnet fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1.

 

 

 

Ved en eventuel forlængelse af sikkerhedsstillelsen fremgår den nye dækningsperiode af et tillæg til sikkerhedsstillelsen, der vedhæftes denne.

 

 

 

Sikkerhedsstillelsen binder, indtil sikkerhedsstiller ikke længere er forpligtet i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, og hvor sikkerhedsstillelsen i henhold til anfordringsgarantien eller deponeringen frigives.

 

 

 

Sikkerhedsstillelsen er uopsigelig i gyldighedsperioden.

 

 

 

Ovennævnte sikkerhedsstiller bekræfter endvidere, at udgifter til gebyrer m.v. vedrørende sikkerhedsstillelsen, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret til.

 

 

 

Ovennævnte sikkerhedsstiller meddeler herved mit samtykke til, at nærværende skema samt oplysningerne i ovennævnte anfordringsgaranti eller pantsætningserklæring kan videregives til Udlændingestyrelsen.

 

 

 

Som sikkerhedsstiller:

 

 

 

 

Dato

 

 

Sikkerhedsstillers navn og underskrift

 

 

 

 

 

Som pengeinstitut:

 

 

 

 

Dato

 

 

Pengeinstituts navn og stempel

 

 

 

 

Underskrift:______________________________________.

 

 

 

Underskrift:______________________________________.

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Pantsætningserklæring

(Udfyldes af pengeinstituttet)

(Skemaet skal underskrives af pantsætter og pengeinstituttet)

 

 

 

Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, som

 

 

 

Pantsætter (sikkerhedsstiller)

 

 

 

Navn: ____________________________________________________________

 

 

 

Personnummer: ____________________________________________________

 

 

 

Adresse: __________________________________________________________

 

 

 

har nu eller senere måtte have over for

 

 

 

Panthaver

 

 

 

Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i

 

 

 

_________________________________________________________ Kommune,

 

 

 

giver jeg herved ___________________________________________ Kommune

 

 

 

pant i indeståendet kr. _______________________________________________

 

 

 

på min konto: ______________________________________________________

 

 

 

hos pengeinstitut: ___________________________________________________

 

 

 

Nedenstående pengeinstitut erkender, at pengeinstituttet kun med respekt for panthavers ret har adgang til at modregne eller foretage slutafregning i indeståendet.

 

 

 

Pengeinstitut

 

 

 

Stempel _________________________________________________________

 

 

 

Underskrift _______________________________________________________

 

 

 

Underskrift _______________________________________________________

 

 

 

Pantet er stillet til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ovennævnte kommunalbestyrelse (i København Borgerrepræsentationen).

 

 

 

Udgifter til gebyrer m.v. vedrørende pantsætningen, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes uden omkostning for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret til.

 

 

 

Frigivelse af pantet:

 

 

 

Når pantsætter ikke længere er forpligtet i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, frigives pantet. Panthaver giver pengeinstituttet meddelelse herom, hvorefter indeståendet frigives.

 

 

 

Pantet nedsættes efter anmodning fra panthaver i overensstemmelse med reglerne i udlændingelovens § 9, stk. 36-39, om nedsættelse af sikkerhedsstillelse ved beståede danskprøver. Panthaver giver pengeinstituttet meddelelse herom, hvorefter den relevante del af indeståendet frigives.

 

 

 

Følgende er udleveret:

 

 

 

En kopi af pantsætningserklæringen

 

 

 

Som pantsætter (sikkerhedsstiller):

 

 

 

Dato: ____________________Underskrift:_______________________________

 

 

 

Til vitterlighed: (Skal udfyldes af to vitterlighedsvidner)

 

 

 

Navn:____________________________________________________________

 

 

 

Adresse:__________________________________________________________

 

 

 

Dato:________________Underskrift:__________________________________

 

 

 

 

Navn:____________________________________________________________

 

 

 

Adresse:__________________________________________________________

 

 

 

Dato:________________Underskrift:__________________________________

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 3 – Anfordringsgaranti

(Udfyldes af pengeinstituttet)

(Skemaet skal underskrives af sikkerhedsstiller og pengeinstituttet)

Garantinummer:______________________________________________

På foranledning af

Garantirekvirenten (sikkerhedsstiller)

Navn: ______________________________________________________

Personnummer: _______________________________________________

Adresse: ____________________________________________________

erklærer

Garantistilleren (pengeinstituttet)

Stempel: _____________________________________________

at holde kr. __________________________________________________

skriver i danske kroner_________________________________________

til Kommunalbestyrelsen (i København Borgerrepræsentationen) i

_________________________________________Kommunes disposition.

Beløbet, der vedrører sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til

Udlændingens navn:______________________________________________________

Sagsnr. / PersonID: __________________________________________

Adresse: ____________________________________________________,

betales til nævnte kommunalbestyrelse på anfordring uden rettergang og uden forudgående henvendelse til garantirekvirenten

Garantien, som er uopsigelig i gyldighedsperioden, er gyldig fra og med

(dd/mm/åå)_________________________________ til og med

dd/mm/åå) _____________________________________.

Hvis pengeinstituttet ikke har modtaget skriftligt påkrav under garantiens senest nævnte slutdato, er bankens betalingsforpligtelse ophørt, og garantibrevet skal tilbageleveres til pengeinstituttet.

Hvis det efterfølgende viser sig, at der er udbetalt for meget under garantien, f.eks. fordi garantikravet ikke har været så stort som først antaget, skal det for meget udbetalte garantibeløb tilbagebetales.

Garantirekvirenten har overdraget et sådant muligt tilbagebetalingskrav til pengeinstituttet, hvorfor betaling skal ske til pengeinstituttet.

Udgifter til gebyrer m.v. vedrørende denne anfordringsgaranti, herunder udgifter forbundet med oprettelse, transport og inddrivelse, afholdes af garantirekvirenten uden omkostning for den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet over for, eller som rettighederne efter sikkerhedsstillelsen er transporteret til.

Følgende er udleveret:

En kopi af anfordringsgarantien.

Som garantirekvirent (sikkerhedsstiller):

Dato: ______________Underskrift:_______________________________

Som garantistiller (pengeinstitut):

Dato:_______________Stempel:___________________________

Underskrift__________________________

Underskrift__________________________

Til toppen

Bilag 4 – Tillæg til sikkerhedsstillelse

(udfyldes af pengeinstituttet og underskrives af sikkerhedsstiller og pengeinstituttet)

 

Tillæg til konto nr./garanti nr.:__________________________, kr.__________________

Deponeringen/garantien, udstedt på foranledning af

Navn: _______________________________________________________________

Personnummer: ________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________

til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, der udbetales til

Udlændingens navn:______________________________________________________

Sagsnr. /PersonID: __________________________________________,

forlænges, således at den herefter er gyldig til og med (dd/mm/åå)_________________________.

Har sikkerhedsstilleren stillet sikkerhed i forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse til udlændingen, der er indgivet inden den 15. november 2017, vil forlængelse af opholdstilladelsen, som går ud over dækningsperioden for sikkerhedsstillelsen, være betinget af, at sikkerhedsstillelsen forlænges eller stilles på ny. Sikkerhedsstillelsen skal forlænges eller stilles på ny således, at den samlede periode, hvor der stilles sikkerhed, udgør 10 år regnet fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1.

(Det vil i mange tilfælde være en fordel for sikkerhedsstiller, at pågældende forlænger gyldigheden af sikkerheden inden udløbet af den eksisterende sikkerhed, idet dette typisk er billigere end at stille ny sikkerhed.)

Er der allerede stillet sikkerhed for 10 år regnet fra det anslåede tidspunkt for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, skal sikkerhedsstillelsen ikke forlænges eller stilles på ny.

Dette tillæg vedhæftes den oprindelige pantsætningserklæring eller anfordringsgarantibrev.

Pantsætningserklæringens/garantibrevets øvrige bestemmelser er fortsat uændret gældende.

Som sikkerhedsstiller:

Dato_______________Underskrift_______________________________

Som pengeinstitut:

Dato_______________ Stempel:_________________________________

Underskrift:_______________________________

Underskrift:_______________________________


Til toppen

Bilag 5 – Prøver m.v., der anses som fornøden dokumentation for, at en udlænding har bestået en danskprøve på mindst A1-niveau

1. Danskuddannelsernes Prøve i Dansk 1 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 2 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 3 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de tre discipliner.

2. Folkeskolens prøve 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne, bortset fra orden.

3. Teknisk studentereksamen (htx), merkantil studentereksamen (hhx), almen studentereksamen (stx) samt erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux): Dansk med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

4. Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen (hf) med eller uden overbygning: Dansk eller dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

5. Bevis for eux 1. del: Dansk med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trinsskalaen.

6. Almen voksenuddannelse (avu): Dansk som andetsprog niveau G-D, eller dansk niveau G-D med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 (efter 7-trins-skalaen) eller udstedt deltagerbevis. Bevis for almen forberedelseseksamen.

7. Forberedende voksenundervisning (FVU): Bestået FVU-læsning trin 1, trin 2, trin 3 eller trin 4.

8. Forberedende grunduddannelse (FGU): Kompetencebevis med prøvekarakter på mindst 02 eller med standpunktsbedømmelse på mindst 02 i dansk som andetsprog niveau G-D eller dansk niveau G-D.

9. Bevis for erhvervsuddannelse, herunder grundforløbsbevis eller en erklæring fra skolen med oplysning om delvis gennemført undervisning med standpunkts- eller prøvekarakteren på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller på mindst 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk på niveau A-F.

10. Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København og Odense samt Aarhus Kommunes Sprogcenter.

11. Bevis for videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

Ældre, godkendte prøver

12. Sprogcentrenes Almenprøve 1 og Almenprøve 2 med et karaktergennemsnit på mindst 6,0.

13. Bestået Danskprøve 2 fra sprogcentrene (siden 2002 Studieprøven).

14. Sprogskolernes Profiltest med et gennemsnit på 3,0 eller derover.

15. Sprogskolernes erhvervsforberedende prøve (ERH) bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 eller B.

16. Sprogskolernes voksenuddannelsesforberedende prøve (VUF) bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 eller B.

17. Bestået dansk som andetsprog trin 1, Dansk trin 1 eller Dansk trin 2 fra almen voksenuddannelse (avu).

18. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, den pædagogiske grunduddannelse (pgu), social- og sundhedsassistentuddannelsen med et gennemsnit af standpunkts- eller prøvekarakterer i dansk på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen).

19. Danskuddannelsernes Studieprøve bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner.

Til toppen

Bilag 6 – Prøver m.v., der anses som fornøden dokumentation for, at en udlænding har bestået en danskprøve på mindst A2-niveau

1. Danskuddannelsernes Prøve i Dansk 1 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 2 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen), Prøve i Dansk 3 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de tre discipliner.

2. Folkeskolens prøve 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.

3. Teknisk studentereksamen (htx), merkantil studentereksamen (hhx), almen studentereksamen (stx) samt erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux): Dansk med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

4. Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen (hf) med eller uden overbygning: Dansk eller dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

5. Bevis for eux 1. del: Dansk med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 efter 7-trins-skalaen.

6. Almen voksenuddannelse (avu): Dansk som andetsprog niveau G-D, eller dansk niveau G-D, med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 (efter 7-trins-skalaen) eller udstedt deltagerbevis. Bevis for almen forberedelseseksamen.

7. Forberedende voksenundervisning (FVU): Bestået FVU-læsning trin 2, trin 3 eller trin 4.

8. Forberedende grunduddannelse (FGU): Kompetencebevis med prøvekarakter på mindst 02 eller med standpunktsbedømmelse på mindst 02 i dansk som andetsprog niveau G-D eller dansk niveau G-D.

9. Bevis for erhvervsuddannelse, herunder grundforløbsbevis eller en erklæring fra skolen med oplysning om delvis gennemført undervisning med standpunkt- eller prøvekarakteren på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller på mindst 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk på niveau A-F.

10. Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København og Odense samt Aarhus Kommunes Sprogcenter.

11. Bevis for videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

Ældre, godkendte prøver

12. Sprogcentrenes Almenprøve 1 og Almenprøve 2 med et karaktergennemsnit på mindst 6,0.

13. Bestået Danskprøve 2 fra sprogcentrene (siden 2002 Studieprøven).

14. Sprogskolernes Profiltest med et gennemsnit på 3,0 eller derover.

15. Sprogskolernes erhvervsforberedende prøve (ERH) bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 eller B.

16. Sprogskolernes voksenuddannelsesforberedende prøve (VUF) bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 eller B.

17. Bestået dansk som andetsprog trin 1, Dansk trin 1 eller Dansk trin 2 fra almen voksenuddannelse (avu).

18. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, den pædagogiske grunduddannelse (pgu), social- og sundhedsassistentuddannelsen med et gennemsnit af standpunkts- eller prøvekarakterer i dansk på mindst 6,0 (efter 13-skalaen) eller 2,0 (efter 7-trins-skalaen).

19. Danskuddannelsernes Studieprøve bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner.

Til toppen

Noter

Bilag 5 og 6 ændret 1/7 2020 ved bek. nr. 957 af 23/6 2020.

Til toppen