Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 693 af 26/5 2020.

I medfør af § 3, stk. 3, § 19 i, stk. 1, § 20, stk. 7 og 8, § 22, stk. 6, § 30 a og § 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

§ 1. Henvisning til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialpædagogisk bistand) i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsesstedet forudsætter, at

1) eleven af de sociale myndigheder af sociale grunde er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted, og

2) det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted, fx på grund af elevens svære adfærdsvanskeligheder.

§ 2. Specialpædagogisk bistand til elever i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder omfatter:

1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.

2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov.

4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

Til toppen

Kapitel 2 – Fremgangsmåden ved iværksættelse og ophør af specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

§ 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet ligger (beliggenhedskommunen), træffer beslutning om henvisning af en elev til specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet, jf. dog § 6, stk. 1, og § 9.

Stk. 2. Reglerne om indhentelse af en pædagogisk-psykologisk vurdering i § 3, stk. 1, og i § 5 om elever, som befinder sig i en særlig vanskelig situation, i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand finder tilsvarende anvendelse for henvisning til specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

§ 4. Kommunalbestyrelsen følger udviklingen hos elever, der modtager specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tager efter forhandling med dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet mindst én gang om året stilling til, om den specialpædagogiske bistand til den pågældende elev skal fortsætte eller ændres, eller om eleven skal henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder til et undervisningstilbud i en specialklasse eller en specialskole.

Stk. 3. Beslutning efter stk. 2 træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

§ 5. Det er kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunens ansvar, at reglerne for en elevs fritagelse for et eller flere fag, jf. bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, § 13, stk. 1, følges, og at grundlaget for en eventuel fritagelse er dokumenteret.

Til toppen

Kapitel 3 – Elever, der henvises til et dagbehandlingstilbud eller anbringes i et anbringelsessted i en anden kommune end den anbringende kommune

§ 6. Hvis de sociale myndigheder ønsker at anbringe en elev i et anbringelsessted, der ligger i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune inddrage beliggenhedskommunen forud for anbringelsen med henblik på, at der kan etableres en faglig dialog om barnets undervisningstilbud.

Stk. 2. Hvis anbringelsen sker akut, uden at der forud for anbringelsen er etableret en faglig dialog om elevens undervisningstilbud i henhold til stk. 1, skal kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune senest ved anbringelsen give beliggenhedskommunen meddelelse herom med henblik på at få etableret den faglige dialog om elevens undervisningstilbud.

§ 7. Ønsker kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen at henvise eleven til specialpædagogisk bistand i anbringelsesstedet, skal kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune have underretning herom. Underretningen skal indeholde en redegørelse for, hvorfor eleven ikke kan henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem kommunalbestyrelserne om at henvise eleven til specialpædagogisk bistand i anbringelsesstedet, skal eleven henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder til et undervisningstilbud i en specialklasse eller en specialskole.

Stk. 2. Der må højst gå 3 uger (15 skoledage) fra anbringelsen, før eleven får et undervisningstilbud i anbringelsesstedet eller i en folkeskole. I den mellemliggende tid skal der etableres enkelmandsundervisning i henhold til reglerne i § 12, stk. 2, i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, medmindre den anbringende kommune kan godkende et andet undervisningstilbud.

§ 8. Hvis eleven skal henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder til et undervisningstilbud i en specialklasse eller en specialskole, skal kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen inddrage den anbringende kommune med henblik på, at der etableres en faglig dialog om elevens undervisningstilbud i folkeskolen. Det er kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der træffer beslutning om elevens undervisningstilbud i folkeskolen.

Stk. 2. § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for elever, der skal henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen.

§ 9. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen følger udviklingen hos elever, der modtager specialpædagogisk bistand i et anbringelsessted.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen tager efter forhandling med den anbringende kommune og anbringelsesstedet mindst én gang om året stilling til, om den specialpædagogiske bistand til den pågældende elev i anbringelsesstedet skal fortsætte eller ændres, eller om eleven skal henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder til et undervisningstilbud i en specialklasse eller en specialskole.

Stk. 3. Beslutningen efter stk. 2 træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

§ 10. §§ 6-9 finder tilsvarende anvendelse for elever, der af de sociale myndigheder er henvist til et dagbehandlingstilbud, der ligger i en anden kommune.

Til toppen

Kapitel 4 – Minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.

§ 11. En intern skole i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før den interne skole kan oprettes, jf. dog §§ 13 og 14.

Stk. 2. Ved fastsættelse af normeringen som nævnt i stk. 1 må det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret ikke være under 10.

§ 12. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan træffe beslutning om, at elever med behov for et lille undervisningsmiljø, herunder elever, der af adfærdsmæssige eller psykosociale grunde ikke kan være sammen med andre elever, kan henvises til specialpædagogisk bistand i det dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, som eleven af de sociale myndigheder er henvist til eller anbragt i.

Stk. 2. Henvisning af en elev til et lille undervisningsmiljø efter stk. 1 er betinget af, at

1) der tilbydes eleven folkeskolens fulde fagrække, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 1-4, § 19 c, stk. 2, og § 19 d, stk. 2 og 4, og

2) timeplanen skal opfylde de i folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, fastsatte krav til undervisningstidens samlede varighed og må ikke overstige det i folkeskolelovens § 14 b, stk. 2, 1. pkt., fastsatte loft over den højeste undervisningstid på 1.400 timer i et skoleår.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 kan højst træffes for et år ad gangen med mulighed for forlængelse.

Stk. 4. Hvis eleven er henvist til dagbehandlingstilbuddet eller anbragt i anbringelsesstedet af en anden kommune, følges procedurereglerne i kapitel 3.

§ 13. Ved skibsprojekter kan kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor skibet er hjemmehørende, træffe beslutning om, at elever med behov herfor henvises til specialpædagogisk bistand på skibet.

Stk. 2. § 12, stk. 2 og 4, gælder tilsvarende for skibsprojekter.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor skibet er hjemmehørende, varetager tilsynsfunktionen med skibsprojektet, jf. § 15, stk. 1, nr. 3, og stk. 3.

Til toppen

Kapitel 5 – Henvisning af en elev til specialpædagogisk bistand i et andet dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted

§ 14. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan henvise en elev til specialpædagogisk bistand i et andet dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted end det dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, som eleven er henvist til eller anbragt i.

Stk. 2. Hvis henvisningen efter stk. 1 sker til et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, der ligger i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen i denne kommune godkende henvisningen og sørge for, at der indgås overenskomst om undervisningens omfang, indhold og tilrettelæggelse, jf. § 15, stk. 1.

Stk. 3. Hvis eleven er henvist til dagbehandlingstilbuddet eller anbragt i anbringelsesstedet af en anden kommune, følges procedurereglerne i kapitel 3.

Til toppen

Kapitel 6 – Overenskomsten med dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.

§ 15. Henvisning af en elev til specialpædagogisk bistand i et privat, selvejende eller regionalt dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted er betinget af, at der på forhånd mellem institutionen og kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen er indgået overenskomst om undervisningens omfang, indhold og tilrettelæggelse på den interne skole. Det samme gælder kommunale dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, der er beliggende i en anden kommune. Overenskomsten skal mindst omfatte følgende elementer:

1) Time- og læseplaner.

2) Personalets kvalifikationer. Det skal fremgå, hvilke kvalifikationer personalet har for at varetage den specialpædagogiske bistand i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet.

3) Tilsynsfunktionen og dens indhold.

4) Den pædagogisk-psykologiske betjening.

5) Budgettet for undervisningen og aflæggelse af regnskab.

6) Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever.

7) Pligt til at tilvejebringe enhver oplysning om den interne skole til Børne- og Undervisningsministeriet, som ministeriet måtte skønne nødvendig til opfølgning på skolens resultater og forhold i øvrigt.

8) Opsigelsesvarsel for overenskomsten.

9) Procedure for og dokumentation af elevers fritagelse for et eller flere fag, jf. § 5, herunder procedure for inddragelse af beliggenhedskommunen.

Stk. 2. Time- og læseplanerne, jf. stk. 1, nr. 1, skal omfatte folkeskolens fulde fagrække, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 1-4, § 19 c, stk. 2, og § 19 d, stk. 2 og 4. Timeplanen skal opfylde de i folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, fastsatte krav til undervisningstidens samlede varighed og må ikke overstige det i folkeskolelovens § 14 b, stk. 2, 1. pkt., fastsatte loft over den højeste undervisningstid på 1.400 timer i et skoleår. Kommunalbestyrelsen kan desuden godkende særlige læseplaner, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 3.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 3, nævnte tilsynsfunktion skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder gives i overensstemmelse med de fastsatte time- og læseplaner, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 2.

§ 16. Henvisning af en elev til specialpædagogisk bistand i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted, der drives af en kommunalbestyrelse i egen kommune, er betinget af, at kommunalbestyrelsen på forhånd har godkendt time- og læseplaner, personalets kvalifikationer, den pædagogisk-psykologiske betjening og budgettet for undervisningen.

Stk. 2. § 15, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 1 nævnte time- og læseplaner.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om registrering og indberetning af magtanvendelse over for elever til kommunalbestyrelsen.

Til toppen

Kapitel 7 – Særlige regler for de sikrede døgninstitutioner

§ 17. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen træffer beslutning om, at elever, der er anbragt på en sikret afdeling på en sikret døgninstitution, henvises til specialpædagogisk bistand på institutionen. Beslutningen træffes efter samråd med lederen af den sikrede døgninstitution og elevens bopælskommune.

Stk. 2. § 11 om minimumsstørrelsen for interne skoler gælder ikke for de sikrede døgninstitutioner.

Til toppen

Kapitel 8 – Andre regler

§ 18. Specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder varetages af personale med de fornødne pædagogiske og faglige forudsætninger for opgaven.

Stk. 2. For at varetage organiseringen og tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder skal den pågældende have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller en uddannelse, der af Styrelsen for International Uddannelse er godkendt til at varetage undervisning i 1.-10. klasse, jf. § 28 a i folkeskoleloven.

§ 19. Reglerne i § 5, §§ 10-14 og §§ 19-22 i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand finder tilsvarende anvendelse for elever, der er henvist til specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud eller på anbringelsessteder.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. maj 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleleoven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder ophæves.

Til toppen