Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af undervisning i grundskolen i dele af undervisningstiden

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 230 af 18/3 2020.

I medfør af § 22, stk. 13, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Overenskomstens område, finansiering og kapacitet i ordningerne

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter overenskomster, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 8, mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse (herefter benævnt institutionen), om undervisning af elever i grundskolen i dele af undervisningstiden i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 9 og 10.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at undervisningen, som institutionen varetager, er vederlagsfri for eleverne, jf. folkeskolelovens § 2, stk. 1, herunder hvad angår de nødvendige undervisningsmidler, jf. folkeskolelovens § 19, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der stilles befordring til rådighed for eleverne, medmindre eleverne selv kan transportere sig mellem undervisningsstederne.

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan i overenskomsten aftale med institutionen, hvor mange elever der kan deltage i den undervisning, der indgås overenskomst om.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de objektive kriterier, ud fra hvilke et valgfag tildeles eleverne, hvis der er flere elever, der ønsker at følge undervisningen, end der er plads til. Kriterierne skal fremgå af overenskomsten. Det skal fremgå af overenskomsten, at institutionen normalt skal oplyse eleverne om kriterierne for at få undervisning i det søgte valgfag forud for tilmeldingen hertil.

Til toppen

Kapitel 2 – Rammer for overenskomstens indhold, krav til undervisningen, ansvar og tilsyn

§ 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter inden for rammerne af folkeskoleloven kravene til den undervisning, der indgås overenskomst om.

Stk. 2. Overenskomsten skal som minimum indeholde vilkår og oplysninger om følgende:

1) Udbuddet af valgfag, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 9 og 10.

2) Udbud af relevante forløb og aktiviteter, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 10.

3) Organisering og tilrettelæggelse af undervisningen, herunder om den løbende evaluering og bidrag til elevplaner.

4) Organisering af prøveafholdelse, hvis tilbuddet omfatter:

a) Obligatoriske valgfag med prøve på 8. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 8.

b) 9.-klasseprøver i de valgfag institutionen underviser i, jf. folkeskolelovens § 14, stk. 6.

5) Tilsyn med eleverne, herunder tilsyn i forbindelse med befordring mellem undervisningsstederne.

6) Tilsyn med, om eleverne møder til undervisningen, herunder fraværsregistrering, jf. reglerne herom i bekendtgørelse om elevers fravær i folkeskolen.

7) Kommunalbestyrelsens krav til lærernes kvalifikationer, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 9 og 10.

8) Budget for undervisningen og aflæggelse af regnskab.

9) Tilrettelæggelse af tilsyn med undervisningen, jf. § 7.

§ 5. Kommunalbestyrelsen og institutionen fastlægger udbuddet af valgfag på institutionen ud fra, hvilke lærerkompetencer institutionen råder over, således at de valgfag, der tilbydes, afspejler de erhvervsuddannelser, som institutionen udbyder.

Stk. 2. Det skal fremgå af overenskomsten, hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at institutionen kan tilbyde undervisning i andre fag og emner (kommunale valgfag), jf. folkeskolelovens § 9, stk. 6, og at dette skal ske inden for de af kommunalbestyrelsen almindeligt fastsatte rammer herfor. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med institutionen beskrive mål og indhold for disse fag og emner og fastsætte læseplaner, jf. § 41 i bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan ikke i eller i medfør af overenskomsten helt eller delvist overlade sit ansvar for opgaveløsningen i henhold til folkeskoleloven til institutionen. Det gælder også kommunalbestyrelsens ansvar for, at rammerne for undervisningen er i overensstemmelse med folkeskoleloven, herunder at elever med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand modtager den fornødne støtte i den undervisning, som institutionen varetager.

§ 7. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at den undervisning, der varetages i henhold til overenskomsten på institutionen, lever op til kravene i folkeskoleloven og i overenskomsten, herunder at undervisningens tilrettelæggelse, valg af undervisnings- og arbejdsformer, undervisningsmidler og stofudvælgelse lever op til folkeskolens formål, mål for fag og emner, og varieres, så den svarer til elevens behov og forudsætninger. Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at de erhvervsskolelærere, der varetager undervisningen, har de fornødne kvalifikationer til at varetage undervisningen i det pågældende fag, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 9.

Stk. 2. Den undervisning, der varetages af institutionen, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 10, i folkeskolens lokaler er underlagt den enkelte folkeskoleleders ansvar, jf. dog stk. 3. Skolelederen skal føre det samme tilsyn med denne undervisning som med den øvrige undervisning i skolen, herunder med at erhvervsskolelærerne har de nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår overenskomsten således, at den undervisning, som varetages på institutionen, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 9, omfatter elever fra flere skoler, eller undervisningen samles på enkelte skoler i kommunen, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 10, kan kommunalbestyrelsen udpege én skoleleder eller en anden ansat ved det kommunale skolevæsen med de fornødne kvalifikationer til at føre et samlet tilsyn med, at det undervisende personale planlægger og tilrettelægger undervisningen inden for rammerne af folkeskoleloven.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2020.

Til toppen