Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1728 af 30/11 2020.

I medfør af § 58 a, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

Opdeling i brancheundergrupper

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter en underopdeling af de i lovens § 58 a, stk. 1, nævnte hovedbranchegrupper med et antal brancheundergrupper. En hovedbranchegruppe uden brancheundergrupper betragtes som en brancheundergruppe. Brancheundergrupperne fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henfører alle arbejdsgivere og frivilligt sikrede til en brancheundergruppe, jf. lovens § 58 a, stk. 1 og 2, baseret på virksomhedens hovedbranchekode (DB-kode).

Klageadgang

§ 2. Klager over afgørelser vedrørende brancheopdeling, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet efter denne bekendtgørelse, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn, jf. § 45 i lov om arbejdsskadesikring. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Holmens Kanal 20, 1060 København K.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021 og anvendes ved beregning af bidrag fra og med 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1480 af 2. december 2016 om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 30. november 2020

Peter Hummelgaard

/ Sine Frederiksen


Bilag 1

Brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

 

 

11: Landbrug, fiskeri, råstofudvinding

 

 

22: Industri

 

 

31: Energi og vandforsyning

 

 

41: Bygge og anlæg – øvrig

 

 

42: Bygge og anlæg - VVS og elektrikere

 

 

51: Handel, hotel og restauration - engros/detailhandel

 

 

52: Handel, hotel og restauration - hoteller og restauranter

 

 

53: Handel, hotel og restauration - øvrige (bl.a. autohandel)

 

 

61: Transport, post og tele - jernbaner, brand, redning, skibsfart mv.

 

 

62: Transport, post og tele - persontransport, post, tele mv.

 

 

71: Finansiering og forretningsservice

 

 

81: Off. og personlige tjenester – undervisning

 

 

82: Off. og personlige tjenester – sundhedsvæsen

 

 

83: Off. og personlige tjenester - sociale institutioner, foreninger, kultur og renovation

 

 

84: Off. og personlige tjenester - forsvar, politi, domstole, udenrigsanliggender

 

 

85: Off. og personlige tjenester - off. adm.

 

 

91: Uoplyst

Til toppen