Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sindslidende

Bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1261 af 21/8 2020.

I medfør af § 238 a, stk. 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, fastsættes:

§ 1. Et regionsråd kan af en kommunalbestyrelse, som har visiteret en person til en af de af regionsrådet oprettede særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. kapitel 12 a i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., opkræve betaling for personens ophold på afdelingen.

§ 2. Betalingen efter § 1 udgør 3.836 kr. pr. opholdsdag. Beløbet reguleres fra og med 2018 én gang årligt med virkning fra 1. januar i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet ekskl. medicin, jf. de årlige aftaler om den kommunale og regionale økonomi.

Stk. 2. Ved beregningen af antal opholdsdage medregnes indlæggelsesdagen. Den dag, opholdet ophører, og den særlige plads forlades, medregnes ikke. Dog medregnes mindst en dag pr. ophold. Den dag, opholdet ophører, skal den særlige plads på psykiatrisk afdeling betragtes som ubenyttet, og regionsrådet kan for denne dag opkræve betaling efter §§ 3-4, medmindre der samme dag indlægges en anden person på pladsen.

Stk. 3. Ved beregningen af antal opholdsdage medregnes ikke dage, hvor en person er indlagt på en anden sygehusafdeling. Dette gælder, selv om personen efter indlæggelsen på den anden sygehusafdeling vender tilbage til den særlige plads på psykiatrisk afdeling. De dage, personen er indlagt på den anden sygehusafdeling, skal den særlige plads på psykiatrisk afdeling betragtes som ubenyttet, og regionsrådet kan for disse dage opkræve betaling efter §§ 3-4.

§ 3. Et regionsråd kan af kommunalbestyrelserne i egen region opkræve betaling for ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. kapitel 12 a i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Dette gælder, uanset om regionsrådet har oprettet pladserne i en fremmed region.

§ 4. Betalingen efter § 3 udgør 2.877 kr. pr. dag pr. ubenyttet plads. Beløbet reguleres fra og med 2018 én gang årligt med virkning fra 1. januar i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet ekskl. medicin, jf. de årlige aftaler om den kommunale og regionale økonomi. Antallet af ubenyttede pladser beregnes dagligt. Ved beregningen trækkes antallet af benyttede pladser fra det af det enkelte regionsråd til Sundheds- og Ældreministeriet indberettede antal oprettede pladser. Ubenyttede pladser forudsættes at kunne benyttes straks, medmindre den person, som er visiteret til pladsen, er indlagt på en anden sygehusafdeling og forventes at vende tilbage til pladsen.

Stk. 2. Den enkelte kommunalbestyrelses andel af betalingen for ubenyttede pladser beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal, jf. det skønnede befolkningstal pr. 1. januar, som anvendes i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for det pågældende år.

§ 5. Betalinger efter §§ 1-2 og §§ 3-4 afregnes månedsvis. Afregningen for hver måned foretages senest ved udgangen af den efterfølgende måned.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1596 af 18. december 2017 om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling ophæves.

Til toppen