Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Cirkulære om kriminalforsorgens mentorordning

Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 9697 af 18/7 2019.

Formål

§ 1. Mentorordningen er et tilbud til dømte, der har brug for særlig støtte og vejledning til at opnå en kriminalitetsfri tilværelse.

Stk. 2. Mentoren skal i samarbejde med kriminalforsorgen støtte den dømte i at opnå de mål, der opstilles i handleplanen.

Betingelser for at få tilknyttet en mentor

§ 2. Kriminalforsorgen kan tildele dømte, der er undergivet tilsyn, en mentor, hvis den dømte

1) ved afdækning af risiko- og behovsniveau (LS/RNR) vurderes at ligge i gruppen ”mellem”, ”højt” eller ”meget højt”,

2) har et særligt behov for støtte og vejledning, som ikke kan dækkes på anden måde, og

3) er motiveret for at indgå i et mentorforløb.

§ 3. Kriminalforsorgen kan som led i et udslusningsforløb tildele indsatte, der opfylder betingelserne i § 2, nr. 1-3, en mentor i indtil 3 måneder før forventet løsladelse.

Stk. 2. Det er som udgangspunkt en forudsætning for at tildele en indsat en mentor under strafudståelsen, at mentorforløbet fortsætter efter løsladelsen.

§ 4. Kriminalforsorgen kan tildele dømte, der løslades på endt straf, en mentor. Det er en forudsætning, at den dømte

1) opfylder betingelserne i § 2, nr. 1-3, og

2) undergiver sig frivilligt tilsyn, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 13.

Stk. 2. Kriminalforsorgen kan beslutte, at dømte, der i tilsynsperioden har været tildelt en mentor, kan fortsætte forløbet, når tilsynsperioden ophører. Det er en forudsætning, at den dømte

1) opfylder betingelserne i § 2, nr. 1-3, og

2) undergiver sig frivilligt tilsyn, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 13.

Betingelser for at blive mentor

§ 5. Som mentor kan kriminalforsorgen udpege personer, der

1) er fyldt 18 år,

2) forstår og taler dansk,

3) er indstillet på at samarbejde med kriminalforsorgen, andre relevante myndigheder samt personer omkring den dømte, og

4) er indstillet på at dokumentere sit arbejde, jf. § 17.

Stk. 2. Medarbejdere i kriminalforsorgen kan udpeges som mentor. Medarbejdere kan som udgangspunkt ikke være mentor for dømte, der er i tilsyn i den afdeling af kriminalforsorgen i frihed, hvor den pågældende er ansat, eller for indsatte, der er placeret i det fængsel, arresthus eller den pension, hvor den pågældende er ansat.

Stk. 3. Nærstående personer til den dømte kan ikke udpeges som mentor.

Kriminalregisteret

§ 6. Kriminalforsorgen skal efter indhentet skriftligt samtykke undersøge, om den pågældende er registreret i kriminalregisteret.

Kompetence

§ 7. Beslutning om etablering af et mentorforløb, udpegning af mentor samt ophør af mentorforløb træffes af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte er i tilsyn, eller forventes at komme i tilsyn ved løsladelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Udpegning af mentor skal godkendes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis den pågældende er registreret i kriminalregisteret, og kriminalforsorgsområdet finder den pågældende egnet som mentor på trods af denne registrering.

Tavshedspligt m.v.

§ 8. Mentor er underlagt tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

Stk. 2. Mentor har pligt til at underrette kriminalforsorgen, hvis mentor bliver bekendt med, at den dømte har begået strafbart forhold.

Procedure for etablering af mentorforløb

§ 9. For alle dømte, hvor der tilknyttes en mentor, skal der udarbejdes en handleplan.

Stk. 2. Handleplanen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af den dømtes behov for at få tilknyttet en mentor.

§ 10. Hvis kriminalforsorgsområdet skønner, at en indsat har behov for at få tilknyttet en mentor, jf. § 3, stk. 1, og § 4, tager kriminalforsorgsområdet i de tilfælde, hvor et andet kriminalforsorgsområde skal varetage tilsynet, kontakt til dette kriminalforsorgsområde herom, jf. § 7.

§ 11. Forinden etablering af et mentorforløb skal den dømte have lejlighed til at fremkomme med forslag til en mentor.

Stk. 2. Opfylder en efter stk. 1 foreslået person betingelserne i § 5, og der ikke i øvrigt er afgørende forhold, der taler imod, kan den pågældende udpeges som mentor.

§ 12. Når kriminalforsorgsområdet har truffet beslutning om etablering af et mentorforløb og udpeget en mentor, aftales de nærmere retningslinjer for samarbejdet på et møde mellem de relevante parter.

§ 13. Aftaler om opgavefordeling mellem mentor og kriminalforsorgen skal fremgå af den dømtes handleplan.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet er forpligtet til at udpege en person, som er ansvarlig for det enkelte mentorforløb og for samarbejdet med mentor.

Stk. 3. De relevante parter, jf. § 12, mødes hver tredje måned, hvor opfølgning og eventuel revurdering af handleplanen drøftes.

Stk. 4. Det påhviler den af kriminalforsorgsområdet udpegede ansvarlige for mentorforløbet at sikre, at mødet afholdes.

Mentors honorering m.v.

§ 14. Mentor er honorarlønnet.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet fastsætter honorarets størrelse ud fra en vurdering af opgavens omfang. I grundlaget for vurdering af honorarstørrelsen indgår de udarbejdede statusrapporter og afrapporteringer, jf. § 17.

Stk. 3. Der ydes ikke tilskud til transport, telefon, porto eller lignende.

§ 15. Kriminalforsorgsområdet skal påse, at den enkelte mentors arbejdsopgaver ikke overstiger, hvad der svarer til en halvtidsstilling.

§ 16. Kriminalforsorgsområdet kan i begrænset omfang yde tilskud til aktiviteter, der tjener et pædagogisk formål.

§ 17. Mentor er forpligtet til at dokumentere sit arbejde ved at afrapportere

1) månedligt ved statusrapporter eller telefonisk afrapportering, og

2) en kort statusrapport eller telefonisk afrapportering hver tredje måned som oplæg til samtalen i forbindelse med handleplansevalueringen, jf. § 13, stk. 3.

Stk. 2. Statusrapporterne udarbejdes i en særlig skabelon.

Mentortovholder

§ 18. Kriminalforsorgsområdet skal udpege et antal mentortovholdere, der har ansvar for at holde sig opdateret på området og viderebringe relevant information til de øvrige medarbejdere.

Ophør af mentorforløb

§ 19. Mentorforløbet ophører,

1) når formålet med mentorforløbet er opnået,

2) efter aftale, eller

3) når kriminalforsorgsområdet i øvrigt træffer afgørelse herom.

Ikrafttræden

§ 20. Cirkulæret træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Cirkulære nr. 16 af 4. marts 2011 om Kriminalforsorgens mentorordning ophæves.

Til toppen