Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 34 af 11/1 2019.

I medfør af § 52 i lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet fastsættes:

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse, når et barn eller en ung i alderen 10 til 17 år eller forældremyndighedsindehaverne unddrager sig ungekriminalforsorgens tilsyn eller ikke efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse

§ 2. Hvis barnet eller den unge unddrager sig tilsynet eller ikke efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse om en straksreaktion eller et forbedringsforløb, skal ungekriminalforsorgen træffe foranstaltninger med henblik på at genetablere tilsynet og med henblik på at sikre, at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, jf. § 50, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Unddragelse af tilsyn

§ 3. Unddrager barnet eller den unge eller forældremyndighedsindehaverne sig tilsynet, eller overholder barnet eller den unge eller forældremyndighedsindehaverne ikke de forskrifter, som ungekriminalforsorgen har fastsat til gennemførelse af tilsynet, jf. bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, skal ungekriminalforsorgen på udeblivelsesdagen eller umiddelbart derefter ved brev pålægge barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver at møde op til tilsynssamtale. I brevet angives et nyt tidspunkt for tilsynssamtalen, som skal afholdes senest 7 dage fra brevets dato.

Stk. 2. Ungekriminalforsorgen skal samtidig orientere den ansvarlige kommune om pålægget.

Stk. 3. Overtræder barnet eller den unge tillige Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse om en straksreaktion eller et forbedringsforløb, skal ungekriminalforsorgen i stedet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med §§ 6-10.

§ 4. Undlader barnet eller den unge eller forældremyndighedsindehaverne at møde op til en tilsynssamtale, som de er indkaldt til, jf. § 3, stk. 1, skal ungekriminalforsorgen aflægge besøg på barnets eller den unges bopæl eller opholdssted, medmindre det efter en konkret vurdering ikke skønnes formålstjenligt. Ved besøget skal ungekriminalforsorgen indskærpe over for barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne, at forpligtelsen til at undergive sig tilsyn skal overholdes. Barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne skal endvidere orienteres om konsekvenserne ved manglende overholdelse af forpligtelsen. Hvis der ikke aflægges besøg, erstattes besøget af en skriftlig indskærpelse.

Stk. 2. Ungekriminalforsorgen skal samtidig orientere den ansvarlige kommune om indskærpelsen.

§ 5. Fører de i §§ 3 og 4 beskrevne reaktioner ikke til, at tilsynet genetableres, skal ungekriminalforsorgen uden ugrundet ophold afgive indberetning til Ungdomskriminalitetsnævnet i overensstemmelse med §§ 11-13.

Manglende overholdelse af en straksreaktion eller et forbedringsforløb

§ 6. Efterlever barnet eller den unge ikke Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse om en straksreaktion eller et forbedringsforløb, skal ungekriminalforsorgen samme dag, som ungekriminalforsorgen bliver bekendt hermed, eller umiddelbart herefter ved brev indskærpe over for barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne, at forpligtelsen skal overholdes.

Stk. 2. Ungekriminalforsorgen skal samtidig orientere den ansvarlige kommune om indskærpelsen.

§ 7. Fører indskærpelsen ikke til, at barnet eller den unge overholder forpligtelsen, skal ungekriminalforsorgen aflægge besøg på barnets eller den unges bopæl eller opholdssted, medmindre det efter en konkret vurdering ikke skønnes formålstjenligt. Ved besøget skal ungekriminalforsorgen indskærpe over for barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne, at forpligtelsen skal overholdes. Hvis der ikke aflægges besøg, erstattes besøget af en skriftligt indskærpelse.

Stk. 2. Ungekriminalforsorgen skal samtidig orientere den ansvarlige kommune om indskærpelsen.

§ 8. Fører indskærpelsen efter § 7 ikke til, at barnet eller den unge overholder forpligtelsen, skal ungekriminalforsorgen straks orientere den ansvarlige kommune herom med henblik på, at kommunen træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

§ 9. Den ansvarlige kommunen skal inden 14 dage fra ungekriminalforsorgens orientering efter § 8 oplyse ungekriminalforsorgen om, hvilke foranstaltninger kommunen har iværksat for at sikre, at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

§ 10. Fører kommunens involvering efter §§ 8 og 9 ikke til, at barnet eller den unge overholder forpligtelsen, skal ungekriminalforsorgen uden ugrundet ophold afgive indberetning til Ungdomskriminalitetsnævnet i overensstemmelse med §§ 11-13.

Til toppen

Kapitel 3 – Indberetning

§ 11. Indberetning afgives til Ungdomskriminalitetsnævnet og skal indeholde oplysning om

1) hvornår og på hvilken måde barnet eller den unge har unddraget sig tilsynet eller overtrådt Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse om en straksreaktion eller et forbedringsforløb,

2) de foranstaltninger ungekriminalforsorgen har truffet,

3) hvornår den ansvarlige kommune er orienteret, og

4) hvilke foranstaltninger den ansvarlige kommune har truffet.

Stk. 2. Barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne skal gøres bekendt med indberetningen, før den afgives, og have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Barnets eller den unges og forældremyndighedsindehavernes eventuelle bemærkninger skal anføres i indberetningen.

§ 12. Ungekriminalforsorgen skal orientere den ansvarlige kommune om indberetningen til Ungdomskriminalitetsnævnet.

§ 13. Er den unge ved dom eller som vilkår for prøveløsladelse undergivet vilkår om at efterleve ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, jf. straffelovens § 57, nr. 10, skal ungekriminalforsorgen tillige afgive indberetning til det kriminalforsorgsområde, som gennemfører vilkåret.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde de i § 11 nævnte oplysninger.

Stk. 3. Kriminalforsorgen kan på baggrund af indberetningen underrette anklagemyndigheden efter reglerne i bekendtgørelse nr. 590 af 30. april 2015 om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår ved prøveløsladelse, betinget dom mv.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2019.

Til toppen