Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 33 af 11/1 2019.

I medfør af § 52 i lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Til toppen

Kapitel 2 – Tilsyn

Administration af tilsyn

§ 2. Når ungekriminalforsorgen modtager en indkaldelse til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, jf. § 28, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, udpeger ungekriminalforsorgen en ungetilsynsførende for det pågældende barn eller den pågældende unge.

Stk. 2. Den udpegede ungetilsynsførende skal så vidt muligt være til stede ved mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Kan den udpegede ungetilsynsførende ikke være til stede ved mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet, møder i stedet en anden repræsentant fra ungekriminalforsorgen.

§ 3. Tilsynet iværksættes umiddelbart efter mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor tidspunkt og sted for første tilsynsmøde fastsættes, jf. § 6.

Stk. 2. Ungekriminalforsorgen skal i forbindelse med iværksættelse af tilsynet vejlede barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne om de rettigheder og pligter, som tilsynet indebærer, herunder virkningerne af manglende efterlevelse af ungekriminalforsorgens forskrifter og Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, jf. § 49 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

§ 4. Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Stk. 2. Ungekriminalforsorgens tilsyn indebærer, at barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne skal holde sig i kontakt med ungekriminalforsorgen efter dennes nærmere bestemmelse, herunder møde hos og modtage besøg af ungekriminalforsorgen. Barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne skal give ungekriminalforsorgen oplysning om barnets eller den unges bopæl og eventuelle beskæftigelse, jf. § 48, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 3. Møder hos eller besøg af ungekriminalforsorgen skal gennemføres under deltagelse af begge forældremyndighedsindehavere, dog kan et møde eller et besøg gennemføres under deltagelse af den ene af forældremyndighedsindehaverne, hvis dette skønnes ubetænkeligt. I særlige tilfælde kan møder hos eller besøg af ungekriminalforsorgen gennemføres uden deltagelse af forældremyndighedsindehaverne, hvis hensynet til barnets eller den unges tarv tilsiger dette.

Stk. 4. Modtager ungekriminalforsorgen oplysning om, at barnet eller den unge eller en forældremyndighedsindehaver er forhindret i at møde hos eller modtage besøg af ungekriminalforsorgen på grund af sygdom, kan ungekriminalforsorgen kræve oplysninger om den pågældendes sygdom dokumenteret inden for en nærmere fastsat frist.

§ 5. Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med barnet eller den unge i den periode, hvor barnet eller den unge er undergivet foranstaltninger fastsat i Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, jf. §§ 20 og 21.

Første møde efter tilsynets iværksættelse

§ 6. Barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne skal møde hos eller modtage besøg af ungekriminalforsorgen efter dennes nærmere bestemmelse senest 7 dage efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Stk. 2. Ved det første tilsynsmøde deltager en repræsentant fra den ansvarlige kommune.

Stk. 3. Ved mødet kan en eventuel omsorgsperson og andre relevante personer deltage. Det aftales, i hvilket omfang de pågældende personer fremover skal involveres i sagen.

§ 7. Ungekriminalforsorgen skal under mødet gennemgå Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, herunder hvilke forpligtelser afgørelsen indebærer for barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne.

Stk. 2. Ungekriminalforsorgen skal vejlede barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne om de rettigheder og pligter, som tilsynet indebærer, herunder virkningerne af manglende efterlevelse af ungekriminalforsorgens forskrifter og Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, jf. § 49 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Kontakthyppighed m.v.

§ 8. Barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne skal på ny møde hos eller modtage besøg af ungekriminalforsorgen efter dennes nærmere bestemmelse senest 14 dage efter første møde.

§ 9. Ungekriminalforsorgen skal under mødet på ny gennemgå Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, herunder hvilke forpligtelser afgørelsen indebærer, jf. § 7, stk. 1. Under mødet gennemgås endvidere status på gennemførelsen af en straksreaktion eller et forbedringsforløb.

Stk. 2. Ungekriminalforsorgen skal på ny vejlede barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne om de rettigheder og pligter, som tilsynet indebærer, herunder virkningerne af manglende efterlevelse af ungekriminalforsorgens forskrifter og Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, jf. § 7, stk. 2.

§ 10. Efter andet møde fastsættes kontakthyppigheden ud fra en samlet vurdering af barnets eller den unges forhold, dog således at der i tilsynsperiodens første to måneder skal finde en samtale sted mindst hver 14. dag. I den resterende tilsynsperiode kan kontakten indskrænkes til en samtale en gang om måneden, medmindre barnets eller den unges forhold tilsiger en hyppigere kontakt.

Stk. 2. Samtalen efter stk. 1, 2. pkt., kan efter en konkret vurdering foregå ved telefonisk kontakt.

Til toppen

Kapitel 3 – Kontrollens form og omfang

§ 11. Ungekriminalforsorgen skal mindst en gang om ugen kontrollere, at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Stk. 2. Kontrollen skal omfatte alle de foranstaltninger, der fremgår af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

§ 12. I de situationer, hvor barnet eller den unge ifølge Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse skal befinde sig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, fastsætter ungekriminalforsorgen i det enkelte tilfælde, hvordan kontrollen skal finde sted.

Stk. 2. Kontrollen kan ske uanmeldt.

§ 13. I de tilfælde, hvor kontrollen sker telefonisk, skal dette som udgangspunkt ske ved kontakt til en person tilknyttet det sted, hvor barnet eller den unge ifølge afgørelsen skal befinde sig på det givne tidspunkt.

Stk. 2. Skal barnet eller den unge ifølge afgørelsen være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt kan kontrollen ske ved, at ungekriminalforsorgen kontakter barnet eller den unge via videokontakt.

§ 14. Kontrollen kan ligeledes ske ved, at en person tilknyttet det sted, hvor barnet eller den unge ifølge afgørelsen skal befinde sig på det givne tidspunkt, pålægges at underrette ungekriminalforsorgen, såfremt den pågældende bliver bekendt med, at barnet eller den unge ikke overholder Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

§ 15. Hvis barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse forløber uproblematisk, kan den ugentlige kontrol efter to måneder ske ved, at ungekriminalforsorgen alene kontrollerer enkelte af foranstaltningerne.

Stk. 2. Kontrollen efter stk. 1 skal ske på en sådan måde, at alle de foranstaltninger, der er indeholdt i afgørelsen, kontrolleres inden for en måned.

Til toppen

Kapitel 4 – Inddragelse af den ansvarlige kommune

§ 16. Ungekriminalforsorgen indkalder en repræsentant fra den ansvarlige kommune til det første møde, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. Ungekriminalforsorgen kontakter den ansvarlige kommune skriftligt eller telefonisk mindst en gang om måneden med henblik på at udveksle nødvendige informationer til brug for arbejdet med barnet eller den unge.

§ 17. Såfremt ungekriminalforsorgen finder, at barnets eller den unges forhold giver anledning til bekymring, som kommunen bør kende til, skal den ansvarlige kommune kontaktes straks.

Til toppen

Kapitel 5 – Kompetence

§ 18. Tilsyn føres af den ungekriminalforsorgsenhed, i hvis område barnet eller den unge har bopæl eller opholder sig, medmindre andet er aftalt.

Til toppen

Kapitel 6 – Flytning

§ 19. Flytter barnet eller den unge, således at den nye bopæl hører under en anden ungekriminalforsorgsenhed, skal den hidtidige ungekriminalforsorgsenhed hurtigst muligt og senest inden 7 dage sende sagen til den nye ungekriminalforsorgsenhed.

Stk. 2. Den nye ungekriminalforsorgsenhed skal tage kontakt til barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne senest 7 dage efter, at denne myndighed er blevet bekendt med flytningen.

Til toppen

Kapitel 7 – Suspension og afslutning af tilsyn

§ 20. Er den unge idømt en ubetinget fængselsstraf, sættes tilsynet i bero i den periode, hvor den unge udstår fængselsstraf.

§ 21. Tilsynet ophører, når den unge fylder 18 år, eller når foranstaltningerne er gennemført, jf. § 20, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 2. Tilsynet ophører endvidere, hvis den unge idømmes en ungdomssanktion, jf. § 20, stk. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2019.

Til toppen