Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (Forældreansvarsbekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 20/3 2019.

I medfør af § 42 og § 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1256 af 7. november 2018, og § 14, stk. 2, i lov nr. 1702 af 27. december 2018 om Familieretshuset fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Forældremyndighed

Anmeldelse til Familieretshuset af aftaler om forældremyndighed

§ 1. Anmeldelse til Familieretshuset af en aftale om fælles forældremyndighed, jf. § 9 i forældreansvarsloven, om ophør af fælles forældremyndighed, jf. § 10 i forældreansvarsloven, eller om overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden, jf. § 13, stk. 1, i forældreansvarsloven, skal ske ved digital selvbetjening. Skal anmeldelse ikke ske ved digital selvbetjening, jf. § 31, stk. 2 og 3, i forældreansvarsloven, skal anmeldelsen indgives på en af Familieretshuset godkendt blanket.

Stk. 2. Hvis barnet er født i udlandet, skal der ved anmeldelse efter stk. 1 vedlægges dokumentation for, at aftalen angår et fælles barn.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 skal underskrives af begge parter. Anmeldelsen skal ske senest 2 måneder efter, at den første af forældrene har underskrevet anmeldelsen. Familieretshuset skal udlevere en påtegnet bekræftelse på modtagelsen til forældrene.

Anmeldelse til familieretten af aftaler om forældremyndighed

§ 2. Sker anmeldelse til familieretten af en aftale om fælles forældremyndighed, jf. § 9 i forældreansvarsloven, om ophør af fælles forældremyndighed, jf. § 10 i forældreansvarsloven, eller om overførsel af forældremyndigheden fra den ene forælder til den anden, jf. § 13, stk. 1, i forældreansvarsloven, tilføres dette retsbogen og udskrift heraf udleveres til forældrene.

Anmodning om godkendelse af aftaler om overførsel af forældremyndighed

§ 3. Anmodning om godkendelse af en aftale om overførsel af forældremyndighed mellem andre end barnets forældre, jf. § 13, stk. 2, i forældreansvarsloven skal underskrives af parterne. Hvis barnet er født i udlandet, skal der ved anmodning efter stk. 1 vedlægges dokumentation for forældreskabet til barnet. Skal forældremyndigheden tillægges et ægtepar i forening, skal der vedlægges dokumentation for ægteskabet.

Stk. 2. Ved modtagelse af anmodningen indkalder Familieretshuset parterne til et møde og vejleder dem om aftalens retsvirkninger. Mødet kan tidligst afholdes 3 måneder efter barnets fødsel. Parterne indkaldes til mødet sammen, medmindre § 10, stk. 2, i lov om Familieretshuset finder anvendelse, eller Familieretshuset navnligt på grund af geografiske forhold finder det mere hensigtsmæssigt, at mødet afholdes med parterne hver for sig.

Stk. 3. Har parterne bopæl eller ophold i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, kan Familieretshuset anmode Rigsombudsmanden i Grønland, Rigsombudsmanden på Færøerne eller en dansk repræsentation om at afholde mødet.

Stk. 4. Udebliver parterne fra mødet efter stk. 2, anses anmodningen som bortfaldet. Udebliver en af parterne, indkaldes parterne til et nyt møde, medmindre Familieretshuset kan konstatere, at anmodningen er bortfaldet. Udebliver parterne eller en af dem fra det andet møde, anses anmodningen som bortfaldet.

§ 4. Hvis der ydes vederlag ved overførsel af forældremyndighed, skal der træffes afgørelse om, hvorvidt vederlaget skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling som tilhørende barnet, jf. dog § 35 i værgemålsloven, og forvaltningsafdelingen underrettes i så fald herom.

§ 5. Skal der, inden der træffes afgørelse efter § 13, stk. 2, i forældreansvarsloven, indhentes en erklæring fra den af forældrene, som ikke har del i forældremyndigheden, jf. § 36, stk. 1, i forældreansvarsloven, skal Familieretshuset vejlede den pågældende om muligheden for at få overført forældremyndigheden efter § 14 i forældreansvarsloven.

Stk. 2. Er betingelserne for at godkende en aftale om overførsel af forældremyndighed efter § 13, stk. 2, i forældreansvarsloven opfyldt trods en indsigelse fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, meddeler Familieretshuset forældrene, at den vil godkende aftalen efter udløbet af en frist, som Familieretshuset har fastsat.

Behandling af en sag om forældremyndighed efter dødsfald

§ 6. Under behandlingen af en sag om forældremyndighed efter dødsfald, jf. §§ 15 og 15 a i forældreansvarsloven, skal Familieretshuset indhente oplysninger fra skifteretten om, hvorvidt afdøde efter § 16 i forældreansvarsloven har tilkendegivet, hvem der bør have tillagt forældremyndigheden.

Stk. 2. Familieretshuset kan anmode kommunen om en udtalelse om parterne og om barnet.

Stk. 3. Skal der, inden der træffes afgørelse efter §§ 15 eller 15 a i forældreansvarsloven, indhentes en erklæring fra den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, jf. § 36, stk. 1, i forældreansvarsloven, skal Familieretshuset vejlede den pågældende om muligheden for at få tillagt forældremyndigheden efter §§ 14, 15 og 15 a i forældreansvarsloven.

Til toppen

Kapitel 2 – Samvær

Midlertidige afgørelser

§ 7. Familieretshuset skal træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl efter §§ 26 og 28 i forældreansvarsloven hurtigst muligt og så vidt muligt inden 4 uger efter, at anmodningen herom er modtaget.

Stk. 2. Familieretshuset skal træffe en midlertidig afgørelse om samvær eller anden kontakt efter § 29 i forældreansvarsloven hurtigst muligt efter, at anmodningen herom er modtaget.

Midlertidigt kontaktbevarende samvær

§ 8. Familieretshuset skal træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær efter § 29 a i forældreansvarsloven, medmindre den, der anmoder om samvær, meddeler Familieretshuset, at midlertidigt kontaktbevarende samvær ikke ønskes fastsat, eller der er begrundet tvivl om, at samvær er bedst for barnet.

Stk. 2. Samvær efter stk. 1 fastsættes som anført i nr. 1-4:

1) Barnet er ikke fyldt 1 år: Der er samvær 1-2 timer hver uge lørdag eller søndag samt 1-2 timer en hverdag hver uge efter Familieretshusets nærmere bestemmelse.

2) Barnet er 1-3 år: Der er samvær hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge kl. 16-18.

3) Barnet er 4-6 år: Der er samvær hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.

4) Barnet er fyldt 7 år: Der er samvær hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.

Stk. 3. Stk. 2 kan kun fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Automatisk erstatningssamvær

§ 9. Hvis et aftalt eller fastsat samvær ikke gennemføres, er der samvær i den efterfølgende uge i det omfang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat (automatisk erstatningssamvær), jf. dog stk. 2 og 3. Automatisk erstatningssamvær efter 1. pkt. forudsætter,

1) at den manglende gennemførelse af det fastsatte eller aftalte samvær ikke skyldes samværsforælderens forhold, og

2) at samværsforælderen straks efter, at samværet ikke er blevet gennemført, giver bopælsforælderen meddelelse om, at han eller hun ønsker automatisk erstatningssamvær.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke ferie- og helligdagssamvær, overvåget samvær samt samvær, der efter aftalen eller afgørelsen skal foregå på bestemte tidspunkter, der ikke følger en nærmere fastlagt plan.

Stk. 3. Der er ikke automatisk erstatningssamvær efter stk. 1 i følgende situationer:

1) Samværet falder helt eller delvist sammen med et fastsat eller aftalt samvær.

2) Samværet falder helt eller delvist sammen med en ferie- eller helligdagsperiode, hvor barnet som følge af samværsafgørelsen eller -aftalen skal være hos bopælsforælderen.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når et automatisk erstatningssamvær efter stk. 1 ikke gennemføres.

§ 10. Afgørelser om samvær skal indeholde bestemmelse om automatisk erstatningssamvær efter § 9. Familieretshuset og familieretten skal vejlede forældre, der indgår en aftale om samvær, om automatisk erstatningssamvær.

Overvåget samvær

§ 11. Der kan træffes afgørelse om overvåget samvær, når det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde.

Stk. 2. Forældrene skal ikke betale for overvågningen.

Stk. 3. Det overvågede samvær gennemføres i Familieretshuset, medmindre andet bestemmes i afgørelsen. Familieretshuset kan træffe beslutning om mindre tidsmæssige ændringer af et fastsat overvåget samvær med henblik på at muliggøre gennemførelsen. Familieretshuset kan altid ændre det overvågede samvær efter aftale med forældrene.

Transport

§ 12. Forældrene har selv ansvar for at tilrettelægge transporten af barnet i forbindelse med samvær.

Stk. 2. Der kan efter anmodning i helt særlige tilfælde fastsættes vilkår om fordelingen af forældrenes ansvar for transporten.

Til toppen

Kapitel 3 – Varslingspligt ved flytning

§ 13. Varsling ved flytning efter § 18 i forældreansvarsloven sker mellem forældrene uden inddragelse af Familieretshuset.

Til toppen

Kapitel 4 – Sager efter Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Overførsel af kompetence

§ 14. En anmodning fra en udenlandsk myndighed om overførsel af kompetence efter artikel 8 eller 9 i Haagerbørnebeskyttelseskonventionen indgives til Familieretshuset, medmindre den sag, som anmodningen vedrører, er indbragt for familieretten.

Attest om forældremyndighed

§ 15. Efter anmodning fra en forældremyndighedsindehaver kan Familieretshuset udstede en attest om forældremyndigheden over et barn, der har bopæl i Danmark, når forældremyndigheden følger af dansk ret.

Stk. 2. Attesten udstedes på en af Familieretshuset godkendt blanket.

§ 16. Familieretshuset kan tilbagekalde en attest udstedt efter § 15, hvis forholdene har ændret sig, eller hvis indholdet af attesten ikke er korrekt.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 146 af 22. februar 2016 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. ophæves.

Til toppen