Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 296 af 20/3 2019.

I medfør af § 25, nr. 1 og 2, og § 25 a, stk. 5, 2. pkt., i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 3. august 2018, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Adoptionssamrådets organisation og kompetence

§ 1. Et adoptionssamråd består af et medlem med social uddannelse, en jurist og en læge, jf. lovens § 25 a, stk. 3.

Stk. 2. Medlemmerne og stedfortræderne for dem beskikkes af børne- og socialministeren for indtil 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted. En beskikkelse udløber ved udgangen af den måned, hvori den beskikkede fylder 70 år.

Stk. 3. Det juridiske medlem er formand for adoptionssamrådet og skal være medarbejder i Familieretshuset. En stedfortræder for det juridiske medlem skal ligeledes være medarbejder i Familieretshuset. Er et af de øvrige medlemmer også medarbejder i Familieretshuset, må vedkommende ikke i sit daglige arbejde være beskæftiget med adoptionsområdet. Vedkommende må heller ikke have det juridiske medlem eller dennes stedfortræder som chef eller have samme chef som det juridiske medlem eller dennes stedfortræder. Højst to af adoptionssamrådets medlemmer må være medarbejdere i Familieretshuset.

§ 2. Adoptionssamrådets væsentligste opgaver er:

1) At træffe afgørelse om godkendelse som adoptant, jf. lovens § 25 a, stk. 1, jf. § 4 a.

2) At træffe afgørelse i fase 1 om, at et undersøgelses- og godkendelsesforløb kan fortsætte, jf. § 28, stk. 1, i bekendtgørelse om adoption.

3) At træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant, jf. lovens § 25 a, stk. 2.

4) At træffe afgørelse om, hvorvidt en person, der tidligere har adopteret et barn, skal deltage i et adoptionsforberedende kursus for på ny at blive godkendt som adoptant, hvis der er behov for det, jf. lovens § 25 c, stk. 2.

5) At træffe afgørelse om dispensation fra fristen i § 26, stk. 3, i bekendtgørelse om adoption.

6) At træffe beslutning om iværksættelse af medicinsk, psykiatrisk, psykologisk eller anden specialundersøgelse, jf. § 27, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse om adoption.

7) At tage stilling til, om en ansøgning om udvidelse af godkendelsen som adoptant til at omfatte det foreslåede barn kan imødekommes, jf. § 48, stk. 5, og § 55, stk. 2, i bekendtgørelse om adoption.

8) At vurdere om et barn, der er bragt i forslag, ligger inden for ansøgerens godkendelse som adoptant, når ansøgeren ikke er tilmeldt en formidlende organisation, jf. §§ 45 og 52 i bekendtgørelse om adoption.

9) At træffe afgørelse om, hvorvidt en godkendelse kan forlænges, jf. § 24 i bekendtgørelse om adoption.

Stk. 2. Et adoptionssamråds afgørelse kan inden 6 måneder indbringes for Adoptionsnævnet, jf. lovens § 25 b, stk. 3.

§ 3. Formanden tilrettelægger adoptionssamrådets arbejde.

Til toppen

Kapitel 2 – Adoptionssamrådets sekretariat

§ 4. Familieretshuset stiller sekretariatsbistand til rådighed for adoptionssamrådet.

§ 5. Sekretariatet forbereder sagen til behandling i adoptionssamrådet og oplyser sagen i tilstrækkeligt omfang.

Stk. 2. Sekretariatet skal indhente de oplysninger og iværksætte de specialundersøgelser, som adoptionssamrådet beslutter.

Stk. 3. Til brug for adoptionssamrådets behandling af en konkret sag udarbejder sekretariatet en indstilling til afgørelse og vedlægger sagens akter.

§ 6. Adoptionssamrådet træffer i fase 1 afgørelse om, hvorvidt undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis Familieretshuset vurderer, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle betingelser i §§ 25-27 i bekendtgørelse om adoption, træffer Familieretshuset afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte uden at forelægge sagen for adoptionssamrådet.

§ 7. Familieretshuset træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse som adoptant, når ansøgeren skriftligt har anmodet om at få sagen henlagt.

Til toppen

Kapitel 3 – Behandling og afgørelse af sagerne

§ 8. Adoptionssamrådet træffer afgørelse i møder.

Stk. 2. Formanden kan dog i særlige tilfælde beslutte, at sagen kan behandles på skriftligt grundlag, ved telefonmøde el.lign.

§ 9. Adoptionssamrådet er kun beslutningsdygtigt, når det er fuldtalligt.

Stk. 2. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3. Akterne i de konkrete sager, der behandles af adoptionssamrådet, skal være til rådighed for adoptionssamrådets medlemmer i god tid inden mødet. I helt særlige tilfælde er det tilstrækkeligt, at akterne foreligger på mødet.

§ 10. Adoptionssamrådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Sekretariatets medarbejdere kan efter formandens bestemmelse deltage som sekretær i et møde i adoptionssamrådet.

§ 11. For hver sag føres en protokol, hvori angives

1) adoptionssamrådets beslutning i sagen og

2) adoptionssamrådets begrundelse for beslutningen samt de enkelte medlemmers standpunkter, hvis der har været uenighed.

§ 12. Adoptionssamrådets afgørelse meddeles ansøgeren med angivelse af, hvilke medlemmer der har deltaget i sagens behandling.

Til toppen

Kapitel 4 – Tavshedspligt

§ 13. Adoptionssamrådets medlemmer er undergivet straffelovens og forvaltningslovens almindelige regler om tavshedspligt.

Stk. 2. Medlemmerne drager omsorg for, at materiale, der er modtaget i forbindelse med arbejdet i adoptionssamrådet, ikke kommer udenforstående i hænde. Medlemmet skal ved fratræden tilbagegive fortroligt materiale, som den pågældende er i besiddelse af.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1865 af 23. december 2015 om forretningsorden for et adoptionssamråd ophæves.

Til toppen