Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om Familieretshuset

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 286 af 20/3 2019.

I medfør af § 21, stk. 3, i lov nr. 1702 af 27. december 2018 om Familieretshuset, § 42 i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1256 af 7. november 2018, § 39, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 87 af 29. januar 2019, § 17 a, stk. 5, i lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015, § 20 i navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015, og § 25 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 3. august 2018, som ændret ved lov nr. 1711 af 27. december 2018, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Rådgivning og konflikthåndtering

§ 1. Familieretshuset tilrettelægger rådgivning og konflikthåndtering efter kapitel 6 i lov om Familieretshuset og bestemmer dens omfang. Familieretshuset kan herunder beslutte at sætte behandlingen af sagen i bero, mens der ydes rådgivning eller konflikthåndtering.

Stk. 2. Familieretshuset kan fastsætte en frist for accept af tilbud om rådgivning eller konflikthåndtering.

Stk. 3. Familieretshusets rådgivning og konflikthåndtering er ikke betinget af, at begge parter deltager. Familieretshuset kan dog efter en konkret vurdering af formålet med rådgivningen eller konflikthåndteringen afslå at gennemføre rådgivningen eller konflikthåndteringen, hvis ikke begge parter deltager.

Stk. 4. Parterne kan anmode om, at sagsbehandleren i Familieretshuset deltager i rådgivningen eller konflikthåndteringen. I så fald gælder § 23 i lov om Familieretshuset ikke.

Stk. 5. Familieretshuset kan vejlede forældrene om muligheden for at aftale, at der på baggrund af rådgivningen udarbejdes en sagkyndig udtalelse til brug for sagens videre behandling.

§ 2. Familieretshuset skal samtidigt med, at parterne tilbydes rådgivning eller konflikthåndtering, orientere dem om bestemmelserne om videregivelse af oplysninger i stk. 2 og 3 samt i § 23 i lov om Familieretshuset.

Stk. 2. Når rådgivningen eller konflikthåndteringen er afsluttet, orienteres sagsbehandleren i Familieretshuset om, hvorvidt parterne er blevet enige, eller om Familieretshuset skal fortsætte sagsbehandlingen.

Stk. 3. Parterne kan, hvis de er enige, anmode om, at en skriftlig aftale indgået i forbindelse med rådgivningen eller konflikthåndteringen videregives til sagsbehandleren i Familieretshuset.

§ 3. Familieretshuset skal fremsætte et tilbud om børnesagkyndig rådgivning til parterne efter § 32 a i forældreansvarsloven straks efter, at Familieretshuset har modtaget underretning fra familieretten om, at fuldbyrdelse er udsat efter § 456 r, stk. 4, i retsplejeloven.

Stk. 2. Børnesagkyndig rådgivning efter § 32 a i forældreansvarsloven gennemføres med hver af forældrene på deres bopæl. Rådgivningen kan dog efter anmodning fra en forælder, eller hvis Familieretshuset vurderer, at det er hensigtsmæssigt, gennemføres i Familieretshuset.

Stk. 3. Ved børnesagkyndighed rådgivning efter § 32 a i forældreansvarsloven skal den børnesagkyndige ved afslutningen af rådgivningen orientere Familieretshuset og familieretten om, i hvilket omfang der er gennemført rådgivning og om eventuelle aftaler, forældrene har indgået under rådgivningen. Såfremt rådgivningen ikke har ført til enighed mellem forældrene, orienterer den børnesagkyndige også Familieretshuset og familieretten herom.

Til toppen

Kapitel 2 – Børneenheden

§ 4. Børneenheden skal forud for, at der afholdes en samtale omfattet af § 16, stk. 1, nr. 1, litra a-c, i lov om Familieretshuset med et barn, orientere barnets forældre om samtalens karakter og betydning. Dette kan dog undlades, hvis Børneenheden vurderer, at det er unødvendigt.

Stk. 2. En samtale omfattet af § 16, stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om Familieretshuset skal afholdes af en børnesagkyndig, og barnet skal i forbindelse med samtalen tilbydes børnesagkyndig rådgivning.

Til toppen

Kapitel 3 – Gebyr

§ 5. Hvis der skal betales et gebyr for Familieretshusets behandling af en sag, skal gebyret indbetales senest samtidigt med indgivelse af ansøgningen til Familieretshuset. Familieretshuset skal påse, at gebyret er betalt, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

Stk. 2. Gebyrer betales via Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning. Hvis borgeren er undtaget fra kravet om anvendelse af digital selvbetjening, skal Familieretshuset oplyse borgeren om, hvilken bankkonto gebyret skal indbetales til.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Til toppen