Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 17/12 2019.

I medfør af § 101, stk. 13, og § 139, stk. 1, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, som ændret ved lov nr. 1421 af 17. december 2019, fastsættes:

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal inden for behandlingsgarantien, jf. § 101, stk. 4, i lov om social service, træffe afgørelse om social behandling af stofmisbrug, jf. § 101, stk. 1, i lov om social service, på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af den enkelte persons problemer og behov. Afdækningen har til formål at sikre, at personen får det rette tilbud om behandling af stofmisbruget.

Stk. 2. Afdækningen skal anlægge en helhedsbetragtning og omfatte personens

1) forbrug af rusmidler, herunder både stoffer og alkohol,

2) sociale forhold, herunder sociale netværk og familiemæssige forhold,

3) fysiske og psykiske helbred,

4) arbejde og/eller uddannelse,

5) boligforhold og

6) andre relevante forhold, herunder anden hjælp, som personen modtager.

Stk. 3. I det omfang afdækningen efter stk. 2 medfører behov for indhentning af oplysninger fra andre offentlige myndigheder, læger m.v., skal kommunalbestyrelsen indhente samtykke fra personen, jf. § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4. Som led i afdækningen skal personen have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag, jf. § 4 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 5. Viser afdækningen, at personen har behov for anden støtte eller hjælp, skal kommunalbestyrelsen tilbyde rådgivning herom efter §§ 10 og 12 i lov om social service.

Stk. 6. Kan afdækningen på grund af forhold hos personen med et stofmisbrug eller på grund af indhentning af oplysninger fra andre ikke færdiggøres, inden kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om og iværksætte behandling, jf. § 101, stk. 4, i lov om social service, skal afdækningen færdiggøres snarest muligt efter iværksættelsen af behandlingen.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at anvende gavekort i behandling af stofmisbrug efter reglerne i § 101, stk. 9, i lov om social service, som en del af kommunens generelle serviceniveau. Gavekort anvendes i forbindelse med tilbud om behandling efter § 101, stk. 1, i lov om social service og under behandlingsforløbet med det formål at fastholde personer med et stofmisbrug i behandling. Kommunalbestyrelsen skal som led i beslutningen om at anvende gavekort i behandlingen af stofmisbrug fastlægge retningslinjer for anvendelsen af gavekort samt beløb på gavekortet.

Stk. 2. Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis kommunalbestyrelsen som en del af kommunens generelle serviceniveau beslutter at anvende gavekort i behandling af børn og unge under 18 år med et stofmisbrug efter reglerne i § 101, stk. 10, i lov om social service.

§ 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder personer, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal beskrive det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger bag beslutningen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens kvalitetsstandard og kommunalbestyrelsens opfølgning på og revision af kvalitetsstandarden gøres alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder som minimum på internettet.

§ 4. Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling, som er nævnt i § 3, skal som minimum omfatte en beskrivelse af følgende:

1) De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet.

2) Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling.

3) Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på.

4) Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes.

5) Visitationsproceduren.

6) Behandlingsgaranti.

7) Muligheden for frit valg.

8) Udarbejdelse af og opfølgning på personens behandlingsplan efter § 101, stk. 8, i lov om social service, jf. stk. 2.

9) Hvilken målsætning der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner.

10) Hvordan brugerinddragelsen sikres.

11) Reglerne for betaling for kost og logi m.v.

12) Information om sagsbehandling og klageadgang.

13) Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling.

14) Monitorering af indsatsen, jf. stk. 3.

15) Kommunens retningslinjer for anvendelse af gavekort, jf. § 2.

Stk. 2. Opfølgning, jf. stk. 1, nr. 8, på personens behandlingsplan efter § 101, stk. 8, i lov om social service skal ske senest 1 måned og igen 6 måneder efter, et behandlingsforløb er afsluttet. De personer, som er omfattet af opfølgningen, er personer, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som »færdigbehandlet«, udskrevet til et »andet tilbud«, udskrevet til »hospital« eller udskrevet med »anden årsag« til afsluttet behandling.

Stk. 3. Monitorering af indsatsen, jf. stk. 1, nr. 14, skal omfatte opstilling af måltal for:

1) Andelen af personer med et stofmisbrug, der efter afsluttet behandling er stoffri, samt andelen af personer med et stofmisbrug, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug.

2) Andelen af personer med et stofmisbrug i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for 12 måneder.

Stk. 4. Det skal desuden beskrives i kvalitetsstandarden, hvordan der i forbindelse med social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service sikres opmærksomhed på forholdene for personens eventuelle hjemmeboende børn under 18 år.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal endvidere oplyse om den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet.

§ 5. Kommunalbestyrelsen sørger for i kvalitetsstandarden at informere om de kvalitetskrav m.m., som kommunalbestyrelsen stiller til de døgnbehandlingstilbud, som kommunen anvender til løsning af opgaver efter § 101 i lov om social service.

Stk. 2. Informationen skal tillige indeholde oplysninger om behandlingsform, målgruppe, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris m.v. i de enkelte tilbud.

§ 6. Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden mindst hvert 2. år.

Stk. 2. Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden inddrages repræsentanter for personer med et stofmisbrug og eventuelt deres pårørende.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service ophæves.

Stk. 3. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning om anvendelse af gavekort, jf. § 2, skal retningslinjerne herfor uanset § 6 indarbejdes i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen.

Til toppen