Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 13/12 2019, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1472 af 17/6 2021.

I medfør af § 10, § 14 a, stk. 2, og § 14 g, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Egenpension

§ 1. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte grænsen for, om ATP-pensionen udbetales som et kapitaliseret engangsbeløb eller som en månedlig ydelse.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension tager stilling til, om kapitaliseringsgrænsen i stk. 1 skal ændres. Kapitaliseringsgrænsen fremgår af den årlige bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Det er størrelsen af den optjente pensionsret på tidspunktet for pensionering, der er afgørende for, om ATP-pensionen bliver udbetalt som et engangsbeløb eller som en månedlig ydelse.

§ 2. Et ATP-medlem, som har påbegyndt udbetalingen af en månedlig pension, og som fortryder udbetalingen, kan vælge at udskyde udbetalingen til et senere tidspunkt. Anmodning herom skal være modtaget i ATP senest 5 måneder efter, at udbetalingen er påbegyndt. Medlemmet skal tilbagebetale de udbetalte beløb til ATP. Udbetalingen kan ikke udskydes i mere end 10 år regnet fra den 1. i måneden efter at medlemmet har nået folkepensionsalderen.

Til toppen

Kapitel 2 – Engangsbeløb ved dødsfald på grundlag af ATP-bidrag vedrørende tiden før 1. januar 2002

§ 3. Engangsbeløb til det afdøde ATP-medlems ægtefælle og børn under 18 år udbetales efter reglerne i ATP-lovens §§ 11 – 13 og § 14 a og beregnes på grundlag af ATP-bidrag vedrørende tiden før 1. januar 2002.

Stk. 2. Beløbet efter ATP-lovens § 12 beregnes på grundlag af den pensionsret, det afdøde medlem havde opnået den 1. juli 1992, beregnet på grundlag af de indtil da indbetalte bidrag. Til brug ved denne beregning fordeles det for kalenderåret 1992 indberettede bidrag forholdsmæssigt på 1. og 2. halvår af 1992.

Til toppen

Kapitel 3 – Engangsbeløb ved dødsfald på grundlag af ATP-bidrag vedrørende tiden fra 1. januar 2002

§ 4. Engangsbeløb til det afdøde ATP-medlems ægtefælle eller samlever udbetales efter reglerne i ATP-lovens §§ 14 b – d, og beregnes på grundlag af ATP-bidrag vedrørende tiden fra 1. januar 2002. Engangsbeløbet udgør 75.000 kr., jf. ATP-lovens § 14 b, stk. 1.

Stk. 2. Engangsbeløb til det afdøde ATP-medlems børn under 21 år udbetales efter reglerne i ATP-lovens §§ 14e-g og beregnes på grundlag af ATP-bidrag vedrørende tiden fra 1. januar 2002. Engangsbeløbet udgør 50.000 kr., jf. ATP-lovens § 14 e, stk. 1.

Stk. 3. Bidrag indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning indgår i optjeningen af ret til at få et engangsbeløb udbetalt ved død, jf. ATP-lovens § 17 s, stk. 6.

§ 5. Et engangsbeløb kan kun udbetales efter dette kapitel, hvis det afdøde ATP-medlem:

1) fra 1. januar 2002 har været medlem af tillægspensionsordningen i mindst 2 år og

2) fra 1. januar 2002 har betalt bidrag svarende til mindst 2 årsbidrag.

Stk. 2. De 2 års medlemskab og 2 årsbidrag i stk. 1 opgøres efter reglerne i §§ 6 og 7.

§ 6. Betingelsen om 2 års medlemskab for afdøde er opfyldt, når der fra og med starttidspunktet, jf. stk. 2, og indtil ophørstidspunktet, jf. stk. 4, foreligger en medlemsperiode på mindst 24 måneder.

Stk. 2. Ved starttidspunktet forstås den 1. i den måned, hvor der indbetales ATP-bidrag eller bidrag til Obligatorisk Pensionsordning for medlemmet. Hvis første betaling af ATP-bidrag sker for den måned, i hvilken medlemmet fylder 16 år, er starttidspunktet dog den dato, medlemmet fylder 16 år.

Stk. 3. Stk. 2, 2., pkt. finder ikke anvendelse for bidrag indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning.

Stk. 4. Medlemsperioden, jf. stk. 1, regnes for ophørt den 1. i måneden efter, at medlemmet er afgået ved døden.

§ 7. Betingelsen om indbetaling af 2 årsbidrag er opfyldt, når summen for samtlige indbetalingsår efter 2001 svarer til mindst 1,94 årsbidrag, jf. ATP-lovens § 15.

Stk. 2. Når et ATP-bidrag er indbetalt efter en særlig sats, der udgør mere end et enkelt årsbidrag efter ATP-lovens § 15, ses der ved omregningen efter stk. 1 bort fra den del af bidraget, der udgør mere end et enkelt årsbidrag.

Stk. 3. Bidrag indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning omregnes til årsbidrag, jf. ATP-lovens § 15, stk. 1. og er ikke begrænset til maksimalt at udgøre et enkelt årsbidrag, jf. reglen i stk. 2. Det omregnede beløb sammenlægges herefter med antallet af eventuelle indbetalte og omregnede ATP-bidrag. Det samlede udregnede årsbidrag anvendes til opfyldelse af kravet om indbetaling af to årsbidrag i § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3.

§ 8. For at to personer kan anses for samlevende efter ATP-lovens § 14 b, skal de have fælles bopæl og kunne indgå ægteskab med hinanden. Dette samliv skal bestå, når de samlevende noterer hinanden i ATP som samlevende, og skal have bestået i de seneste 2 år forud for dødsfaldet.

Stk. 2. Hvis to samlevende, der har noteret hinanden i ATP som samlevende, ikke længere har fælles bopæl, eller hvis de ikke længere kan indgå ægteskab med hinanden, anses samlivet for ophævet, og retten til et engangsbeløb bortfalder. Hvis samlivet genoptages, skal samlivet på ny have bestået i de seneste 2 år forud for dødsfaldet, førend betingelserne for at udbetale et engangsbeløb kan være opfyldt.

Stk. 3. Er samlivet, jf. stk. 1, 1. pkt., ikke blevet noteret i ATP, før en af parterne er død, kan den efterlevende samlever anmode om at få udbetalt engangsbeløbet, jf. ATP-lovens § 14 b, stk. 3. Anmodningen skal vedlægges en tro- og loveerklæring om, at det samlevende par har haft fælles bopæl de seneste to år før dødsfaldet, at de i denne periode har kunnet indgå ægteskab med hinanden, og at de har levet i et ægteskabslignende forhold.

Stk. 4. Hvis de samlevende har haft fælles bopæl i Danmark, er ATP berettiget til udelukkende at lægge adresseoplysninger i Det Centrale Personregister, CPR-registeret, til grund. Ved fælles bopæl i udlandet, skal der fremsendes dokumentation for den fælles bopæl.

Stk. 5. Hvis en eller begge samlevere har ophold på institution, er det ikke et krav, at de pågældende har haft fælles bopæl i de seneste 2 år forud for dødsfaldet, men de skal have haft fælles bopæl i de seneste 2 år forud for opholdet.

§ 9. Engangsbeløbet på 75.000 kr. til det afdøde ATP-medlems ægtefælle eller samlever efter ATP-lovens § 14 b, stk. 1, nedsættes med lige store beløb en gang hvert år, første gang den 1. i måneden, 12 måneder efter at medlemmet når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Ydelsen bortfalder helt den 1. i måneden, 5 år efter at medlemmet har nået folkepensionsalderen.

Til toppen

Kapitel 4 – Udbetalingsregler

§ 10. ATP udbetaler engangsbeløbet i forbindelse med ATP-medlemmets død på grundlag af de ATP-bidrag og bidrag til Obligatorisk Pensionsordning, som ATP ved dødsfaldet har modtaget oplysning om. Udbetalingen finder sted, når dødsfaldet er registreret i CPR-registeret.

§ 11. Ægtefæller og børn under 18 år, der opfylder betingelserne til et engangsbeløb både efter kapitel 2 og efter kapitel 3, har alene ret til at få udbetalt det største beløb. ATP udbetaler det største af beløbene i forbindelse med ATP-medlemmets død, når dødsfaldet er registreret i CPR-registeret.

Stk. 2. Når der er udbetalt et engangsbeløb, og det senere viser sig, at modtageren er berettiget til et større beløb enten efter kapitel 2 eller efter kapitel 3, udbetaler ATP snarest muligt differencen til den berettigede.

Stk. 3. Hvis der ikke er udbetalt et engangsbeløb i forbindelse med ATP-medlemmets død, og hvis ATP efter dødsfaldet modtager oplysninger, der medfører, at der kan udbetales et engangsbeløb efter kapitel 2 eller kapitel 3, udbetaler ATP snarest muligt beløbet til den berettigede.

§ 12. Beløb efter denne bekendtgørelse udbetales til en konto i et pengeinstitut i Danmark.

Stk. 2. Udbetaling til personer med bopæl i udlandet sker ved overførsel til en konto i et pengeinstitut i Danmark eller efter den berettigedes anmodning til et pengeinstitut i udlandet. En eventuel merudgift, der er forbundet med overførsel af beløbet til et pengeinstitut i udlandet, betales af den berettigede modtager.

Stk. 3. Ved udbetaling til et pengeinstitut i Danmark overføres beløbet til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Ved valg af et pengeinstitut i udlandet kan beløbet være til disposition senere.

Stk. 4. Ved dødsfald udbetales engangsbeløb på under 100 kr. kun, hvis den berettigede anmoder herom.

§ 13. Hvis det afdøde ATP-medlem eller den berettigede har bopæl i udlandet, må den berettigede efter ATP's anmodning fremsende dokumentation for civilstand og bopæl.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og har virkning for beløb, der forfalder til udbetaling den 1. januar 2020 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1741 af 5. december 2018 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død ophæves.

Til toppen

Noter

§ 4 ændret 1/7 2021 ved bek. nr. 1472 af 17/6 2021.

Til toppen