Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sindslidende

Bekendtgørelse om tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1168 af 20/11 2019.

I medfør af § 79 a, stk. 6, i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 976 af 17. september 2019, fastsættes:

Meddelelse af tilladelse

§ 1. Politiet kan efter straffelovens § 79 a, stk. 3, meddele tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a, stk. 1, hvis det af særlige grunde må anses for beføjet.

Stk. 2. Særlige grunde efter stk. 1 vil bl.a. foreligge, når

1) det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser ikke at meddele tilladelse, eller

2) en tilladelse er nødvendig for, at ansøgeren kan opfylde visse lovbestemte pligter.

Stk. 3. Der kan i nødsituationer uden tilladelse efter stk. 1 ske færden og ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a, stk. 1.

Stk. 4. Er der holdepunkter for at antage, at en ansøger vil misbruge en eventuel tilladelse, kan en sådan afslås.

§ 2. Tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a, stk. 1, kan meddeles for et tidsrum af højst ét år ad gangen med henblik på et eller flere angivne anerkendelsesværdige formål.

Stk. 2. Tilladelsen kan gives for et bestemt tidsrum eller et bestemt antal gange og må ikke vare længere end, hvad formålet med tilladelsen nødvendiggør.

Stk. 3. Tilladelsen kan indeholde vilkår, som fastlægger den geografiske og tidsmæssige udstrækning.

Kompetence

§ 3. Ansøgning om tilladelse efter denne bekendtgørelse indgives til politidirektøren i den eller de politikredse, hvor ansøgeren har fået et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a, stk. 1.

Stk. 2. Ansøgning om forlængelse eller fornyelse af en tilladelse indgives efter stk. 1.

Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse

§ 4. En meddelt tilladelse kan ændres eller tilbagekaldes af politidirektøren, hvis betingelserne for udstedelse af tilladelsen ændrer sig eller ikke længere er til stede.

Stk. 2. Politidirektøren kan endvidere tilbagekalde en meddelt tilladelse, hvis der er mistanke om, at tilladelsen er meddelt på baggrund af urigtige oplysninger.

Frist for indgivelse af ansøgning

§ 5. Ansøgning om tilladelse samt forlængelse eller fornyelse af tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a, stk. 1, skal være modtaget af politidirektøren senest 10 arbejdsdage før den planlagte færden eller ophold.

Stk. 2. Politidirektøren kan beslutte at behandle en ansøgning, der er modtaget mindre end 10 arbejdsdage før den planlagte færden eller ophold, hvis omstændighederne taler herfor.

Sagsoplysning

§ 6. Ansøgning om tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud efter straffelovens § 79 a, stk. 1, indgives via politiets ansøgningsblanket, der er tilgængelig på politiets hjemmeside.

Stk. 2. En ansøgning kan kun behandles, hvis ansøgeren giver samtykke til, at politidirektøren til brug for behandlingen af ansøgningen udveksler oplysninger om ansøgeren med andre relevante myndigheder.

§ 7. Politidirektøren kan kræve, at ansøgeren fremsender yderligere oplysninger og dokumentation end det, der fremgår af ansøgningsblanketten, hvis det er oplysninger og dokumentation, som ansøgeren er nærmest til at fremskaffe, og som er nødvendige for sagen.

Klageadgang

§ 8. Politidirektørens afgørelse kan påklages til rigspolitichefen efter retsplejelovens § 109, stk. 1.

Stk. 2. Rigspolitichefens afgørelse kan ikke påklages til Justitsministeriet efter retsplejelovens § 109, stk. 2.

Stk. 3. En klage over politidirektørens afgørelse fremsendes til politidirektøren i den kreds, hvor afgørelsen er truffet i første instans, hvorefter politidirektøren videresender klagen til rigspolitichefen sammen med relevante sagsakter.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2019.

Til toppen