Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og narkohunde m.v.

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1081 af 27/10 2019.

I medfør af § 19 a, stk. 8, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 2. september 2019, fastsættes:

§ 1. Ved mistanke om, at der er medikamenter, rusmidler eller farlige genstande i afdelingen, jf. § 19 a, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., forstås, at overlægen eller det øvrige personale på afdelingen har en rimelig grund til at formode, at der er medikamenter, rusmidler eller farlige genstande på afdelingen, eller at disse er forsøgt indført.

§ 2. For så vidt angår medikamenter, rusmidler eller farlige genstande, kan der være tale om genstande eller midler, der kan udgøre en fare for patienten selv eller andre, hvis genstandene findes på afdelingen.

Stk. 2. Medikamenter kan være alle former for medicin, både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin.

Stk. 3. Af rusmidler kan nævnes narkotiske stoffer eller alkohol.

Stk. 4. Farlige genstande kan være knive eller andre våben, men det kan også være genstande, som man normalt ikke ville betragte som farlige, fx værktøj, nåle eller glasflasker.

§ 3. Den overlæge, der efter § 19 a, stk. 1, 2 og 6, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., beslutter, at en patients post skal åbnes og kontrolleres, at en patients stue og ejendele skal undersøges, at der skal foretages kropsvisitation af en patient eller at der skal anvendes kropsscannere eller narkohunde, skal sikre, at beslutningen og begrundelsen herfor anføres i patientens journal.

Stk. 2. Mindstemiddelsprincippet i lovens § 4, stk. 2, skal iagttages i forbindelse med undersøgelsen for medikamenter, rusmidler og farlige genstande både ved åbning og kontrol af post, undersøgelse af en patients stue og ejendele, kropsvisitation af en patient eller ved anvendelse af kropsscannere og narkohunde, samt ved valg af indgreb efter § 19 a i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

§ 4. Ved åbning og kontrol af patientens post, som nævnt i § 3, er det ikke tilladt at læse det skriftlige indhold i posten, og det er ikke tilladt at åbne og kontrollere post, som patienten sender.

§ 5. En beslutning om undersøgelse af stue og ejendele omfatter fx undersøgelse af skabe og skuffer på stuen, men også patientens personlige tasker og andre ejendele kan undersøges.

§ 6. Åbning og kontrol af patientens post og undersøgelse af patientens stue og ejendele, som nævnt i § 3, kan kun foretages uden patientens tilstedeværelse i situationer, hvor patientens tilstand er af en sådan karakter, at patienten ikke er i stand til at overvære kontrollen.

§ 7. Kropsvisitation af patienten, som nævnt i § 3, skal så vidt muligt foretages af en person af eget køn. Visitationen skal foregå så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Stk. 2. I henhold til lovens § 19 a, stk. 5, omfatter kropsvisitation ikke undersøgelse af kroppens hulrum. Ved kroppens hulrum forstås mundhule, endetarm og vagina, mens undersøgelse af armhulerne ikke er omfattet af bestemmelsen.

§ 8. Ved mistanke om, at der uretmæssigt søges medbragt medikamenter, rusmidler eller farlige genstande ind på de psykiatriske afdelinger, kan der anvendes kropsscannere ved undersøgelse af patienter eller andre, der søger adgang til de psykiatriske afdelinger, jf. lovens § 19 a, stk. 2. Dette kan fx være besøgende eller pårørende.

Stk. 2. Kravet om mistanke efter lovens § 19 a, stk. 1, gælder ikke for anvendelse af kropsscannere på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland, jf. lovens § 19 a, stk. 3.

Stk. 3. Ved kropsscannere forstås apparater, der kan undersøge personer visuelt ved gennemstråling af tøj for at afsløre eventuelle skjulte genstande uden for kroppen.

§ 9. Efter lovens § 19 a, stk. 6, kan overlægen ved mistanke om, at der er medikamenter, rusmidler eller farlige genstande på den psykiatriske afdelings udearealer beslutte, at der kan anvendes narkohunde ved undersøgelse af disse arealer.

Stk. 2. Undersøgelse af udearealerne kan fx ske langs afgrænsningen af den psykiatriske afdelings udearealer.

Stk. 3. Undersøgelse af udearealerne kan fx ske, hvis overlægen har mistanke om, at udefrakommende personer kaster medikamenter, rusmidler eller farlige genstande over murværk, hegn eller lignende, som afgrænser den psykiatriske afdeling.

Stk. 4. Narkohundene må ikke anvendes i forbindelse med undersøgelse af patienter eller andre, der søger adgang til den psykiatriske afdeling eller på selve de psykiatriske afdelinger.

§ 10. Afdelingen skal opbevare medikamenter, rusmidler og farlige genstande, som er taget i forvaring efter lovens § 19 a, stk. 7, og som ikke besiddes i strid med almindelig lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben m.v., indtil det skønnes forsvarligt, at patienten kan få disse udleveret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Overlægen skal overlade til politiet af afgøre, om medikamenter, rusmidler, og farlige genstande besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1102 af 11. september 2015 om åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer samt kropsvisitation m.v. på psykiatrisk afdeling ophæves.

Til toppen