Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Skrivelse om orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – børns indkomst udgår af boligstøtteberegningen

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9451 af 19/6 2018.

Folketinget har d. 29. maj 2018 vedtaget lovforslag nr. 202, forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.).

Lovforslaget, som vedtaget ved 3. behandling, kan findes i Retsinformation på www.retsinformation.dk og på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk.

Loven har nr. 745 af 8. juni 2018, Lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.).

Dette er en orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte, jf. § 20 i lov nr. 745 af 8. juni 2018.

Ændringerne vedrørende børns indkomst i lov om individuel boligstøtte træder i kraft 1. januar 2019.

Lovændringen

Efter gældende regler i lov om individuel boligstøtte sker beregningen af boligstøtte på grundlag af den samlede husstandsindkomst. Som medlemmer af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeværende børn under 18 år og andre, der har fast ophold i lejligheden uden at være logerende. Husstandsindkomsten pr. måned opgøres som summen af ansøgerens og dennes husstandsmedlemmers hver for sig opgjorte indkomster.

Med lovændringen - som indeholder en nyaffattelse af § 8, stk. 4 - vil børns indkomster ikke længere indgå i den samlede husstandsindkomst, ligesom børns formuer ikke vil indgå i opgørelsen af formuetillægget, jf. § 8 a. Dette indebærer, at husstandens indkomst fra den 1. januar 2019 opgøres helt uden børns indkomster og formuer.

Der er endvidere fastsat en ny måde at definere beregningen af boligstøtte i et kollektivt bofællesskab for personer med børn, der ikke er knyttet op på husstandsindkomst, jf. § 8, stk. 7, 2. og 3. pkt., i lov om individuel boligstøtte. Det fremgår således, at såfremt en person bor i kollektivt bofællesskab efter § 24 a, stk. 1, sammen med et eller flere børn, jf. § 7, stk. 2, anses ansøgeren og dennes børn for at være én husstand i beregningen af boligstøtten. Dette indebærer, at for personer, der bor i kollektive bofællesskaber med børn, sker beregningen af boligstøtte som hidtil, dog uden at børns indkomster og formuer indgår i beregningen af boligstøtten.

Endeligt kan det oplyses, at der er foretaget en række konsekvensrettelser som følge af, at børns indkomster og formuer ikke længere indgår i beregning af boligstøtte.

Ændringerne har virkning fra og med 1. januar 2019.

Til toppen