Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 25/6 2018.

I medfør af § 78 g, stk. 2, § 78 i, stk. 3, § 78 j, stk. 2 og 3, § 78 l, stk. 3, § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017, fastsættes efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren:

Til toppen

Kapitel 1 – Definitioner

§ 1. Ved strafudståelse på bopælen på indkvarteringsstedet forstås i denne bekendtgørelse udståelse af straf på bopælen på et indkvarteringssted under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 b.

§ 2. Ved udlændingens bopæl forstås i denne bekendtgørelse det eneværelse, som udlændingen får anvist (med tilhørende fælles sanitære faciliteter). Såfremt der i bygningen, hvor udlændingens værelse ligger, er et fælles tv- og aktivitetsrum eller lignende, vil det også være omfattet. Endvidere vil udendørsarealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til bygningen, være omfattet.

Til toppen

Kapitel 2 – Kompetence til at træffe afgørelse efter reglerne i denne bekendtgørelse

§ 3. Afgørelse om udståelse af straf i henhold til straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 b og bestemmelser udstedt i medfør heraf træffes af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømtes indkvarteringssted er beliggende.

Stk. 2. Tilsynet med den dømte føres af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømtes indkvarteringssted er beliggende.

Til toppen

Kapitel 3 – Administrativ behandling af sager om strafudståelse på bopælen på indkvarteringsstedet

§ 4. Kriminalforsorgsområdet skal af egen drift træffe afgørelse om, hvorvidt en del af eller hele straffen skal udstås på bopælen på indkvarteringsstedet, jf. dog § 6, stk. 2.

§ 5. Kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om anbringelse for den del af straffen, der skal udstås i fængsel eller arresthus. Denne afgørelse træffes i henhold til reglerne om valg af afsoningsinstitution m.v. i straffuldbyrdelseslovens kapitel 7 og bestemmelser udstedt i medfør heraf.

§ 6. Kriminalforsorgsområdet træffer beslutning om varigheden af den periode, der skal afsones i fængsel eller arresthus, og varigheden af den periode, der skal udstås på bopælen på indkvarteringsstedet. Fordelingen mellem fængselsstraf, der skal udstås i fængsel eller arresthus, og fængselsstraf, der skal udstås på bopælen på indkvarteringsstedet, skal ske med udgangspunkt i det skema, der er medtaget som bilag til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved frihedsstraf på op til og med 30 dages fængsel skal hele straffen udstås i fængsel eller arresthus. Dog skal der i førstegangstilfælde, hvor der er idømt fængselsstraf på op til og med 20 dage, være mulighed for efter ansøgning, at hele straffen kan udstås på bopælen på indkvarteringsstedet, hvis særlige forhold taler derfor.

§ 7. Når den dømte har udstået den del af straffen, som skal udstås i fængsel eller arresthus, og herefter skal overgå til fortsat strafudståelse på bopælen på indkvarteringsstedet, rejser den dømte selv til indkvarteringsstedet.

Til toppen

Kapitel 4 – Betingelser for afgørelse om strafudståelse på bopælen på indkvarteringsstedet

Samtykke fra den dømte

§ 8. Den dømte skal give sit samtykke til at ville overholde vilkårene for udståelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 h, stk. 1, nr. 1. Samtykket, som kan afgives enten mundtligt eller skriftligt, skal foreligge inden for den af kriminalforsorgen fastsatte frist, som kan fastsættes til højst en uge, efter at kriminalforsorgen har anmodet om samtykke.

Vurdering af den dømtes forhold

§ 9. Kriminalforsorgen kan foretage en nærmere undersøgelse af den dømtes forhold (en egnethedsundersøgelse), såfremt forholdene væsentligt taler herfor, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 h, stk. 1, nr. 2. Undersøgelsen kan gennemføres efter, at den dømte er påbegyndt afsoning af straf i fængsel eller arresthus, men inden denne er overført til afsoning med fodlænke på indkvarteringsstedet.

§ 10. Såfremt kriminalforsorgen finder det fornødent, kan der i forbindelse med en undersøgelse, som nævnt i § 9 benyttes urin- og udåndingsprøver.

Stk. 2. Afgivelse af urin- og udåndingsprøver, som nævnt i stk. 1 og § 19, stk. 2, skal foregå i overensstemmelse med §§ 10 og 11 i bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen.

§ 11. Såfremt den pågældende udlænding nægter at give samtykke eller fuldbyrdelsesformen efter en undersøgelse, som nævnt i § 9, ikke findes hensigtsmæssig som følge af den dømtes forhold, skal strafudståelse på bopælen på indkvarteringsstedet ikke indgå i straffuldbyrdelsen. Hele straffen skal i så fald i stedet afsones i fængsel eller arresthus efter straffuldbyrdelseslovens regler herom.

Til toppen

Kapitel 5 – Vilkår m.v.

§ 12. Afgørelse om strafudståelse på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol meddeles på de vilkår, der er nævnt i straffuldbyrdelseslovens § 78 i, stk. 1 og 2.

Aktivitetsskema

§ 13. I forbindelse med at den elektroniske overvågning etableres på bopælen på indkvarteringsstedet, udarbejder kriminalforsorgsområdet i samarbejde med den dømte et aktivitetsskema. Af skemaet skal det fremgå, indenfor hvilke tidsrum udlændingen kan forlade bopælen på indkvarteringsstedet

1) i forbindelse med indtagelse af hvert af de tre daglige måltider, som serveres i indkvarteringsstedets cafeteria,

2) med henblik på at deltage i aktivering og undervisning i indkvarteringsstedet, eventuel behandling eller kontrolbesøg hos kriminalforsorgsområdet,

3) med henblik på at foretage personlige ærinder (4 timer ugentligt) og

4) med henblik på at deltage i aktiviteter af generel resocialiserende karakter (4 timer ugentligt).

Stk. 2. I aktivitetsskemaet skal det endvidere fastsættes, at den dømte på dage, hvor den pågældende efter aktivitetsskemaet ikke i øvrigt har aktiviteter uden for sin bopæl på indkvarteringsstedet, kan opholde sig uden for bopælen. Dette kan i den første måned af afsoningen på bopælen på indkvarteringsstedet ske i 2 timer dagligt, i den 2. måned af afsoningen i 3 timer dagligt, i den 3. og 4. måned af afsoningen i 6 timer dagligt og i den 5. og senere måneder af afsoningen i 8 timer dagligt. Har den dømte flere end 2 aktivitetsfrie dage på en uge, kan den pågældende på de øvrige aktivitetsfrie dage opholde sig uden for bopælen i 2 timer.

Stk. 3. I aktivitetsskemaet fastsættes tillige, i hvilket omfang den dømte efter 30 dages strafudståelse på bopælen har mulighed for at forlade sin bopæl hver anden uge i 16 timer fordelt over 2 aktivitetsfrie dage, dog således at højst 14 timer afvikles på samme dag. I de uger hvor en sådan mulighed udnyttes, træder den i stedet for muligheden for at forlade bopælen i det antal timer, der er fastsat for den pågældende uge efter stk. 2, 1. og 2. pkt.

Stk. 4. Ophold uden for bopælen efter stk. 2 og 3 kan ske i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 22 og højst i 2 dage om ugen. Hvis den dømte har mere end 2 aktivitetsfrie dage om ugen, kan timerne dog fordeles på mere end 2 dage, men således at det samlede antal timer, hvor den dømte har tilladelse til ophold uden for bopælen, forbliver uændret. Tilladelse til ophold uden for bopælen efter stk. 2 og 3 kan ikke lægges sammen med en tilladelse givet efter stk. 1, nr. 3 og 4.

Deltagelse i aktivering og undervisning

§ 14. Udlændingen skal under afsoningen med fodlænke udføre aktiviteter, som svarer til de aktiviteter, der normalt tilbydes udlændinge, som opholder sig på indkvarteringsstedet.

Adgang til forsørgelse

§ 15. En udlænding, der afsoner med fodlænke på indkvarteringsstedet efter reglerne i denne bekendtgørelse, får under afsoningen udgifterne til underhold dækket af Udlændingestyrelsen efter reglerne i udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, og § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen skal, medmindre særlige grunde taler derimod, bestemme, at en udlænding, der er udvist ved endelig dom efter udlændingelovens §§ 22-24, og som er omfattet af stk. 1, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende udstår straf på bopælen på et indkvarteringssted, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende udstår straf på bopælen på et indkvarteringssted uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt

1) udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller

2) politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 5, 1. pkt.

Adgang til sundhedsmæssige ydelser

§ 16. En udlænding, der afsoner med fodlænke på indkvarteringsstedet efter reglerne i denne bekendtgørelse, får under afsoningen udgifterne til nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen efter reglerne i udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3.

Anvisning af området, som udgør bopælen på indkvarteringsstedet

§ 17. Kriminalforsorgsområdet vil i forbindelse med etableringen af den elektroniske overvågning nærmere anvise det område, som udgør udlændingens bopæl, jf. § 1, stk. 2, således at den pågældende har en klar forståelse af, hvor vedkommende har pligt til at opholde sig.

Til toppen

Kapitel 6 – Indkaldelse og iværksættelse

§ 18. I de tilfælde hvor hele straffen eller en del af straffen først skal udstås i fængsel eller arresthus, skal den dømte indkaldes til strafudståelse efter reglerne i bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen).

Stk. 2. I de tilfælde, hvor hele straffen skal udstås med fodlænke, skal den dømte tilsiges med en frist på mindst 10 dage før datoen for iværksættelse, og iværksættelse af den elektroniske overvågning skal ske senest 30 dage efter datoen for afgørelsen om, at straffen skal udstås på bopælen på indkvarteringsstedet.

Stk. 3. Hvis den dømte indvilliger heri, kan tilsigelse ske med kortere varsel end nævnt i stk. 2, 1. led.

Til toppen

Kapitel 7 – Gennemførelse af tilsyn og kontrol m.v.

§ 19. Ved gennemførelsen af tilsynet med den dømte, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 j, stk. 1, påhviler det kriminalforsorgsområdet dels at støtte og vejlede den dømte med henblik på at forbedre den dømtes muligheder for fremover at opfylde de kontrolforpligtelser, der er pålagt efter udlændingeloven, og i øvrigt at leve en kriminalitetsfri tilværelse, dels at udøve kontrol med, at den dømte overholder de vilkår, som gælder for straffuldbyrdelsen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 i, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Udåndings- og urinprøver kan udtages under kontrolbesøg på bopælen på indkvarteringsstedet, jf. § 10, stk. 2.

§ 20. Kriminalforsorgsområdet skal fastsætte de forskrifter, der er nødvendige til gennemførelsen af tilsynet og vilkårene for strafudståelse på bopælen på indkvarteringsstedet.

Stk. 2. Et eventuelt vilkår om behandling i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 78 i, stk. 2, skal iværksættes af kriminalforsorgsområdet umiddelbart efter iværksættelsen af strafudståelsen. Det påhviler kriminalforsorgsområdet at påse, at sådanne vilkår overholdes.

§ 21. Omfanget af kontakten mellem kriminalforsorgsområdet og den dømte under fuldbyrdelsen fastsættes ud fra en samlet vurdering af behovet for støtte og kontrol samt under hensyn til reglerne i §§ 23 og 24.

§ 22. Kontrollen med at den dømte overholder de vilkår, der er fastsat for strafudståelsen, sker ved, at den dømte i fuldbyrdelsesperioden døgnet rundt overvåges ved en elektronisk sender, som kriminalforsorgsområdet monterer på den dømtes person.

§ 23. Kontrol og tilsyn sker desuden ved, at kriminalforsorgsområdet foretager kontrolbesøg på og kontrolopringninger til udlændingen på bopælen på indkvarteringsstedet, aktivitetsstedet eller lignende.

Stk. 2. Den dømte kan endvidere pålægges at møde hos kriminalforsorgsområdet.

§ 24. Antallet af uanmeldte kontrolbesøg og kontrolopringninger fastsættes ud fra en vurdering af behovet for kontrol og tilsyn i det enkelte tilfælde, dog således at kriminalforsorgsområdet som minimum aflægger 1-3 uanmeldte kontrolbesøg på bopælen på indkvarteringsstedet om ugen og som minimum foretager 1 kontrolopringning til udlændingen på bopælen på indkvarteringsstedet, aktivitetsstedet eller lignende om ugen.

§ 25. Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at den dømte, ud over de i aktivitetsskemaet fastlagte tidsrum, opholder sig uden for bopælen med henblik på

1) at besøge en nærtstående person, som er alvorligt syg,

2) at være til stede ved en nærtstående persons begravelse,

3) at møde i retten eller for anden offentlig myndighed i tilfælde, hvor vedkommende offentlige myndighed finder det påkrævet, eller

4) lægeundersøgelse eller -behandling eller anden lignende behandling, der ikke hensigtsmæssigt kan finde sted på bopælen på indkvarteringsstedet.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet kan desuden tillade, at dømte, der udstår straf af fængsel i 30 dage eller derover, kan få udgang med henblik på at besøge nærtstående personer ved vigtige familiebegivenheder.

Stk. 3. Kriminalforsorgsområdet kan i øvrigt give tilladelse til, at den dømte kan opholde sig uden for bopælen på indkvarteringsstedet ud over de i aktivitetsskemaet fastlagte tidsrum, hvis der foreligger andre lignende tungtvejende grunde end de i stk. 1 og stk. 2 nævnte.

Til toppen

Kapitel 8 – Tilbagekaldelse af afgørelse om strafudståelse på bopælen

§ 26. En tilladelse til strafudståelse på bopælen på indkvarteringsstedet kan tilbagekaldes efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens §§ 78 k og 78 l.

Stk. 2. Overtrædelse af et eller flere af de i straffuldbyrdelseslovens § 78 i, stk. 1 og 2, nævnte vilkår vil efter omstændighederne kunne medføre, at afgørelsen om afsoning i fodlænke tilbagekaldes med den følge, at den dømte skal overføres til fængsel eller arresthus til fortsat udståelse af den resterende del af straffen.

Stk. 3. Kriminalforsorgsområdet kan efter en konkret vurdering bestemme, at den dømte midlertidigt skal overføres til fængsel eller arresthus, mens spørgsmålet om tilbagekaldelse behandles. Denne vurdering skal foretages efter reglerne i § 25 i bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen.

Til toppen

Kapitel 9 – Administrativ klageadgang

§ 27. Kriminalforsorgsområdets afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse efter § 78 k kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2. Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den dømte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3. Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

Til toppen

Kapitel 10 – Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 931 af 30. juni 2017 om fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol ophæves.

Til toppen

Bilag – Fordeling mellem strafudståelse i fængsel og med fodlænke


 

 

 

Idømt fængelsstraf

 

 

Fordeling mellem strafudståelse i fængsel og med fodlænke

 

 

 

 

Fængsel i 7 dage

 

 

Fængsel i 7 dage*

 

 

Fængsel i 10 dage

 

 

Fængsel i 10 dage*

 

 

Fængsel i 20 dage

 

 

Fængsel i 20 dage*

 

 

Fængsel i 30 dage

 

 

Fængsel i 30 dage

 

 

Fængsel i 40 dage

 

 

Fængsel i 20 dage + fodlænke i 20 dage

 

 

Fængsel i 50 dage

 

 

Fængsel i 20 dage + fodlænke i 30 dage

 

 

Fængsel i 60 dage

 

 

Fængsel i 25 dage + fodlænke i 35 dage

 

 

Fængsel i 3 måneder

 

 

Fængsel i 30 dage + fodlænke i 60 dage

 

 

Fængsel i 4 måneder

 

 

Fængsel i 45 dage + fodlænke i 75 dage

 

 

Fængsel i 5 måneder

 

 

Fængsel i 60 dage + fodlænke i 90 dage

 

 

Fængsel i 6 måneder

 

 

Fængsel i 75 dage + fodlænke i 105 dage

 

 

Fængsel i 7 måneder

 

 

Fængsel i 90 dage + fodlænke i 120 dage

 

 

Fængsel i 8 måneder

 

 

Fængsel i 105 dage + fodlænke i 135 dage

 

 

Fængsel i 9 måneder

 

 

Fængsel i 120 dage + fodlænke i 150 dage

 

 

Fængsel i 10 måneder

 

 

Fængsel i 135 dage + fodlænke i 165 dage

 

 

 

 

*I førstegangstilfælde, hvor der idømmes fængselsstraf på op til og med 20 dage, kan straffen dog afsones i fodlænke, hvis særlige forhold taler herfor.

Til toppen