Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen)

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 868 af 25/6 2018.

I medfør af § 73, stk. 4, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017, som ændret ved lov nr. 713 af 8. juni 2018, og § 776, 1. og 6. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017, som ændret ved lov nr. 713 af 8. juni 2018, fastsættes:

§ 1. Der kan ske konfiskation af genstande og penge hos indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, efter straffuldbyrdelseslovens § 73. Bestemmelsen og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

Stk. 2. Sager om konfiskation behandles i forhold til den indsatte efter disciplinærstrafbekendtgørelsens §§ 5-9.

§ 2. Under behandlingen af en konfiskationssag kan kriminalforsorgsområdet tage de pågældende genstande eller penge i bevaring. Kriminalforsorgsområdet skal efter anmodning udstede en kvittering for modtagelsen.

Stk. 2. Genstande og penge, der tages i bevaring, skal snarest muligt indføres i den løbende fortegnelse, jf. § 5. Kriminalforsorgsområdet drager i øvrigt omsorg for, at de opbevares på en forsvarlig måde.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for hittegods, som bliver fundet på kriminalforsorgens institutioners område.

§ 3. Konfiskerer kriminalforsorgsområdet ikke genstandene eller pengene, skal de straks tilbageleveres til ejeren, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Er ejeren indsat i en af kriminalforsorgens institutioner, skal tilbagelevering ske i overensstemmelse med genstandsbekendtgørelsen.

Stk. 3. Genstandene eller pengene afleveres til politiet, hvis der

1) er tale om hittegods, eller

2) indgives anmeldelse om strafbart forhold til politiet i anledning af fundet af dem.

§ 4. Konfiskation sker til fordel for statskassen. Konfiskerede genstande kan nyttiggøres i institutionen.

§ 5. Kriminalforsorgsområdet fører en løbende fortegnelse over genstande og penge, som tages i bevaring eller konfiskeres.

§ 6. Afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet, om konfiskation efter straffuldbyrdelseslovens § 73 af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2. Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal være iværksat inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3. En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 430 af 9. april 2015 om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen) ophæves.

Til toppen