Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale

Rigsadvokaturens bekendtgørelse nr. 792 af 18/6 2018, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1957 af 10/12 2020.

I medfør af § 722, stk. 1, nr. 7, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017, fastsættes:

§ 1. Politidirektørerne kan i følgende tilfælde frafalde tiltale, når omstændighederne taler for det:

1) I sager om overtrædelser af ringe strafværdighed af

a) straffelovens § 291, stk. 1, og § 293,

b) lov om euforiserende stoffer,

c) lov om forbud mod visse dopingmidler,

d) udlændingelovens § 59, stk. 1-3,

e) våbenloven og

f) knivloven.

2) I sager mod asylansøgere eller mod deres nære slægtninge i forbindelse med første indrejse i Danmark for toldlovsovertrædelser med hensyn til værdigenstande og for overtrædelse af straffelovens § 171 og § 174 med hensyn til pas, identitetspapirer eller lignende.

3) I sager om overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, 1. pkt., § 119 b og § 225, jf. § 222, stk. 1, 1. pkt., når det på baggrund af oplysningerne om sigtedes og forurettedes udvikling og alder samt deres indbyrdes aldersforskel må antages, at der har været tale om et fuldt ud frivilligt seksuelt forhold, og forholdet mellem parterne i øvrigt må anses for tilstrækkeligt jævnbyrdigt. Tiltalefrafald kan ikke meddeles, hvis forurettede er under 12 år, eller hvis sigtede er fyldt 22 år.

4) I sager om overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og § 244, når der er tale om meget begrænset voldsanvendelse mv., og der ikke er sket betydelig skade på den forurettede. Tiltalefrafald kan betinges af, at den sigtede vedtager en bøde eller betaler erstatning.

5) Når den forurettede begærer det i sager om

a) overtrædelse af straffelovens § 213,

b) overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 3, og

c) tyveri, ulovlig omgang med hittegods, underslæb, bedrageri og hæleri, som er begået mod den sigtedes nærmeste.

6) I sager mod enkeltpersoner, der har begået en lovovertrædelse inden for virksomheden af en juridisk person, hvis det findes tilstrækkeligt at strafforfølge den juridiske person for lovovertrædelsen, idet

a) lovgivningen ikke pålægger enkeltpersoner et selvstændigt og individuelt ansvar for overholdelsenaf reglerne, eller

b) det ikke følger af administrative retningslinjer, at der tillige skal ske strafforfølgning af enkeltpersoner.

Stk. 2. Politidirektørerne kan endvidere, medmindre særlige omstændigheder taler imod det, frafalde tiltale i sager om lovovertrædelser begået af personer, der er undergivet foranstaltninger i medfør af straffelovens § 74 a.

§ 2. Statsadvokaterne kan, medmindre særlige omstændigheder taler imod det, frafalde tiltale i sager om:

1) lovovertrædelser begået af personer, der er udskrevet på prøve fra forvaring, når det er bestemt, at der skal ske genindsættelse,

2) lovovertrædelser begået af personer under undvigelse eller andet fravær, herunder udgang eller lignende fra forvaring, når der er sket tilbageførelse og

3) lovovertrædelser begået af personer, der er undergivet foranstaltninger i medfør af straffelovens § 68 eller § 69.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 302 af 2. marts 2016 om politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale ophæves.

Til toppen

Noter

§ 1 ændret 17/12 2020 ved bek. nr. 1957 af 10/12 2020.

Til toppen