Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Handicappede

Skrivelse om tilskud til feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. i relation til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 10205 af 7/12 2017.

Indledning

Denne skrivelse handler om opgørelse og beregning af tilskud til udgifter til personlig assistance, som kan gives udover det tilskud til selve lønnen til den personlige assistent, der kan gives efter § 22 i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Arbejdsgiveren udbetaler løn til en personlig assistent for timer, hvor vedkommende yder personlig assistance til en person med handicap. Bevilling af personlig assistance gives til en person med handicap efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og det er arbejdsgiveren, der anmoder om og får udbetalt tilskud til lønnen til den personlige assistent.

Tilskuddets størrelse til løn fremgår af § 22 i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og svarer som udgangspunkt til studentertimelønssatsen, trin 3, stedtillægssats IV i overenskomsten mellem HK og staten (117,53 kr. - pr. 1. april 2017).

Selv om tilskuddet til løn i nogle tilfælde kan være højere, er det satsen på 117,53 kr. der er anvendt i eksemplerne nedenfor. Denne skrivelse omhandler ikke de tilfælde, hvor satsen kan være højere.

Udover tilskud til den løn, der er beskrevet i § 22 i bekendtgørelsen, er der i § 23 fastsat regler om, hvilke udgifter, som arbejdsgiver har til en lønmodtager, der er ansat til at yde personlig assistance, der også kan ydes tilskud til.

Det drejer sig om:

  • Feriegodtgørelse
  • Ferietillæg
  • Sygedagpenge, der ikke refunderes af anden offentlig myndighed
  • Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP)
  • Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER som ændret til: AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)
  • Pensionsbidrag
  • 1., 2. og 3. ledighedsdag
  • Den generelle arbejdsmiljøafgift (lov om generel arbejdsmiljøafgift blev ophævet med virkning fra 3. januar 2003)
  • Bidrag fra virksomheden til Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering (AUF)
  • Særlige lovpligtige forsikringsordninger herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Listen er ikke udtømmende, men det fremgår af § 23, stk. 2, at der ikke kan ydes tilskud til disse udgifter til vikarbureau.

Tilskuddet i § 23 omhandler, hvad der kan gives tilskud til udover selve lønnen i forbindelse med ansættelse som personlig assistent.

De udgifter, der fremgår af § 23, kan der således ydes tilskud til for den andel af den personlige assistents løn, der vedrører ansættelsen som personlig assistent. Det vil sige, at en lønmodtager ikke kan få tilskud for den resterende del af vedkommendes arbejdstid op til 37 timer om ugen i en situation, hvor vedkommende er ansat til at udføre andre opgaver for virksomheden.

Nedenfor gennemgås beregning af tilskud med udgangspunkt i to konstruerede eksempler for henholdsvis en timelønnet medarbejder og en månedslønnet medarbejder. I begge eksempler er det kun en del af arbejdstiden i virksomheden, hvor personen udfører opgaver som personlig assistent:

Eksempel 1

Lønseddel for en timelønnet personlig assistent med månedsudbetaling. Lønsedlerne i de tre måneder i det kvartal, der skal udbetales tilskud for, er ens. Bevillingshaver er tildelt assistance i op til 15 timer om ugen.

 

Antal enheder

Sats

Ydelse

Fradrag

Timeløn

120,00

150,00 kr.

18.000,00 kr.

 

Feriegodtgørelse

 

12,50 %

2.250,00 kr.

 

ATP pension, sats A (lønmodtagers andel)*

1,00

94,65 kr.

 

94,65 kr.

Til feriekonto indeværende år

 

 

 

1.325,00 kr.

AM-bidrag

 

8 %

 

1.432,00 kr.

AM-bidrag af feriegodtgørelse

 

8 %

 

180,00 kr.

A-Skat

 

 

 

5.929,00 kr.

Skat af feriegodtgørelse

 

 

 

745,00 kr.

I alt

 

 

20.250,00 kr.

9.525,65 kr.

Til udbetaling

 

 

 

10.724,35 kr.

15 % pensionsbidrag

 

 

2.700,00 kr.

 

Heraf 1/3 eget bidrag

 

 

900,00 kr.

 

* En månedslønnet lønmodtagers egen andel 1/3 ved ansættelse minimum 117 timer om måneden.

Arbejdsgiver anmoder om tilskud 2. kvartal 2017.

Bevillingshaver har udført det tilskudsberettigede arbejde i 360 timer i perioden. Bevillingshaver har i perioden modtaget personlig assistance i 13 uger x 15 timer = 195 timer. Det vil sige, at bevillingshaver i perioden fuldt ud har gjort brug den personlige assistance, som er bevilget i op til 15 timer om ugen. Der kan være andre perioder, hvor bevillingshaver i nogle uger fx kun har haft brug for at anvende personlig assistance i 13 timer. I en sådan situation kan der ydes tilskud i forhold til en arbejdsuge for den personlige assistent på 13 timer.

Beregning af refusion for 2. kvartal 2017:

Antal timer, der søges refusion for

195 timer

Refusionsbeløb 195 timer x 117,53 kr. (13 uger x 15 timer)

22.918,35 kr.

Tillæg for feriegodtgørelse eller ferietillæg12½ % af 29.250,00 kr. (195 timer x 150 kr.)

3.656,25 kr.

Atp* (1,34 kr. pr. time x 195 timer)

261,30 kr.

Pensionsbidrag 15 % af (2.700,00 kr./120 timer x 195 timer)**

4.387,50 kr.

1., 2. og 3. ledighedsdag/arbejdsmiljøafgift/AUB/andet efter lovgivning/overenskomst***

282,75 kr.

Refusionsbeløb i alt

31.506,15 kr.

* Satsen for arbejdsgivers andel for løsarbejdere anvendes.

** Medarbejderens pensionsordning er i ovennævnte tilfælde nettoficeret, hvorfor der kan søges om tilskud for både lønmodtagerens og arbejdsgiverens andel af pensionsbidraget. For medarbejdere - ofte privatansatte - der ikke er omfattet af nettoficering, kan der kun søges om refusion for arbejdsgiverens andel. Det vil sige 10 % i ovennævnte eksempel.

*** Refusion for AUB 1,45 kr. x 195 timer. Der er i eksemplet ikke udbetalt 1., 2. og 3. ledighedsdag m.v.

Eksempel 2

Lønseddel for en månedslønnet, der arbejder fuld tid svarende til 160,33 timer om måneden (4,33 uge), og arbejder som personlig assistent 15 timer om ugen.

 

Antal enheder

Sats

Ydelse

Fradrag

Timeløn

160,33

 

23.222,00 kr.

 

Kvalifikationstillæg

1,00

 

3.982,68 kr.

 

ATP pension, sats A (lønmodtagers andel)*

1,00

94,67 kr.

 

94,67 kr.

Personaleforening

 

 

 

25,00 kr.

Kontingent

 

 

 

335,00 kr.

AM-bidrag

 

8 %

 

2.168,80 kr.

A-Skat

 

 

 

8.979,00 kr.

I alt

 

 

27.204,68 kr.

11.602,67 kr.

Til udbetaling

 

 

 

15.602,01 kr.

15 % pensionsbidrag

 

 

4.080,82 kr.

 

Heraf 1/3 eget bidrag

 

 

1.360,27 kr.

 

* En månedslønnet lønmodtagers egen andel 1/3 ved ansættelse minimum 117 timer om måneden.

Beregning af refusion for 2. kvartal 2017:

Antal timer, der søges refusion for

195 timer

Refusionsbeløb 195 timer x 117,53 kr. (13 uger x 15 timer)

22.918,35 kr.

Atp* (1,34 kr. pr. time x 195 timer)

261,30 kr.

Pensionsbidrag 15 % af (4080,82 kr./160,33 t x 195 t)

4.963,26 kr.

1., 2. og 3. ledighedsdag/arbejdsmiljøafgift/AUB/andet efter lovgivning/overenskomst**

282,75 kr.

Refusionsbeløb i alt

28.425,66 kr.

* Satsen for arbejdsgivers andel for løsarbejdere anvendes.

** Refusion for AUB 1,45 kr. x 195 timer. Der er i eksemplet ikke udbetalt 1., 2. og 3. ledighedsdag m.v.

Særligt om ferie med løn

I ovenstående tilfælde er den personlige assistent ansat med ferie med løn. For perioder med ferie kan tilskud til lønnen ikke udbetales på baggrund af det udførte antal timer. Tilskuddet må derfor beregnes på baggrund af gennemsnittet af arbejdstimer som den personlige assistent har som personlig assistent forud for ferien. Der kan tages udgangspunkt i det seneste kvartal forud for ferien.

Særligt om ATP

Ved ansøgning om refusion for ATP anvendes den gældende sats for løsarbejdere. Satsen kan findes på Virk.dk's hjemmeside: https://indberet.virk.dk/atp-livslang-pension/privat-virksomhed/atp-satser

Særligt om ferietillæg

Feriepenge udgør 12,5 % af bruttolønnen. En lønmodtager, der er ansat med ferie med løn, får ikke ferie, der helt svarer til 12,5 %. Det er grunden til, at arbejdsgiveren skal kompensere lønmodtageren med minimum 1 % i ferietillæg. Dette tillæg kan løbende udbetales, efterhånden som ferien holdes, men de fleste virksomheder vælger at udbetale ferietillægget samlet ved ferieårets start. Dvs. typisk sammen med april eller maj lønnen.

Der opnås tilskud til ferietillægget i det omfang, det fremgår af lønsedlerne for perioden, at der er udbetalt et sådant tillæg. Det vil sige tilskuddet beregnes af den samlede løn i perioden, der er udbetalt for udførelse af arbejde som personlig assistent, hvilket giver fuld dækning for udgiften hertil.

Særligt om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) har skiftet navn til AUB. Ved ansættelse af elever er virksomheden berettiget til at modtage lønrefusion under elevens skoleophold.

Offentlige og private arbejdsgivere, der betaler til ATP, er omfattet af reglerne om betaling til AUB.

Satsen til AUB (som består af bidrag til AUB og VEU) er i 2017 2.837,00 pr. år, dvs. 709,25 kr. pr. kvartal (2017-niveau).

Satser kan findes på Virk.dk's hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/samlet-betaling/betaling/bidragssatser

Arbejdsgivers bidrag til AUB beregnes ikke på personniveau – men som en samlet udgift efter antal fuldansatte beregnet ud fra indbetalt ATP bidrag. Mange arbejdsgivere hensætter udgiften til betaling ud fra følgende beregning: Sats pr. kvartal * 0,98. Baggrunden for at gange med 0,98 er, at virksomheden ikke betaler bidrag for den 1. ansatte og hver 50. ansatte.

Beregning af tilskud til AUB til personlig assistance:

Indbetaling til AUB kan ikke umiddelbart dokumenteres, da bidraget opkræves samlet pr. fuldtidsmedarbejder pr. kvartal. Det vil sige ikke på personniveau.

Beregning af AUB tilskud:

Sats pr. kvartal: 709,25 kr. (sats på hjemmeside) x 0,98 = 695,07 kr.

Sats pr. mdr. : 695,07 / 3 = 231,69 kr.

Pr. time: 231,69 / 160,33 = 1,45 kr.

Tilskud: Timer med personlig assistance x 1,45 kr. = y kr.

Særligt om bidrag fra Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering (AUF)

Dette bidrag findes ikke længere. Ved førstkommende lejlighed vil dette udgå af bekendtgørelsen.

Særlige lovpligtige forsikringsordninger herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Der kan ydes tilskud til sådanne ordninger i det omfang, de helt eller delvis er en følge af ansættelsen som personlig assistent.

Det vil sige, at en forsikringsordning skal kunne henføres helt eller delvist til ansættelsen som personlig assistent. Ved blandet beskæftigelse i en virksomhed, hvor forsikringen vedrører begge ansættelsesforhold, vil tilskuddet således udgøre en forholdsmæssig andel af forsikringspræmien svarende til den del, som vedkommende yder personlig assistance.

AES sikrer ansatte, så de kan få en erstatning, hvis de får en erhvervssygdom. En ansat kan få erstatning, når sygdommen har medført varige gener af en vis størrelse, og sygdommen skyldes arbejdet eller forhold på arbejdspladsen.

Satsen er forskellig afhængig af hvilken branche, virksomheden hører under.

https://indberet.virk.dk/samlet-betaling/betaling/bidragssatser

Gentoptagelse af afgørelser

Hvis en kommune bliver bekendt med, at den har administreret efter en forkert praksis, skal kommunen vurdere, om den af egen drift er forpligtet til at omgøre allerede trufne afgørelser.

I den forbindelse kan der henvises til Ombudsmanden udtalelse 2016-33 om forvaltnings pligt til at genoptage sager af egen drift samt Ankestyrelsens afgørelse C-26-05 hvor klageren først havde ret til at få omberegnet hjælpen fra det tidspunkt, hvor fortolkningsspørgsmålet kunne anses for afklaret, og hvor de myndigheder, der administrerede reglerne, måtte antages at være orienteret herom.

Det er op til en kommunal vurdering, om allerede trufne afgørelser konkret genoptages.

Til toppen