Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe (Samlingsstedsforbud)

Rigsadvokatens meddelelse nr. 10387 af 3/7 2017.

1. Overblik og tjekliste

Retningslinjerne indeholder vejledning om anvendelse af lov nr. 653 af 8. juni 2017 om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe. Loven trådte i kraft 1. juli 2017.

Til toppen

2. Politiets efterforskning og sagsbehandling

Til toppen

3. Forberedelse

Til toppen

4. Jura

Ved lov nr. 653 af 8. juni 2017 om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe er der indført adgang til, at kommunen kan nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe, f. eks. en rocker- eller bandegruppe, hvis gruppens anvendelse af ejendommen er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.

Samlingsstedsforbud kan – hvis betingelserne er opfyldt - anvendes over for medlemmer af rocker- og bandegrupperinger eller personer med tilknytning hertil, eller efter omstændighederne andre persongrupper, hvor betingelserne for nedlæggelse af et samlingsstedsforbud er opfyldt.

Forbud og advarsler efter § 1, stk. 1 og 2, gælder for den til enhver tid værende ejer eller bruger af ejendommen.

Betegnelsen ”bruger af ejendommen” vil skulle forstås på samme måde som den tilsvarende betegnelse i planloven. Brugeren kan eksempelvis være en person, der har lejet ejendommen. Derimod vil den pågældende gruppes medlemmer, der kommer på ejendommen i forbindelse med anvendelsen af ejendommen som samlingssted, ikke af denne grund være brugere af ejendommen i bestemmelsens forstand.

En advarsel vil derfor kunne danne grundlag for et forbud, selv om ejeren eller brugeren er udskiftet, siden advarslen blev meddelt. Tilsvarende vil et forbud gælde for en ejer eller bruger, selv om forbuddet blev nedlagt, da der var en anden ejer eller bruger af ejendommen. Et forbud eller en advarsel kan derfor ikke omgås ved f.eks. at skifte navnet på en lejekontrakt.

Ejeren eller brugeren kan også være en juridisk person.

Det følger af lovens § 6, stk. 1, at når der er nedlagt forbud i medfør § 1, stk. 1, kan politiet meddele en person forbud mod at opholde sig på ejendommen og mod at opholde sig og færdes frem og tilbage inden for en afstand af 200 meter fra ejendommen, hvis

1. Kommunalbestyrelsens personale eller politiet i medfør af § 5, stk. 2, tidligere har krævet, at personen forlader ejendommen og

2. personen i gyldighedsperioden for forbuddet på ny vurderes at opholde sig på ejendommen som led i anvendelsen af denne som samlingssted for gruppen eller der er grund til at tro, at dette vil ske.

Til toppen

5. Straf og andre retsfølger

Det følger af lovens § 8, stk. 1, at en ejer eller bruger, der overtræder et forbud meddelt i medfør af § 1, stk. 1, eller en person, der overtræder et forbud meddelt i medfør af § 6, stk. 1, straffes med bøde. I gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel i indtil 4 måneder. Der er ikke i forarbejderne til loven taget nærmere stilling til strafniveauet.

I førstegangstilfælde skal anklagemyndigheden efter Rigsadvokatens opfattelse som udgangspunkt nedlægge påstand om en bøde på 5.000 kr. for en enkelt overtrædelse af forbuddet. Rigsadvokaten har ved fastsættelsen af bødeniveauet sammenlignet med strafniveauet for overtrædelse af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler (hashklub-loven), hvor straffebestemmelsen er formuleret tilsvarende. Der kan i den forbindelse henvises til afgørelserne TfK 2004.89/2 og TfK 2004.120.

I gentagelsestilfælde skal anklagemyndigheden efter Rigsadvokatens opfattelse tage udgangspunkt i en strafpåstand i niveauet 14-20 dages fængsel for en enkelt overtrædelse af forbuddet.

Til toppen

6. Efter dom

Til toppen

7. Love og forarbejder

  • Lov nr. 653 af 8. juni 2017 om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.
  • Betænkning nr. 1562/2016 om indsatsen over for rockerborge mv.

Til toppen