Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 252 af 21/3 2017.

I medfør af § 98 c, stk. 7, og § 184 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Støtte til inklusionsboliger

§ 1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give tilsagn om støtte til inklusionsboliger, der etableres i almene familieboliger. Støtten ydes efter ansøgning fra en almen boligorganisation i forening med kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Der kan ydes støtte efter stk. 1 inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Ikke anvendte beløb kan overføres til det følgende år.

Stk. 3. Støtten efter stk. 1 kan ydes som:

1) Tilskud til ombygning eller indretning forud for ibrugtagningen som inklusionsboliger.

2) Løbende tilskud til nedsættelse af huslejen i den pågældende bolig.

3) Løbende tilskud til sociale støttefunktioner.

4) Refusion af kommunens tab på garantier for fraflytningsudgifter.

Stk. 4. Støtte efter stk. 3, nr. 1, ydes som et engangstilskud, når en begrænset ombygning eller indretning er nødvendig for at gøre boligerne mere egnede som inklusionsboliger. Støtten ydes til den almene boligafdeling.

Stk. 5. Tilskud efter stk. 3, nr. 2, ydes med et beløb, der nedbringer huslejen til et niveau, der er passende i forhold til målgruppens betalingsevne. Tilskuddet kan dog på årsbasis i 2016-prisniveau højst udgøre 181 kr. pr. m2 bruttoetageareal og gennemsnitligt højst 12.000 kr. pr. bolig. For boliger med tilsagn i 2017 og efterfølgende finansår reguleres disse beløb en gang årligt den 1. januar, første gang den 1. januar 2017, med stigningen i nettoprisindekset over en 12 måneders periode sluttende i september måned det foregående år.

Stk. 6. Det fastsatte tilskud reguleres en gang årligt den 1. januar med stigningen i nettoprisindekset, opgjort for en 12 måneders periode sluttende i maj måned det foregående år, og ydes i op til 15 år efter inklusionsboligprojektets påbegyndelse. Støtten gives kun til boliger, der er udlejet som inklusionsboliger, og ydes til den almene boligafdeling.

Stk. 7. Tilskud efter stk. 3, nr. 3, ydes til gennemførelse af sociale støttefunktioner for inklusionsboligernes beboere. Tilskuddet dækker udgifterne til løn til sociale viceværter og til andre omkostninger i forbindelse med de sociale støttefunktioner, jf. § 9. Støtten ydes til den almene boligorganisation. Der kan ikke gives tilskud til sociale støttefunktioner, der leveres af kommunen.

Stk. 8. Støtten efter stk. 7 reguleres en gang årligt den 1. januar med stigningen i lønindekset for virksomheder og organisationer for 3. kvartal fra 2 år før det aktuelle støtteår til året før støtteåret og ydes i op til 15 år efter inklusionsboligprojektets påbegyndelse.

Stk. 9. Refusion efter stk. 3, nr. 4, ydes på grundlag af kommunens faktisk afholdte udgifter. Refusion kan ydes for tab ved fraflytninger sket inden for inklusionsboligprojektets løbetid og kan højst dække 75 pct. af hvert konstateret tab. Refusion er dog betinget af, at udgifterne kan dækkes af den andel af tilsagnsbeløbet, der samlet er hensat hertil i de enkelte tilsagnsår.

§ 2. Boliger, hvortil der er givet tilsagn om støtte efter § 1, stk. 1-3, har status som inklusionsboliger.

Ansøgningsprocedure m.v.

§ 3. Ansøgning om støtte i henhold til § 1 indsendes af den almene boligorganisation i forening med kommunalbestyrelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der skal anvendes et særligt skema, som findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter hvert år tidsfristen for indsendelse af ansøgninger. Fristen offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Meddelelse af tilsagn om støtte m.v.

§ 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretager en vurdering af de indsendte ansøgninger og træffer beslutning om, hvorvidt der kan meddeles tilsagn om støtte i henhold til § 1.

Stk. 2. Tilsagnet om støtte tildeles efter en konkret vurdering med udgangspunkt i følgende kriterier:

1) Projektets overordnede ide

2) Projektets organisation og forankring i den almene boligorganisation og frivillige organisationer.

3) Boligafdelingens karakteristika, herunder antal boliger og fællesfaciliteter samt omkringliggende bebyggelser og byfunktioner.

4) Bygningernes egnethed.

5) Afdelingens økonomi, herunder huslejeniveau.

6) Størrelsen af de ansøgte tilskud.

7) Niveauet for de sociale støttefunktioner i det enkelte projekt.

8) Geografisk fordeling af de støttede projekter.

Stk. 3. Et tilsagn om støtte i henhold til § 1 kan kun meddeles, hvis de aktiviteter, hvortil der ansøges om støtte, ikke er påbegyndt på tilsagnstidspunktet.

§ 5. Et tilsagn om støtte i henhold til § 1 kan ikke overdrages uden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse.

§ 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter i sit tilsagn i henhold til § 1 normeringen i det enkelte projekt i form af sociale støttefunktioner fra en social vicevært, jf. § 9.

Stk. 2. Der kan ikke gives tilsagn om støtte til projekter, hvor de sociale støttefunktioner, som er nævnt i stk. 1, i gennemsnit overstiger 5 timer pr. uge pr. beboer i inklusionsboligerne.

§ 7. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan efter ansøgning godkende ændringer af et tilsagn om støtte, som er meddelt i henhold til § 1. Det er en betingelse, at ansøgningen om ændringerne indsendes af boligorganisationen og kommunalbestyrelsen i forening.

Stk. 2. Hvis en godkendelse efter stk. 1 indebærer en forhøjet støtte til projektet, meddeles godkendelsen i form af et mertilsagn til det oprindelige tilsagn. Det er en betingelse for at meddele et mertilsagn, at de merudgifter, der er forbundet hermed, kan indeholdes inden for den bevillingsramme, der er nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 3. Et mertilsagn kan maksimalt vedrøre 15 år fra inklusionsboligprojektets påbegyndelse.

Indberetning

§ 8. Når en ombygning eller indretning, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, er påbegyndt, indsender den almene boligorganisation oplysning om datoen for påbegyndelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Når en social vicevært, jf. § 1, stk. 3, nr. 3, og § 9, er ansat, indsender den almene boligorganisation oplysninger om datoen for ansættelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 3. Indsendelse af oplysninger efter stk. 1 og 2 skal ske senest 12 måneder efter datoen for styrelsens støttetilsagn. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan dog i sit støttetilsagn fastsætte en længere frist. Støttetilsagnet bortfalder, hvis den frist, der er fastsat i henhold til 1. eller 2. pkt., overskrides. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at fristen overskrides.

Sociale støttefunktioner

§ 9. Den almene boligorganisation skal sikre, at sociale støttefunktioner, som er nævnt i § 1, stk. 3, nr. 3, organiseres og ydes af en social vicevært eller af private aktører. Indsatsen omfatter støtte og rådgivning, styrkelse af bomiljøet og igangsætning af aktiviteter. Frivillige kan inddrages i indsatsen, herunder foreninger med særligt kendskab til målgruppens problemer.

Stk. 2. De sociale støttefunktioner skal ydes efter anerkendte og evidensbaserede metoder, der sædvanligvis anvendes ved socialt arbejde i forhold til den pågældende målgruppe.

Stk. 3. Den almene boligorganisation skal i samarbejde med kommunalbestyrelsen udarbejde en arbejdsbeskrivelse for den sociale vicevært på baggrund af den fremsendte ansøgning om offentlig støtte. I arbejdsbeskrivelsen skal indgå oplysninger om samarbejdet med kommunen og andre interessenter og om de eventuelle rådgivningsfunktioner, der stilles til rådighed for den sociale vicevært.

Udbetaling af støtte

§ 10. Udbetaling Danmark udbetaler støtte efter § 1, stk. 3, på grundlag af det tilsagn, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt til den almene boligorganisation, henholdsvis kommunen.

§ 11. Udbetaling af tilskud til ombygning og indretning, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, sker, når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget oplysninger fra den almene boligorganisation om datoen for ombygningens påbegyndelse, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 2. Den almene boligorganisation skal udarbejde et regnskab vedrørende ombygningen og indretningen. Regnskabet opgøres pr. datoen for færdiggørelsen og indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med kopi til kommunalbestyrelsen senest 18 måneder efter datoen for påbegyndelsen, jf. § 8, stk. 1. I regnskabet skal medtages samtlige udgifter og indtægter frem til færdiggørelsen af ombygningen og indretningen. Samtlige udgifter skal være betalt.

Stk. 3. Hvis det udbetalte engangsbeløb efter stk. 1 ifølge regnskabet overstiger udgifterne til ombygningen og indretningen, gør Udbetaling Danmark tilbagebetalingskrav vedrørende det overskydende beløb gældende.

§ 12. Udbetaling af huslejetilskud, jf. § 1, stk. 3, nr. 2, sker på grundlag af en indberetning fra boligorganisationen til Udbetaling Danmark af det forventede støtteberettigede udlejningsomfang i det følgende år. Indberetningen skal indsendes senest den 1. december. Hvis støttetilsagn er meddelt så sent, at fristen i 2. pkt. ikke kan overholdes, påbegyndes udbetaling ved førstkommende udbetalingstermin, der falder mindst en måned efter, at indberetningen modtages i Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Huslejetilskud udbetales bagud hvert kvartal som et acontobeløb den sidste bankdag i marts, juni, september og december. Udbetaling sker første gang, når den almene boligorganisation har indberettet det forventede støtteomfang for det år, hvor første udlejning sker.

Stk. 3. Senest den 15. februar året efter det år, som indberetningen efter stk. 1 omfatter, opgør boligorganisationen det endelige udlejningsomfang af inklusionsboliger til den berettigede personkreds for det pågældende år. Boligorganisationen skal herunder for hver enkelt bolig anføre antallet af måneder, hvori boligen har været udlejet til den berettigede personkreds.

Stk. 4. Opgørelsen efter stk. 3 attesteres af en godkendt revisor og sendes til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark foretager herefter den endelige opgørelse af det forløbne års berettigede tilskudsbeløb og sammenligner dette med det aconto udbetalte tilskud for det pågældende år. For meget eller for lidt udbetalt tilskud reguleres i 2. kvartals udbetalte huslejetilskud. Hvis statens tilbagebetalingskrav overstiger dette kvartals tilskud, opkræves det overskydende beløb med udgangen af 2. kvartal.

§ 13. Udbetaling af tilskud til sociale støttefunktioner efter § 1, stk. 3, nr. 3, sker med virkning fra ansættelsen af den sociale vicevært, når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget indberetning om datoen for ansættelsen, jf. § 8, stk. 2. Udbetaling sker kvartalsvis bagud den sidste bankdag i marts, juni, september og december.

Stk. 2. Boligorganisationen skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende regnskab over udgifter til sociale støttefunktioner til Udbetaling Danmark. Hvis tilskuddet til sociale støttefunktioner overstiger udgifterne hertil i et regnskabsår, gør Udbetaling Danmark tilbagebetalingskrav vedrørende det overskydende tilskud gældende. Udbetaling Danmark kan modregne tilbagebetalingskravet i udbetalinger efter stk. 1.

§ 14. Refusion af tab på kommunale garantier, jf. § 1, stk. 3, nr. 4, sker en gang årligt med udgangen af 2. kvartal, når kommunen dokumenterer dækningsberettigede tab inden for kalenderåret, jf. dog § 1, stk. 7. Opgørelse indsendes til Udbetaling Danmark senest den 15. maj året efter tilsagnsåret. Kommunen indsender samtidig hermed en revisorerklæring, jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 2, om, at det angivne tab er opgjort i overensstemmelse med reglerne, samt en oplysning om antallet af boliger, som tilskuddet omfatter.

Bortfald af støtte

§ 15. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan helt eller delvis bringe betaling af støtten til ophør, hvis formålet med støtten ikke opfyldes, herunder ved udlejningsvanskeligheder af mere permanent karakter.

Stk. 2. Den almene boligorganisation skal straks foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, som medfører, at formålet med støtten ikke opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal sende indberetningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sammen med kommunalbestyrelsens eventuelle bemærkninger.

Stk. 3. Ved ind- eller udfasningsperioder på mere end 9 måneder træffer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bestemmelse om bortfald af en del af tilskuddet til sociale støttefunktioner.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis der foreligger udlejningsvanskeligheder af mere permanent karakter eller hvis der sker udlejning af inklusionsboliger til andre end den berettigede personkreds, jf. § 62 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

Revision m.v.

§ 16. Regnskabet vedrørende en ombygning, jf. § 11, stk. 2, skal inden indsendelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen være revideret af en godkendt revisor.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger og vilkår, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.

Tilsyn

§ 17. Kommunalbestyrelsen påser, at de særlige betingelser og vilkår, som gælder for inklusionsboliger, herunder den særlige sociale indsats i forhold til beboerne, overholdes. Der påhviler kommunalbestyrelsen en tilsvarende indberetningspligt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som gælder for den almene boligorganisation, jf. § 15, stk. 2.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2017.

Til toppen