Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sindslidende

Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1370 af 1/12 2017.

I medfør af § 16, stk. 4, i lov nr. 655 af den 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, fastsættes:

Indberetning af beslutning om anvendelse af tvangsbehandling, fysisk fastholdelse, beroligende medicin og tvangsindlæggelse

§ 1. Lægen eller tandlægen, der træffer beslutning om tvangsbehandling, fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller tvangsindlæggelse efter § 4, § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, skal sikre, at enhver beslutning herom indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.

Stk. 2. Indberetninger fra læger eller tandlæger på sygehuse foretages via registrering i Landspatientregistret.

Stk. 3. Indberetninger fra læger og tandlæger, der ikke er omfattet af stk. 2, foretages via SEI-systemet.

§ 2. Indberetning af beslutning om tvangsbehandling efter § 4 i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Patientens personnummer.

2) Lægens eller tandlægens arbejdssted.

3) Forventet behandlingssted.

4) Dato for beslutning om tvangsbehandling.

5) Besluttet varighed af tvangsbehandlingen.

6) Begrundelse for beslutning om tvangsbehandling.

Stk. 2. Ved hver beslutning om anvendelse af fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller tvangsindlæggelse i forbindelse med tvangsbehandling efter § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile skal der desuden indberettes følgende yderligere oplysninger:

1) Fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller tvangsindlæggelse.

2) Dato for beslutning om fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller tvangsindlæggelse.

3) Begrundelse for beslutning om fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller tvangsindlæggelse.

Indberetning om endelig beslutning om tvangsindlæggelse og beslutning om tilbageholdelse og tilbageførsel

§ 3. Overlægen eller overtandlægen eller i dennes fravær anden læge eller tandlæge med faglig indsigt på den afdeling hvor patienten tvangsindlægges, tilbageholdes eller tilbageføres efter § 10, stk. 6, og § 12, stk. 1-3, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, skal sikre, at enhver endelig beslutning om tvangsindlæggelse og beslutning om tilbageholdelse og tilbageførsel indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.

Stk. 2. Indberetninger foretages via registrering i Landspatientregistret.

§ 4. Indberetning af endelig beslutning om tvangsindlæggelse eller beslutning om tilbageholdelse eller tilbageførsel efter § 10, stk. 6, og § 12, stk. 1-3, i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile skal indeholde følgende oplysninger:

1) Patientens personnummer.

2) Tvangsindlæggelse, tilbageholdelse eller tilbageførsel.

3) Sygehus og afdeling.

Frister for indberetningen

§ 5. Indberetninger efter denne bekendtgørelse skal foretages senest den 10. i måneden efter beslutningen om tvangsbehandling, fysisk fastholdelse, beroligende medicin, tilbageholdelse og tilbageførsel eller endelig beslutning om tvangsindlæggelse er truffet.

Videregivelse af indberettede oplysninger

§ 6. Sundhedsdatastyrelsen stiller oplysninger om indberetning efter denne bekendtgørelse til rådighed for det regionsråd eller den kommunalbestyrelse, der er driftsansvarlig myndighed eller har ansvaret for at yde tilskud til eller tilbyde den pågældende behandling, som tvangen foretages i forbindelse med, til brug for regionsrådets og kommunalbestyrelsens overvågning af anvendelsen af tvang, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sundhedsdatastyrelsen må ikke videregive personhenførbare oplysninger ved videregivelse efter stk. 1.

Stk. 3. Sundhedsdatastyrelsen videregiver af egen drift oplysningerne om indberetning til regionsrådet eller kommunalbestyrelsen hver 3. måned vedrørende det seneste kvartal.

Stk. 4. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen kan til hver en tid anmode Sundhedsdatastyrelsen om oplysninger efter stk. 1, jf. stk. 2. Sundhedsdatastyrelsen skal videregive oplysningerne snarest muligt.

§ 7. Sundhedsdatastyrelsen stiller oplysninger om indberetning efter denne bekendtgørelse til rådighed for Styrelsen for Patientsikkerhed til brug for styrelsens tilsyn med sundhedsområdet efter sundhedsloven og til opsamling af viden til brug for læring i sundhedsvæsenet.

Stk. 2. Sundhedsdatastyrelsen må ikke videregive personhenførbare oplysninger om den besluttende læge eller tandlæge ved videregivelse efter stk. 1.

Stk. 3. Sundhedsdatastyrelsen videregiver af egen drift oplysningerne om indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed hver 3. måned vedrørende det seneste kvartal.

Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed kan til hver en tid anmode Sundhedsdatastyrelsen om oplysninger efter stk. 1. Sundhedsdatastyrelsen skal videregive oplysningerne snarest muligt.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Indberetningspligten for læger og tandlæger på sygehuse, som foretager indberetning via registrering i Landspatientregistret, jf. § 1, stk. 2, og § 3, stk. 2, træder i kraft den 1. juli 2018.

Til toppen