Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1074 af 14/9 2017.

I medfør af § 43, stk. 3 og 4, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Generelt om valgene m.v.

§ 1. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved kommunale folkeskoler og ved regionale undervisningstilbud efter regler, fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelserne på de skoler, som reglerne vedrører.

Stk. 2. Reglerne for valg til skolebestyrelse fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. Reglerne skal blandt andet vedrøre:

1) hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,

2) valgtidspunkt,

3) afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning,

4) muligheden for fredsvalg,

5) opgørelse af valget,

6) klager over valget,

7) skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,

8) suppleringsvalg og

9) bekendtgørelsen af valgets resultater.

§ 2. Ved skoler, der oprettes i valgperioden, afholdes valg snarest muligt efter, at skoleplaceringen for de børn, der skal indskrives ved skolen, er endeligt fastlagt. Ved undervisningstilbud, der oprettes i valgperioden, afholdes valget efter regionsrådets nærmere beslutning.

Stk. 2. Ved skoler eller undervisningstilbud, der oprettes i valgperioden, er forældrerepræsentanternes valgperiode resten af valgperioden.

Stk. 3. Valg ved skoler, der oprettes i valgperioden, sker efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, jf. stk. 1, for en af kommunens eller regionsrådets andre skoler eller undervisningstilbud.

§ 3. Ved skoler eller undervisningstilbud, der på afstemningstidspunktet er besluttet nedlagt senest den 1. august i valgåret, holdes der ikke valg. Den siddende skolebestyrelse fungerer videre, indtil skolen eller undervisningstilbuddet nedlægges.

§ 4. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bestemmer antallet af pladser, der skal besættes ved forskudt valg.

Stk. 2. Når der første gang holdes forskudt valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, som skal besættes til 2 år. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet om, hvilke forældrerepræsentanter der fratræder. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige om anden måde at afgøre spørgsmålet på.

Stk. 3. Hvis der ikke længere skal være forskudte valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, der er besat ved det sidste forskudte valg, til 2 år.

Valgret og valgbarhed

§ 5. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed.

Stk. 2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.

Stk. 3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.

Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.

Stk. 5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.

§ 6. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.

2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.

3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.

4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.

5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.

§ 7. Personer, der er ansat ved den pågældende skole, den samdrevne institution, jf. folkeskolelovens § 24 a, en ungdomsskole, som har fælles ledelse med folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 24 b, eller det regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Ændringer i valgperioden

§ 8. Kommunalbestyrelsen fastsætter tidspunktet for afholdelse af eventuelt nyvalg eller suppleringsvalg.

§ 9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

§ 10. Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden.

Stk. 2. Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Valget sker efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelsen, jf. § 1.

Øvrige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg

§ 11. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Stk. 2. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Omvalg sker efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelsen, jf. § 1.

§ 12. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige bekendtgørelsens bestemmelser om skolebestyrelsesvalg.

§ 13. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan fravige bekendtgørelsens § 6 efter godkendelse fra skolebestyrelserne på de skoler, som fravigelsen vedrører.

Fast vederlag eller diæter til forældre- og elevrepræsentanter og deres stedfortrædere

§ 14. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanterne fast vederlag for deltagelse i skolebestyrelsens møder. Vederlaget udgør til forældrerepræsentanterne 4.500 kr. årligt og til elevrepræsentanterne 1.500 kr. årligt. Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvori medlemmet fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage hvervet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanter diæter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder. Diæter udgør pr. dag 500 kr. til forældrerepræsentanter og 150 kr. til elevrepræsentanter. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes henholdsvis 1.000 kr. og 300 kr.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde formanden for skolebestyrelsen et årligt særskilt vederlag på 8.000 kr., uanset om der ydes vederlag eller diæter til de resterende medlemmer i skolebestyrelsen. Såfremt der ydes formanden særskilt vederlag, kan der ikke samtidigt ydes formanden vederlag eller diæter i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 4. Til stedfortrædere ydes fast vederlag eller diæter efter samme regler som til medlemmer. Fast vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende deltager i møderne. For deltagelse i enkelte møder ydes alene diæter.

Stk. 5. Der kan ikke samtidigt ydes fast vederlag og diæter. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan vælge at yde elevrepræsentanterne diæter, selvom der ydes fast vederlag til forældrerepræsentanterne. Der kan tillige ydes diæter til elevrepræsentanter og forældrerepræsentanter, selvom der ydes særskilt vederlag til formanden.

Stk. 6. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde fast vederlag eller diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder, ydes tillige diæter i henhold til stk. 2 og 4, i forbindelse med forældre- og elevrepræsentanters deltagelse i andre møder og kurser, som af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet anses for at have betydning for hvervets varetagelse, samt skolebestyrelsesformandens eventuelle deltagelse i en eventuel valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg.

Godtgørelse for dokumenterede merudgifter

§ 15. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte at yde forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i forbindelse med møder i skolebestyrelsen. En beslutning herom omfatter følgende ydelser:

1) erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. bestemmelserne herom i § 16 a i lov om kommunernes styrelse,

2) befordringsgodtgørelse,

3) godtgørelse for fravær fra hjemstedet,

4) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter, der er forbundet med fysisk handicap,

5) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning og

6) godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med pasning af syge nære pårørende.

§ 16. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde erstatning for dokumenterede udgifter efter § 15 til forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere, skal der til elevrepræsentanter og deres stedfortrædere ydes udgiftsgodtgørelse efter § 15, nr. 2, 3 og 4, i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har besluttet at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse for deltagelse i skolebestyrelsens møder, gælder denne beslutning tillige forældre- og elevrepræsentanters deltagelse i andre møder og kurser, som af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet anses for at have betydning for hvervets varetagelse.

§ 17. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte, at der kun ydes diæter og erstatning for dokumenterede merudgifter inden for en nærmere angivet grænse, dvs. et bestemt antal møder eller en beløbsgrænse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens eller regionsrådets kompetence til at træffe beslutning om ydelse af vederlag m.v. kan ikke delegeres til et af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet nedsat udvalg eller til forvaltningen.

Ikrafttrædelse

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen ophæves.

Til toppen