Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område

Kulturministeriets vejledning nr. 10003 af 10/10 2016.

Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (børneattestloven) trådte i kraft den 1. juli 2005. Den seneste lovbekendtgørelse kan findes her.

Formålet med børneattestloven er at styrke indsatsen over for seksuelle overgreb mod børn ved at medvirke til at forhindre, at personer, der er dømt m.v. i sager om seksuelle overgreb mod børn, ikke uden videre kan få et børnerelateret job.

Med børneattestloven er det lovpligtigt for myndigheder, virksomheder, foreninger m.v. (private fysiske og juridiske personer) at indhente en børneattest hos Rigspolitiet, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. I 2012 blev lovens anvendelsesområde udvidet, så det fra 1. juni 2012 også er lovpligtigt at indhente børneattest på personer, der fast færdes blandt børn under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn.

En børneattest er et dokument, der indeholder oplysninger om domme m.v., om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattesten minder om en traditionel straffeattest men adskiller sig bl.a. ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid. Det nærmere tidsrum for, hvor længe oplysninger fremgår af børneattesten, varierer alt afhængig af, hvilken type krænkelse og sanktion, der er tale om. Domme for grove sædelighedsforbrydelser fremgår af børneattesten, indtil den registrerede fylder 80 år.

Denne vejledning indeholder en gennemgang af reglerne om indhentelse af børneattest med særlig fokus på Kulturministeriets område.

Børneattestloven og bekendtgørelserne

Børneattestloven er en såkaldt rammelov, der bemyndiger vedkommende minister til at

fastsætte nærmere regler om indhentelse af børneattest inden for ministeriets ressortområde. Det betyder, at de nærmere regler for, hvornår der skal indhentes børneattest, er fastsat bekendtgørelser under en række forskellige ministerier.

Bekendtgørelserne indeholder alle en nærmere afgrænsning af, hvilke myndigheder, institutioner, foreninger m.v., på det pågældende ministeriums område, der er omfattet af pligten til at indhente børneattest inden for ministeriets ressortområde.

Følgende ministerier har udstedt bekendtgørelser om indhentelse af børneattest: Kulturministeriet, Kirkeministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Forsvarsministeriet samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Inden for Kulturministeriet område findes bekendtgørelse nr.289 af 18. marts 2015, der er gældende fra den 1. april 2015.

Børneattestloven og bekendtgørelserne regulerer ikke, hvorvidt den pågældende myndighed, institution, forening m.v. må ansætte en person med en ”positiv” børneattest, dvs. som har registreringer på børneattesten. Det er op til den enkelte myndighed, virksomhed eller forening m.v. at beslutte, hvem de vil ansætte. Børneattesten giver alene et oplyst beslutningsgrundlag.

Institutioner, myndigheder, foreninger, virksomheder m.v., der forsætligt undlader at indhente børneattester i overensstemmelse med reglerne, kan idømmes bødestraf. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser.

Hvem er omfattet af Kulturministeriet bekendtgørelse

På Kulturministeriets område er følgende myndigheder, institutioner, foreninger m.v. omfattet af pligten til at indhente børneattest:

1) Idrætsforeninger samt forbund og andre foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren.

2) Foreninger og andre forbund, hvor der foregår tankesport eller e-sport.

3) Musikskoler.

4) Ballet- og danseskoler.

5) Rideskoler og ridecentre.

6) Motions- og fitnesscentre.

7) Museer.

8) Zoologiske anlæg og dyreparker.

9) Kunsthaller.

10) Nødhjælpsorganisationer/velgørenhedsorganisationer.

11) Orkestre og kor.

12) Teatre og teaterskoler.

13) Forfatterskoler for børn og unge.

14) Filmskoler for børn og unge.

15) Skoler for kreative håndværk.

16) Radio- og TV-stationer.

17) Biblioteker med børneafdelinger, materialesamlinger eller aktiviteter for børn.

18) Folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der får tilskud eller anvist lokaler efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), som ikke er omfattet af nr. 1-17.

Hvornår skal børneattest indhentes

De nævnte myndigheder, institutioner, foreningen m.v. skal indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der f.eks. skal fungere som:

  • trænere, instruktører, holdledere, lærere, børnepassere, formidlere, pedeller og andet teknisk personale, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik m.v.

Ved en vurdering af, hvilke personer, der er omfattet af bekendtgørelsen, er det den funktion, den pågældende udfører, der er afgørende – ikke personens titel. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.

Det er derudover en betingelse for pligten til at indhente børneattest, at personen skal have fast tilknytning til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. Ved fast tilknytning forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens start er været hensigten, at personens tilknytning til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget.

I tilfælde, hvor personen ikke er tiltænkt en fast tilknytning, skal der indhentes børneattest senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor den pågældende:

  • har været tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v. i mere end 3 måneder,
  • og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har fungeret som træner, instruktør, holdleder, lærer, børnepasser, formidler, pedel og andet teknisk personale,
  • forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v.

Børneattestordningens vigtigste område er tilfælde, hvor ansættelsen eller beskæftigelsen skaber grundlag for et tillidsforhold mellem den voksne og børn. Det kan både tænkes, hvor personen via sin arbejdsfunktion skal have direkte kontakt med børn, samt hvor personen ikke som sådan er ansat til at have med børn at gøre, men hvor personen alligevel færdes fast blandt børn og derfor har mulighed for at få direkte kontakt med børn. Som eksempel herpå kan nævnes skuespillere og andre teateransatte, der ikke via deres beskæftigelse er ansat til at have med børn at gøre, men vil kunne omgås børn regelmæssigt. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om dette er tilfældet. Det forhold, at den ansatte ind imellem ser et barn eller har enkeltstående opgaver, hvor der er børn til stede, eller kortvarigt er i kontakt med børn, vil ikke i sig selv indebære en pligt til at indhente børneattest.

Der skal som udgangspunkt ikke indhentes børneattester på:

  • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til eller kører børn under 15 år til kampe, stævner, opvisninger, lejre og lignende.
  • Spillelærere, babysittere m.v., som forældre eller værger har ansat eller beskæftiget til at undervise eller passe deres børn i privatsfæren.

Der skal ikke indhentes en ny børneattest, hvis en ansat får andre opgaver eller overgår til anden beskæftigelse inden for samme myndighed, institution, forening m.v. Det samme gælder, hvis den ansatte vender tilbage efter naturlige pauser som f.eks. overgang fra en sæson til en anden, ferie, orlov, barsel m.v.

Har vedkommende været væk ud over en naturlig pause, skal situationen opfattes som en genansættelse/genbeskæftigelse, og der skal derfor indhentes en ny børneattest på personen. Indhentelse af ny børneattest kræver nyt samtykke fra den person, man ønsker at genansætte/genbeskæftige.

Hvordan indhentes børneattesten

Myndigheden, institutionen, foreningen m.v. skal udpege en person, der skal modtage og beskytte oplysninger fra Kriminalregisteret i forbindelse indhentelsen af børneattester. Det er gratis at indhente børneattester. Børneattesten indhentes hos Rigspolitiet. Nærmere vejledning kan findes på politiets hjemmeside (www.politi.dk ).

Der er ikke tilknyttet en minimumsalder til personer, der skal indhentes børneattest på. Eftersom en børneattest er et udtræk fra det Centrale Kriminalregister, forudsætter det i sagens natur, at personen er over den kriminelle lavalder.

Børneattesten kan kun indhentes, hvis den person, som oplysningerne vedrører, samtykker til indhentelsen. Hvis vedkommende ikke samtykker til, at der indhentes børneattest, kan han/hun ikke ansættes eller beskæftiges i en arbejdsfunktion omfattet af pligten til at indhente børneattest.

I tilfælde, hvor der ikke er pligt til at indhente børneattest, har myndigheder, institutioner, virksomheder, foreninger m.v. i medfør af kriminalregisterbekendtgørelsen mulighed for at indhente en børneattest på frivillig basis, såfremt reglerne herfor er opfyldt.

Opbevaring af børneattester

Børneattesten og blanketten til indhentelse af børneattest skal behandles fortroligt. Det betyder, at myndigheden, institutionen, foreningen m.v. skal overholde persondatalovens regler om bl.a. opbevaring og tavshedspligt.

Rigspolitiet fremsender en vejledning for behandling af hhv. positive og negative børneattester sammen med børneattesten. Disse vejledninger kan også findes på

Kulturministeriets hjemmeside (www.kum.dk ).

Folkeoplysningsloven

Den 1. januar 2010 trådte en ændring af folkeoplysningsloven i kraft. Ændringen betyder, at foreninger m.v. kun kan få støtte efter folkeoplysningsloven, hvis de i forbindelse med ansøgningen om støtte afgiver en erklæring om, at de indhenter børneattester i overensstemmelse med reglerne i børneattestloven. Afgives der en urigtig erklæring, kan støtten bortfalde, ligesom der kan fremsættes krav om tilbagebetaling af allerede modtaget støtte.

Yderligere information

På Kulturministeriets hjemmeside (www.kum.dk ) kan du finde børneattestloven og folkeoplysningsloven, Kulturministeriets bekendtgørelse om indhentelse af børneattest, relevante vejledninger samt om information om folkeoplysningsloven.

Idrætsforeninger kan indhente information og vejledning hos Danmarks Idræts-Forbund (www.dif.dk ), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (www.dgi.dk ), og Dansk Firmaidrætsforbund (www.dfif.dk ).

Yderligere information om bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn pædofili, findes hos det landsdækkende videncenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn (SISO), http://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/siso.

Til toppen