Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Cirkulære om behandling m.v. af sager, hvor afgørelse om prøveløsladelse træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet

Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 9364 af 26/4 2016.

§ 1. I sager, hvor afgørelse om prøveløsladelse træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, skal kriminalforsorgsområdets indstilling om prøveløsladelse til direktoratet så vidt muligt afgives 6 uger inden prøveløsladelsesdatoen. Indstilling skal sendes til direktoratet via Klientsystemets prøveløsladelsesmodul.

Stk. 2. Indstillingen skal indeholde en redegørelse for den indsattes forhold med oplysning om de drøftelser, der har fundet sted i kriminalforsorgsområdet. Indstillingen skal indeholde forslag til vilkårsfastsættelse, uanset om kriminalforsorgsområdet anser prøveløsladelse for utilrådelig.

Stk. 3. Når kriminalforsorgsområdet sender indstilling om prøveløsladelse, skal det sørge for, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har de oplysninger, der fremgår af følgende materiale

1) grundskema,

2) domsudskrifter,

3) eventuelle oplysninger og udtalelser, der er indhentet i medfør af reglerne i løsladelsesbekendtgørelsens §§ 5-7, § 8, stk. 1-2, og § 9.

4) eventuelle mental- og personundersøgelseserklæringer,

5) eventuelle tidligere tilsynserklæringer og

6) eventuelle andre bilag, der kan bidrage til belysning af sagen.

§ 2. Kriminalforsorgsområdet skal sende kopi af afgørelse, om at prøveløsladelse sker til

1) den politidirektør, der har behandlet straffesagen, i militære straffesager vedkommende auditør,

2) rigspolitichefen, Den centrale Politiafdeling, hvis den indsatte ikke er dansk statsborger,

3) Det centrale Kriminalregister,

4) de myndigheder, der har afgivet udtalelse i sagen, og

5) vedkommende andet kriminalforsorgsområde, i hvis område den pågældende tager ophold ved løsladelsen, jf. § 6 i løsladelsesbekendtgørelsen.

§ 3. Kriminalforsorgsområdet skal sende kopi af afgørelse, om at prøveløsladelse ikke skal ske, til

1) vedkommende andet kriminalforsorgsområde, der eventuelt har afgivet udtalelse i sagen, jf. § 6 i løsladelsesbekendtgørelsen, og

2) eventuelle andre hørte myndigheder.

§ 4. Cirkulæret træder i kraft den 1. maj 2016.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9195 af 13. april 2015 om behandling m.v. af sager, hvor afgørelse om prøveløsladelse træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet, ophæves.

Til toppen