Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om stofindtagelsesrum

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 28/6 2016.

I medfør af § 3 b, stk. 2, i lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 13. juni 2016, fastsættes:

Stofindtagelsesrum

§ 1. Ved stofindtagelsesrum forstås kommunale stofindtagelsesrum og stofindtagelsesrum drevet af selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen for personer på 18 år eller derover med en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer.

§ 2. I stofindtagelsesrum skal der være adgang til relevante social- og sundhedsfaglige tilbud.

§ 3. Besiddelse og indtagelse af euforiserende stoffer i stofindtagelsesrum skal ske i hygiejniske omgivelser.

Stofindtagelse

§ 4. Indtagelse af euforiserende stoffer i stofindtagelsesrum skal ske under overvågning af kvalificeret personale.

Stk. 2. Udlevering af udstyr til stofindtagelse, vejledning herom og overvågning heraf i stofindtagelsesrum er ikke sundhedsfaglig virksomhed omfattet af autorisationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, eller behandling omfattet af sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014.

§ 5. Stofindtagelsesrummets brugere skal selv foretage indtagelsen af euforiserende stoffer i stofindtagelsesrum, jf. dog § 6.

§ 6. Den enkelte kommunalbestyrelse kan beslutte at give injektionsbrugere, der ikke fysisk er i stand til at indtage deres euforiserende stof uden assistance, adgang til at blive assisteret af en anden person, som skal være 18 år eller derover, og som ikke må tilhøre stofindtagelsesrummets personale. Med assistance forstås foretagelse af injektionen.

Stk. 2. Ved den registrering, som forud for hver stofindtagelse foretages ved brugerens ankomst til stofindtagelsesrummet, skal det registreres, hvis der er tale om assisteret stofindtagelse. Opstår behovet for assisteret stofindtagelse først efter ankomsten, skal det forud for den assisterede stofindtagelse registreres, at der er tale om assisteret stofindtagelse.

Stk. 3. Ved en registrering, jf. stk. 2, skal det registreres:

1) at brugeren er informeret om, at assisteret stofindtagelse er forbundet med særligt store risici, og at den assisterede stofindtagelse sker på brugerens eget ansvar, og

2) at brugeren efter at have modtaget informationen, jf. nr. 1, har givet sit udtrykkelige samtykke til den assisterede stofindtagelse. Samtykke er kun gyldigt, hvis brugeren af personalet vurderes at være i stand til at forstå informationen og samtykkets betydning med hensyn til ansvar.

Stk. 4. Assisteret stofindtagelse skal ske under skærpet overvågning af kvalificeret personale. Som led i overvågningen skal personalet bl.a. vurdere den assisterende persons tilstand.

Tilladelse

§ 7. Sundheds- og Ældreministeriet kan efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse meddele tilladelse til oprettelse og drift af stofindtagelsesrum. Sundheds- og Ældreministeriet kan fastsætte nærmere vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. En ansøgning, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om:

1) stofindtagelsesrummets beliggenhed og åbningstider,

2) adgangen til stofindtagelsesrummet, herunder inklusions- og eksklusionskriterier,

3) de stoftyper, som kommunen ønsker, at der skal være adgang til at indtage i stofindtagelsesrummet,

4) de stofindtagelsesmåder, som kommunen ønsker, at der skal være adgang til at benytte i stofindtagelsesrummet,

5) eventuel adgang til assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrummet og

6) at ansøgningens nærmere indhold er udformet under inddragelse af den lokale politikreds.

Stk. 3. I en kommune med flere stofindtagelsesrum skal der gælde det samme for alle stofindtagelsesrummene med hensyn til de stoftyper, der er adgang til at benytte, jf. stk. 2, nr. 3.

Stk. 4. Ved uenighed mellem kommunalbestyrelsen og den lokale politikreds om en ansøgnings nærmere indhold, jf. stk. 2, nr. 6, meddeler Sundheds- og Ældreministeriet ikke tilladelse uden forudgående høring af politiet, herunder om fastsættelse af eventuelle nærmere vilkår for tilladelsen.

§ 8. En kommunalbestyrelse, som er meddelt tilladelse efter § 7, skal give Sundheds- og Ældreministeriet meddelelse:

1) om foretagelse af ændringer med hensyn til de forhold, hvorom der er givet oplysninger i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til stofindtagelsesrummet, og

2) om beslutning om, at der skal være adgang til assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrummet, jf. § 6, og om, at beslutningen er taget under inddragelse af den lokale politikreds.

Afrapportering

§ 9. En kommunalbestyrelse, som er meddelt tilladelse efter § 7, skal i årlige afrapporteringer give Sundheds- og Ældreministeriet oplysninger om driften af det enkelte stofindtagelsesrum.

Stk. 2. En afrapportering, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om:

1) stofindtagelsesrummets beliggenhed, åbningstider og kapacitet, hvorved forstås antal indtagelsespladser,

2) adgangen til stofindtagelsesrummet, herunder inklusions- og eksklusionskriterier,

3) de stoftyper, der er adgang til at indtage i stofindtagelsesrummet,

4) de stofindtagelsesmåder, der er adgang til at benytte i stofindtagelsesrummet,

5) de social- og sundhedsfaglige tilbud, der er adgang til i stofindtagelsesrummet, og hvordan adgangen er sikret, hvis der er tale om eksternt placerede tilbud,

6) antal registrerede brugere siden stofindtagelsesrummets oprettelse,

7) opnåede resultater i året, som afrapporteringen gælder, herunder:

a) antal brugere,

b) antal stofindtagelser fordelt på indtagelsesmåder og stoftyper,

c) antal assisterede stofindtagelser,

d) antal akutte behandlinger ved stofindtagelsesrummets personale eller tilkaldte ambulancebehandlere for overdosis/svær forgiftning, hvorved forstås, at brugeren ikke kan trække vejret ved egen hjælp,

e) antal sygeplejefaglige interventioner, hvorved bl.a. forstås vurdering af helbredstilstand,

f) antal sundhedsfaglige råd og vejledninger, hvorved bl.a. forstås råd og vejledning om stofindtagelse,

g) antal henvisninger til andre sundhedsfaglige tilbud end dem, der er adgang til i stofindtagelsesrummet,

h) antal henvisninger til andre socialfaglige tilbud end dem, der er adgang til i stofindtagelsesrummet, og

i) antal henvisninger til stofmisbrugsbehandling og

7) eventuelle opståede problemer i året, som afrapporteringen gælder, herunder hvad man fra kommunens side har gjort for at løse disse problemer og status for problemernes løsning.

Stk. 3. En afrapportering, jf. stk. 1, gælder for et kalenderår og skal være Sundheds- og Ældreministeriet i hænde senest med udgangen af februar det følgende år.

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Til toppen