Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 741 af 15/6 2016.

I medfør af § 6, § 102 og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015, og § 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Området for erstatning og godtgørelse

§ 1. Staten yder erstatning og godtgørelse for skader, der overgår

1) indsatte i kriminalforsorgens institutioner og

2) dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste.

§ 2. Sager om erstatning og godtgørelse behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af §§ 3-5.

§ 3. Ved skade forstås ulykke og erhvervssygdom som bestemt i §§ 5-7 i lov om arbejdsskadesikring.

§ 4. Erstatning og godtgørelse ydes, når skaden indtræffer under

1) opholdet i institutionen,

2) arbejde uden for institutionen, medmindre skadelidte arbejder for en arbejdsgiver, som er uafhængig af institutionen,

3) uddannelse uden for institutionen,

4) anden godkendt aktivitet uden for institutionen, og

5) færden i forbindelse med beskæftigelse som nævnt i nr. 2-4.

Stk. 2. Erstatning og godtgørelse ydes endvidere, når skaden indtræffer under udførelse af samfundstjeneste.

§ 5. Skadelidtes årsløn efter § 24 i lov om arbejdsskadesikring fastsættes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter et skøn.

Stk. 2. Ved skønnet over en indsats årsløn tager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hensyn til skadelidtes erhvervsindtægt før anbringelsen i institutionen og til den erhvervsindtægt, som skadelidte kunne forvente at opnå efter løsladelsen, hvis skaden ikke var indtruffet.

Til toppen

Kapitel 2 – Anmeldelse af skader mv.

§ 6. En skade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis

1) skadelidte anmoder om det, eller

2) skaden antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring, jf. kapitel 4 i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Anmeldelse af en skade skal ske under iagttagelse af anmeldelsesfristen i § 31 i lov om arbejdsskadesikring.

§ 7. Spørgsmål om anvendelse af denne bekendtgørelse, herunder anmeldelse af skader, behandles af det kriminalforsorgsområde, hvor skaden er indtruffet. Hvis skadelidte er udstationeret til eller anbragt i en institution m.v. uden for fængsel eller arresthus, behandles spørgsmålene af det kriminalforsorgsområde, hvorfra skadelidte er udstationeret, eller af det kriminalforsorgsområde, som varetager de opgaver, der følger af strafudståelsen, jf. § 6 i bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen), medmindre andet aftales.

Stk. 2. Er skaden indtruffet under udførelse af samfundstjeneste, behandles de spørgsmål, der er nævnt i stk. 1, af det kriminalforsorgsområde, der varetager tilsynet med skadelidte.

Stk. 3. Anmeldes en skade ikke, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, skal der gøres notat om skaden svarende til de oplysninger, der afgives til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved anmeldelse af skader, eventuelt ved at udfylde en anmeldelsesblanket, der opbevares i kriminalforsorgsområdet.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttræden mv.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 410 af 9. april 2015 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. ophæves.

Til toppen