Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om klage over a-kassernes afgørelser

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 471 af 25/5 2016.

I medfør af § 98, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Personkreds m.v.

§ 1. Den, som en a-kasses afgørelse vedrører, kan klage til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering over afgørelsen efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Klagemyndighed

§ 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering træffer afgørelse om klager over afgørelser, som a-kasserne træffer efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Klage over en a-kasses afgørelse

§ 3. A-kassens afgørelser træffes af hovedledelsen eller af en afdeling. Klage over en a-kasses afgørelse skal sendes til hovedledelsen.

Stk. 2. Det skal fremgå af a-kassens afgørelse, at afgørelsen kan indbringes for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Hvis hovedledelsen fuldt ud giver klageren medhold, underrettes klageren skriftligt herom.

Stk. 4. Hvis hovedledelsen ikke giver klageren medhold, sendes klagen inden 4 uger efter modtagelsen til styrelsen, jf. dog stk. 5. Klagen skal oversendes til styrelsen, uanset at medlemmet har klaget for sent.

Stk. 5. Hvis hovedledelsen giver klageren delvist medhold, skal hovedledelsen træffe ny afgørelse i sagen. Det samme gælder, hvis hovedledelsen mener, at afgørelsen skal skærpes til ugunst for klageren. Klagen og den nye afgørelse skal straks sendes til styrelsen.

Stk. 6. Hovedledelsen skal sammen med klagen og evt. ny afgørelse, jf. stk. 5, sende sine bemærkninger til sagen, samt det materiale, der er nødvendigt for sagens behandling.

Stk. 7. Hovedledelsen skal skriftligt underrette klageren om, at klagen og evt. ny afgørelse, jf. stk. 5, er sendt til styrelsen. Hovedledelsen skal samtidig orientere klageren om de bemærkninger til sagen og det materiale, som hovedledelsen har sendt med.

Stk. 8. Klagen m.v. sendes til styrelsen via den sikre internetforbindelse, jf. reglerne i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen.

§ 4. En klage til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke opsættende virkning, medmindre styrelsen i særlige tilfælde giver tilladelse til det.

Afgørelser efter øvrige love

§ 5. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på a-kassernes afgørelser i henhold til reglerne i anden lovgivning, hvori der er henvist til klagebestemmelserne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Ikrafttræden m.v.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 446 af 8. maj 2014 om klage over a-kassernes afgørelser ophæves.

Til toppen