Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om lægers indberetning om lægelig stofmisbrugsbehandling med diacetylmorphin (heroin) og injicerbar metadon

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1679 af 16/12 2016.

I medfør af § 195, stk. 1, og § 273 a i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, og § 19 og § 82 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1356 af 23. oktober 2016, fastsættes:

§ 1. De læger, der af Sundhedsstyrelsen er godkendt som behandlingsansvarlig læge, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 125 af 18. februar 2009 om ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug, skal sørge for, at der afgives halvårlige indberetninger herom til Sundhedsdatastyrelsens IHM-database efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Pligten til at sørge for indberetning til Sundhedsdatastyrelsens IHM-database påhviler de i stk. 1 nævnte læger, uanset om ordinationsretten er overladt til en anden læge i henhold til § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 125 af 18. februar 2009 om ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug.

§ 2. De læger, der efter lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomheds § 41, stk. 1, ordinerer injicerbar metadon som led i stofmisbrugsbehandling (substitutionsbehandling), jf. sundhedslovens § 142, stk. 3, skal sørge for, at der afgives halvårlige indberetninger herom til Sundhedsdatastyrelsens IHM-database efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Pligten til at sørge for indberetning til Sundhedsdatastyrelsens IHM-database påhviler de i stk. 1 nævnte læger, uanset om ordinationsretten er overladt til anden læge i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomheds § 41, stk. 2.

§ 3. Indberetning i henhold til § 1 og § 2 skal omfatte oplysninger om de personer, som har fået ordineret diacetylmorphin (heroin) eller injicerbar metadon som led i stofmisbrugsbehandling.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger om:

1) personnummer,

2) risikoadfærd,

3) forekomst af misbrugsrelaterede sygdomme,

4) selvvurderet helbredsopfattelse,

5) social belastning og kriminalitet og

6) den behandlingsansvarlige læges autorisationsID.

Stk. 3. Indberetningen skal afgives uanset indberetning eller anmeldelse til andre centrale registre.

§ 4. Indberetning i henhold til § 1 og § 2 skal afgives elektronisk til Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), som er tilgængelig på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside (www.sundhedsdatastyrelsen.dk ).

§ 5. Med bøde straffes den læge, der overtræder § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 539 af 19. maj 2014 om lægers elektroniske indberetning af behandling med injicerbar heroin og metadon ophæves.

Til toppen