Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1677 af 16/12 2016.

I medfør af § 9 i lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1128 af 20. oktober 2014, fastsættes:

Iværksættelse af tilbageholdelse

§ 1. Isolation, hvorved forstås afsondring i aflåst rum i kortere eller længere perioder i forbindelse med, at en stofmisbruger tilbageholdes på et botilbud efter lovens § 5, er ikke tilladt.

Stk. 2. Fiksering i forbindelse med, at en stofmisbruger tilbageholdes på et botilbud efter lovens § 5, er ikke tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, livstykke eller anden form for mekanisk fastspænding.

§ 2. Fysisk magtanvendelse i forbindelse med, at en stofmisbruger tilbageholdes på et botilbud efter lovens § 5, er tilladt i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at den pågældende udsætter sig selv, et evt. foster eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, jf. lovens § 9. Fysisk magtanvendelse efter 1. pkt. skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt nødvendige.

Indberetning

§ 3. Magtanvendelse efter § 2 samt anvendelse af nødværge skal indberettes til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for stofmisbrugerens ophold på botilbuddet, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (handlekommunen). Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om magtanvendelsen eller anvendelsen af nødværge giver anledning til ændring af indsatsen i forhold til den pågældende borger.

Stk. 2. Magtanvendelse efter § 2 samt anvendelse af nødværge skal endvidere indberettes til det socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn. Socialtilsynet skal vurdere, om magtanvendelsen eller anvendelsen af nødværge giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser.

Stk. 3. Magtanvendelse efter § 2 samt anvendelse af nødværge i et kommunalt eller regionalt tilbud skal endvidere indberettes til den kommunale eller regionale driftsherre. Driftsherren skal vurdere, om magtanvendelsen eller anvendelsen af nødværge giver anledning til iværksættelse af tiltag med henblik på begrænsning af brugen af magtanvendelse i tilbuddet.

Stk. 4. Den eller de implicerede medarbejdere skal straks og senest dagen efter, at magtanvendelsen er iværksat, afgive skriftlig indberetning derom til botilbuddets leder, der med sine kommentarer samt forklaringer fra personer, der har overværet episoden, straks og senest på 3. dagen videresender indberetningen i henhold til stk. 1. Så vidt muligt skal indberetningen ledsages af stofmisbrugerens egen redegørelse for episoden. Indberetningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) De særlige forhold, der begrunder indgrebet.

2) Tidspunktet for den handling, der har givet anledning til indgrebet.

3) Tidspunktet for indgrebet.

4) Indgrebets varighed.

5) Beskrivelse af indgrebets art.

6) Beskrivelse af indgrebets formål.

7) Hvem, der foretog indgrebet.

8) Stofmisbrugerens tilstand i den periode, indgrebet fandt sted.

§ 4. Den kommunalbestyrelse, som efter lovens §§ 1 og 2 tilbyder stofmisbrugeren at indgå en kontrakt, indberetter årligt pr. 1. oktober til Socialstyrelsen:

1) Antallet af tilbudte kontrakter til gravide stofmisbrugere.

2) Antallet af indgåede kontrakter med gravide stofmisbrugere.

3) Antallet af kontrakter opsagt af en gravid stofmisbruger.

4) Antallet af konkrete tilbageholdelser af gravide stofmisbrugere.

5) Om der er truffet beslutning om at tilbyde andre stofmisbrugere kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse.

6) Antallet af tilbudte kontrakter til med andre stofmisbrugere.

7) Antallet af indgåede kontrakter med andre stofmisbrugere.

8) Antallet af kontrakter opsagt af andre stofmisbrugere.

9) Antallet af konkrete tilbageholdelser af andre stofmisbrugere.

10) De anvendte døgnbehandlingsinstitutioner.

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 101 af 20. februar 2008 om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling ophæves.

Til toppen