Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1649 af 16/12 2016.

I medfør af § 141 g i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, fastsættes:

Iværksættelse af tilbageholdelse

§ 1. Isolation, hvorved forstås afsondring i aflåst rum i kortere eller længere perioder i forbindelse med, at en gravid alkoholmisbruger tilbageholdes på en døgnbehandlingsinstitution efter sundhedslovens § 141 c, er ikke tilladt.

Stk. 2. Fiksering i forbindelse med, at en gravid alkoholmisbruger tilbageholdes på en døgnbehandlingsinstitution efter sundhedslovens § 141 c, er ikke tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, livstykke eller anden form for mekanisk fastspænding.

§ 2. Fysisk magtanvendelse i forbindelse med, at en gravid alkoholmisbruger tilbageholdes på en døgnbehandlingsinstitution efter sundhedslovens § 141 c, er tilladt i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at den gravide alkoholmisbruger udsætter sig selv, fosteret eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, jf. sundhedslovens § 141 f, stk. 2. Fysisk magtanvendelse efter 1. pkt. skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt nødvendige.

Indberetning

§ 3. Magtanvendelse efter § 2 samt anvendelse af nødværge skal indberettes til den kommunalbestyrelse, som har ansvaret for at tilbyde den gravide alkoholmisbruger behandling efter sundhedslovens § 141. Kommunalbestyrelsen skal vurdere om magtanvendelsen eller anvendelsen af nødværge giver anledning til ændring af indsatsen i forhold til den gravide alkoholmisbruger.

Stk. 2. Magtanvendelse efter § 2 samt anvendelse af nødværge skal endvidere indberettes til det socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn med døgnbehandlingsinstitutionen, jf. § 2 i lov om socialtilsyn. Socialtilsynet skal vurdere om magtanvendelsen eller anvendelsen af nødværge giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser.

Stk. 3. Magtanvendelse efter § 2 samt anvendelse af nødværge i et kommunalt eller regionalt tilbud skal endvidere indberettes til den kommunale eller regionale driftsherre. Driftsherren skal vurdere, om magtanvendelsen eller anvendelsen af nødværge giver anledning til iværksættelse af tiltag med henblik på begrænsning af brugen af magtanvendelse i tilbuddet.

Stk. 4. Den eller de implicerede medarbejdere skal straks og senest dagen efter, at magtanvendelsen er iværksat, afgive skriftlig indberetning derom til døgnbehandlingsinstitutionens leder, der med sine kommentarer samt forklaringer fra personer, der har overværet episoden, straks og senest på 3. dagen videresender indberetningen i henhold til stk. 1-3. Så vidt muligt skal indberetningen ledsages af den gravide alkoholmisbrugers egen redegørelse for episoden. Indberetningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) de særlige forhold, der begrunder indgrebet,

2) tidspunktet for den handling, der har givet anledning til indgrebet,

3) tidspunktet for indgrebet,

4) indgrebets varighed,

5) beskrivelse af indgrebets art,

6) beskrivelse af indgrebets formål,

7) hvem, der foretog indgrebet, og

8) den gravide alkoholmisbrugers tilstand i den periode, indgrebet fandt sted.

§ 4. Den kommunalbestyrelse, som efter sundhedslovens § 141 b tilbyder den gravide alkoholmisbruger at indgå en kontrakt, indberetter årligt pr. 1. oktober til Sundheds- og Ældreministeriet:

1) antallet af tilbudte kontrakter til gravide alkoholmisbrugere,

2) antallet af indgåede kontrakter med gravide alkoholmisbrugere,

3) antallet af kontrakter opsagt af en gravid alkoholmisbruger,

4) antallet af konkrete tilbageholdelser af gravide alkoholmisbrugere og

5) de anvendte døgnbehandlingsinstitutioner.

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 227 af 11. februar 2008 om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling ophæves.

Til toppen