Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om inddragelse af andre aktører efter integrationsloven

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1209 af 27/9 2016.

I medfør af § 5, stk. 4, og § 51 c, stk. 2, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, og § 18 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, fastsættes:

Inddragelse af andre aktører

§ 1. Kommunalbestyrelsen kan overlade udførelsen af bestemte opgaver som led i gennemførelse af integrationsprogrammer til en eller flere organisationer eller foreninger m.v., herunder Dansk Flygtningehjælp, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og andre kommunalbestyrelser, jf. integrationslovens § 5, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en organisation, forening m.v. til at forestå opgaver og træffe afgørelse om integrationsprogrammer for udlændinge efter integrationslovens kapitel 4 (andre aktører), jf. integrationslovens § 5, stk. 3.

Stk. 3. Ansvaret for indsatsen efter integrationslovens kapitel 4 påhviler efter en bemyndigelse til andre aktører fortsat kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ikke bemyndige andre aktører til at træffe afgørelse om,

1) hvorvidt en udlænding skal tilbydes et integrationsprogram, jf. integrationslovens § 16, stk. 1,

2) hvorvidt en mindreårig uledsaget flygtning med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, § 8 eller § 9 c, stk. 3, skal tilbydes et integrationsprogram, jf. integrationslovens § 16, stk. 8,

3) hvorvidt en udlænding skal tilbydes hjælp efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik og kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i stedet for et integrationsprogram, jf. integrationslovens § 16, stk. 9, og

4) hvorvidt en udlænding, der flytter til en anden kommune, kan fortsætte sit integrationsprogram i den anden kommune, jf. integrationslovens § 18.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan henvise en udlænding omfattet af integrationsprogrammet til andre aktører. Henvisningen skal være skriftlig.

Stk. 2. Skønner kommunalbestyrelsen, at flere andre aktører lige effektivt kan bringe udlændingen i ordinær beskæftigelse, skal udlændingen kunne vælge mellem disse andre aktører.

Stk. 3. En udlænding, der er omfattet af et systematisk henvisningsforløb efter integrationslovens § 27 a, stk. 1 og 2, kan ikke henvises til andre aktører, jf. integrationslovens § 27 a, stk. 3.

§ 3. En udlænding, der er henvist til en anden aktør, jf. § 2, har samme forpligtelser over for den anden aktør som over for den delegerende kommunalbestyrelse, herunder til at give den anden aktør oplysninger om forhold af betydning for den anden aktørs mulighed for at varetage indsatsen over for udlændingen. Den anden aktør har samme forpligtelser over for udlændingen som den delegerende kommunalbestyrelse.

Krav til sagsbehandlingen hos andre aktører

§ 4. Andre aktører, der af kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse om integrationsprogrammer efter reglerne i integrationslovens kapitel 4, skal i sådanne sager iagttage reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven samt de almindelige forvaltningsretslige principper, herunder principperne om saglighed, lighed og proportionalitet.

Stk. 2. Når andre aktører træffer afgørelse efter integrationsloven, skal afgørelsen træffes inden for rimelig tid.

§ 5. Andre aktører skal for udlændinge, der modtager integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik under deltagelse i et integrationsprogram, samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt informere udlændingen om konsekvensen for udbetaling af integrationsydelsen, hvis den pågældende uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt en udlænding, der udebliver, skal tage for igen at blive berettiget til integrationsydelse.

Underretninger

§ 6. Andre aktører, der af kommunalbestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at forestå opgaver og træffe afgørelser vedrørende integrationsprogrammer for udlændinge, jf. § 1, stk. 2, skal underrette kommunalbestyrelsen (jobcentret), hvis udlændingen ikke møder til samtaler eller ikke deltager i tilbud i medfør af integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 51 c, stk. 1.

Stk. 2. Andre aktører skal underrette kommunalbestyrelsen (jobcentret), hvis udlændingen ikke samarbejder om udarbejdelse af den pågældendes integrationskontrakt, herunder hvis udlændingen ikke underskriver kontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, jf. integrationslovens § 19, stk. 1.

Stk. 3. Andre aktører skal underrette kommunalbestyrelsen (jobcentret), hvis en udlænding, der er meddelt et uddannelsespålæg, jf. integrationslovens § 16 a, ikke søger ind på, ikke påbegynder eller ikke gennemfører en uddannelse.

§ 7. Andre aktører skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen stille den fornødne dokumentation vedrørende underretninger efter § 6 til rådighed.

Rammeaftaler, kontrakter og udbud

§ 8. Ved kommunalbestyrelsens inddragelse af andre aktører i varetagelsen af opgaver efter integrationslovens kapitel 4, jf. integrationslovens § 5, stk. 1 og 3, finder §§ 12-14 i bekendtgørelse nr. 1561 af 23. december 2014 om andre aktører tilsvarende anvendelse.

Kommunalbestyrelsens tilsyn med andre aktørers opgavevaretagelse

§ 9. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med andre aktørers varetagelse af opgaver efter integrationslovens kapitel 4 og i den forbindelse sikre, at andre aktører varetager opgaverne efter gældende regler.

Klageadgang

§ 10. Afgørelser truffet af andre aktører efter integrationslovens kapitel 4 kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt udlændingen, af udlændingen indbringes for kommunalbestyrelsen (jobcentret). Klagen sendes til den anden aktør, som genvurderer sagen. Hvis den anden aktør ikke giver udlændingen fuldt medhold i klagen, skal den anden aktør videresende klagen og eventuelle bemærkninger hertil til kommunalbestyrelsen (jobcentret). Kommunalbestyrelsen (jobcentret) skal modtage klagen og genvurderingen fra den anden aktør senest 5 hverdage efter, at klagen er modtaget af den anden aktør.

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse i en sag om klage over en afgørelse truffet af en anden aktør efter integrationslovens kapitel 4, finder integrationslovens § 53, stk. 2, om klage over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen anvendelse.

§ 11. Afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen om henvisning til andre aktører, jf. § 2, kan af udlændingen påklages efter integrationslovens § 53, stk. 2, om klage over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen.

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 883 af 26. juni 2010 om inddragelse af andre aktører efter integrationsloven ophæves.

Til toppen