Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Skrivelse om boligstøtte

Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets skrivelse nr. 9319 af 18/5 2015.

Orientering om lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (kollektive bofællesskaber)

Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget lovforslag L 161, Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (kollektive bofællesskaber).

Lovforslaget, som vedtaget ved 3. behandling kan findes i Retsinformation på www.retsinformation.dk og på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Lovforarbejderne kan ses i dette link på Folketingets hjemmeside:

http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L161/index.htm 

Loven trådte i kraft den 1. maj 2015.

Denne skrivelse vedrører ændringerne af boligstøttelovens regler om kollektive bofællesskaber. Der er ændringer vedrørende boligsikring/ boligydelse og beboerindskudslån.

De nye regler indebærer, at der fastsættes et nyt sæt bestemmelser i lov om individuel boligstøtte for kollektive bofællesskaber i familieboliger, der består af 3 eller 4 personer. Børn tæller ikke med i opgørelsen over antal personer.

De gældende regler for boligstøtte i kollektive bofællesskaber med krav om mindst 5 personer gælder både almene familieboliger og ældreboliger samt private lejeboliger og støttede private andelsboliger og ejerboliger.

De nye kollektive bofællesskaber på 3 eller 4 personer gælder kun for almene familieboliger, dvs. boliger der ikke er særligt indrettet til ældre eller handicappede. Personer, der har behov for særligt indrettede boliger, som f.eks. stærkt bevægelseshæmmede eller anviste til ældreboliger, er således ikke omfattet af de nye regler.

De gældende regler for 5 personers bofællesskaber i almene familieboliger og andre boliger fortsætter uændret.

Der indføres nye regler for beregning af boligstøtte til kollektive bofællesskaber på 3 eller 4 personer i almene familieboliger, som i højere grad svarer til de almindelige regler for boligsikring og boligydelse.

Reglen om, at boligsikring højst kan udgøre 15 pct. af huslejen for husstande uden børn, vil gælde for de nye bofællesskaber, men grænserne for maksimal husleje og boligstøtte sættes ikke ned.

Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter de nye regler for kollektive bofællesskaber, at der foreligger en individuel lejekontrakt for hver beboer i bofællesskabet.

For kollektive bofællesskaber på 3-4 (voksne) personer i familieboliger efter lov om almene boliger m.v. kan der ydes boligstøtte, selv om de pågældende lejere ikke hver for sig råder over et selvstændigt køkken.

Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte, at den fælles bolig har mindst et beboelsesrum mere end antallet af beboere. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at den fælles bolig har samme antal beboelsesrum som antal beboere, hvis bofællesskabet er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v.

Såfremt antallet af beboere midlertidigt er mindre end 3 som følge af en eller flere beboeres fraflytning eller død, kan boligstøtte fortsat ydes i indtil 3 måneder efter reglerne om kollektive bofællesskaber og i henhold til de indgåede huslejekontrakter.

Hver voksne beboer i det kollektive bofællesskab er boligstøtteansøger og dermed en selvstændig husstand og hæfter derfor ikke solidarisk med de andre beboere i bofællesskabet.

De nye kollektive bofællesskaber er omfattet af reglerne for indkomstberegning, dvs. at husstandsindkomsten opgøres som den enkelte ansøgers (boligfælleskabsdeltagers) indkomst opgjort efter de almindelige regler. Bor en person med et eller flere børn, opgøres dog en samlet husstandsindkomst for ansøgeren og dennes børn.

I forhold til den årlige boligsikring og boligydelse finder de almindelige regler anvendelse, herunder også reglerne for den maksimale boligsikring og boligydelse. Dog vil særreglerne for fravigelse af maksimalgrænsen for boligsikring og boligydelse ikke finde anvendelse.

Den boligudgift, der lægges til grund ved boligstøtteberegningen, er den enkelte beboers faktiske boligudgift for sin andel af boligen. Ved opgørelsen medregnes for en person boligudgiften pr. m² bruttoetageareal for 65 m². Har den enkelte beboer således mere end 65 m² bruttoetageareal, nedsættes den boligudgift, der danner grundlag for beregningen af den pågældendes boligstøtte. Bor en person med et eller flere børn, forøges arealet med 20 m². Bor begge forældre i bofællesskabet, forøges arealet hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten.

Ved beregning af den årlige boligudgift anvendes de almindelige regler for beregning af boligsikring og boligydelse. Bor begge forældre i bofællesskabet, forhøjes den maksimale boligudgift hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten. Dog vil særreglerne for fravigelse af maksimalgrænsen for boligudgiften ikke finde anvendelse.

Boligstøtten udbetales som tilskud, da der er tale om lejeboliger, og den almindelige bagatelgrænse finder anvendelse.

Overgangsbestemmelse

I forhold til de eksisterende kollektive bofællesskaber kan kommunalbestyrelsen ikke fravige, at kollektive bofællesskaber i medfør af § 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v. skal bestå af mindst 5 personer. Kollektive bofællesskaber på 3 eller 4 personer i medfør af § 3 i lov om almene boliger m.v. er omfattet af de nye regler for kollektive bofællesskaber. Hvis kommunalbestyrelsen før den 1. maj har godkendt at bofællesskabet kan bestå af 3 personer, finder de hidtil gældende regler anvendelse for disse bofællesskaber.

Beboerindskudslån

De nye kollektive bofællesskaber omfattes af reglerne for lån til beboerindskud for kollektive bofællesskaber, dog således at lånet ydes til en forholdsmæssig del af beboerindskuddet til de personer, der bor i de kollektive bofællesskaber. De nye kollektive bofællesskaber vil i forhold til istandsættelsesgaranti og lejetab være omfattet af reglerne i lov om almene boliger m.v.

Til toppen