Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Cirkulære om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsescirkulæret)

Justitsministeriets, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 9273 af 30/4 2015.

Afsnit I – Underretning af kriminalforsorgen

Kapitel 1 – Politiets underretning af kriminalforsorgen

§ 1. Underretning af kriminalforsorgen, jf. iværksættelsesbekendtgørelsens §§ 1-2, foretages af politidirektøren i den politikreds, hvor straffesagen er behandlet, eller hvor forvandlingsstraffen for bøde er fastsat.

Stk. 2. Anmeldelsesblanketsæt F1-3 udfyldes med oplysninger om den dømte, journalnummer, eventuelle verserende sager m.v. og andre oplysninger, som politidirektøren er i besiddelse af, og som er af betydning for afgørelsen om valg af afsoningsinstitution. På blanket 1 og 2 anføres bl.a. tillige oplysning om eventuel konflikt med eller særlig tilknytning til meddømte eller andre dømte i samme sag, hvis straffesag behandles særskilt, oplysning om, hvorvidt hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen senest 30 dage efter datoen for fuldbyrdelsesordre og uden at afvente behandling af en ansøgning om udsættelse eller benådning eller om strafudståelse på bopælen (fodlænke) samt oplysning om eventuel tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v., bl.a. til brug for kriminalforsorgens høring om udgang og prøveløsladelse, herunder fastsættelse af skærpede vilkår for prøveløsladelse, jf. udgangsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, samt løsladelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Finder politidirektøren, at der er risiko for ny indbrudskriminalitet ved udgang i særlige tidsrum, afgives en udtalelse herom, jf. udgangsbekendtgørelsens § 16, stk. 2. De særlige tidsrum, hvor der på grund af dom for indbrudstyveri kan være risiko for ny indbrudskriminalitet, kan for eksempel være juleperioden, vinter-, påske- og efterårsferien og dele af sommerperioden. Hvis ikke andet fremgår af politidirektørens udtalelse, omfatter juleperioden tidsrummet fra den 23. december til og med den 3. januar og påskeferien tidsrummet fra lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag. Vinter- og efterårsferien omfatter henholdsvis ugerne 7-8 og 42, og dele af sommerperioden omfatter juli måned. Herudover anføres eventuel oplysning om, at den forurettede skal underrettes om den dømtes 1. uledsagede udgang, løsladelse mv. samt eventuel undvigelse. Endvidere anføres eventuel oplysning om, at den forurettede skal underrettes, hvis den dømte skal medvirke i et tv- eller radioprogram eller portrætinterview.

§ 2. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal politidirektøren først rette henvendelse til vedkommende kriminalforsorgsområde, hvor arresthuset (Københavns Fængsler) er beliggende, jf. løsladelsesbekendtgørelsens § 25.

Stk. 2. Hvis der skal ske afkortning i straffetiden, gælder der det samme for dømte, som i anledning af straffesagen har været anbragt i varetægtssurrogat efter retsplejelovens § 765, eller som i anledning af dommen har været undergivet frihedsberøvende foranstaltninger efter straffelovens § 73, stk. 1, indtil straffen måtte kunne fuldbyrdes.

Stk. 3. Nægtes prøveløsladelse som nævnt i stk. 1-2, giver kriminalforsorgsområdet, hvor arresthuset (Københavns Fængsler) er beliggende, snarest muligt politidirektøren meddelelse derom. Herefter underretter politidirektøren kriminalforsorgen efter iværksættelsesbekendtgørelsens §§ 1-2, jf. § 4 eller §§ 5-7.

Til toppen

Afsnit II – Dømte på fri fod

Kapitel 2 – Afgørelse om afsoningsinstitution

Sagsgangen i sager, hvor politiet skal underrette Direktoratet for Kriminalforsorgen

§ 3. Politidirektøren sender snarest muligt blanket 1-3 og straffesagens akter til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Er akterne i brug til andet formål, sendes i stedet domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret. Så snart det er muligt, fremsendes akterne.

Stk. 2. Hvis den dømte skal udstå en fængselsstraf på 14 dage eller derunder for overtrædelse af både lovgivningen om våben og eksplosivstoffer og anden lovgivning, afgives tillige en udtalelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen om, hvor stor en andel af den samlede fængselsstraf, der må antages at hidrøre fra overtrædelsen af anden lovgivning end lovgivningen om våben og eksplosivstoffer.

§ 4. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen afgørelse om, at fængselsstraf eller forvaring skal fuldbyrdes i fængsel, sendes blanket 2 og straffesagens akter, eventuelt domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret, videre til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende fængsel er beliggende, snarest muligt efter, at afgørelsen er truffet.

Stk. 2. Finder kriminalforsorgsområdet, at det vil være betænkeligt at anbringe den dømte dér, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 21-22, skal sagen forelægges for Direktoratet for Kriminalforsorgen til fornyet afgørelse. Forelæggelse skal i givet fald ske så hurtigt som muligt og senest 8 dage efter, at sagen er kommet frem.

Stk. 3. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen herefter afgørelse om, at den dømte i stedet skal anbringes i et andet fængsel, sendes blanket 2 og straffesagens akter, eventuelt domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret, videre til vedkommende kriminalforsorgsområde, hvor fængslet er beliggende.

Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte kriminalforsorgsområde forelægger sagen for Direktoratet for Kriminalforsorgen til fornyet afgørelse, hvis det finder, at det vil være betænkeligt at anbringe den dømte dér, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 21-22. Stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Når der er truffet afgørelse om valg af afsoningsinstitution, meddeles afgørelsen til den dømte, eventuelt i indkaldelsen.

Stk. 6. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen afgørelse om, at den dømte skal anbringes i arresthus (Københavns Fængsler), finder i stedet § 5 anvendelse.

§ 5. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen afgørelse om, at fængselsstraf eller forvaring skal fuldbyrdes i arresthus (Københavns Fængsler), sendes blanket 2 og straffesagens akter, eventuelt domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret, videre til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende arresthus er beliggende, snarest muligt efter, at afgørelsen er truffet.

Stk. 2. Har den dømte bopæl eller fast opholdssted i en anden politikreds, sendes blanket 2 og straffesagens akter snarest muligt videre til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende arresthus (Københavns Fængsler) er beliggende.

Stk. 3. Finder kriminalforsorgsområdet, at det vil være betænkeligt at anbringe den dømte dér, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 21-22, skal sagen forelægges for Direktoratet for Kriminalforsorgen til fornyet afgørelse. Forelæggelse skal i givet fald ske så hurtigt som muligt og senest 8 dage efter, at sagen er kommet frem.

Stk. 4. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen herefter afgørelse om, at den dømte i stedet skal anbringes i et andet arresthus (Københavns Fængsler), sendes blanket 2 og straffesagens akter, eventuelt domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret, videre til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende arresthus (Københavns Fængsler) er beliggende.

Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte kriminalforsorgsområde forelægger sagen for Direktoratet for Kriminalforsorgen til fornyet afgørelse, hvis det finder, at det vil være betænkeligt at anbringe den dømte dér, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 21-22. Stk. 3, 2. pkt., og stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Når der er truffet afgørelse om afsoningsinstitution, meddeles afgørelsen til den dømte, eventuelt i indkaldelsen.

Sagsgangen i sager, hvor politiet skal underrette et kriminalforsorgsområde

§ 6. Politidirektøren sender snarest muligt blanket 1-3 og straffesagens akter til vedkommende kriminalforsorgsområde. § 3, stk. 1, 2.-3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Hvis den dømte skal udstå en fængselsstraf på 14 dage eller derunder for overtrædelse af både lovgivningen om våben og eksplosivstoffer og anden lovgivning, afgives tillige en udtalelse til vedkommende kriminalforsorgsområde om, hvor stor en andel af den samlede fængselsstraf, der må antages at hidrøre fra overtrædelsen af anden lovgivning end lovgivningen om våben og eksplosivstoffer.

Stk. 3. Når der er truffet afgørelse om afsoningsinstitution, meddeles afgørelsen til den dømte, eventuelt i indkaldelsen. Såfremt der er truffet afgørelse om anbringelse i en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, sendes blanket 2 og straffesagens akter, evt. domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret videre til vedkommende kriminalforsorgsområde.

Til toppen

Kapitel 3 – Indkaldelse til straffuldbyrdelse

§ 7. Indkaldelse kan normalt først ske, når datoen for, hvornår den dømte kan modtages, er fastsat.

§ 8. Ved kriminalforsorgsområdets indkaldelse anvendes tilsigelsesblanketten i Klientsystemet.

Stk. 2. Udfærdiger kriminalforsorgsområdet selv indkaldelsen, skal den indeholde de oplysninger, der fremgår af blanketten.

§ 9. Foretages indkaldelsen af politidirektøren, skal politidirektøren snarest muligt telefonisk underrette kriminalforsorgsområdet, hvis indkaldelse ikke kan ske til den fastsatte dato for modtagelsen. Kriminalforsorgsområdet skal ligeledes snarest muligt underrette politidirektøren, hvis den dømte alligevel ikke kan modtages på den fastsatte dato for modtagelsen.

Stk. 2. Ved politidirektørens indkaldelse anvendes blanket P 150, der rekvireres fra Rigspolitichefen.

§ 10. I de situationer, hvor en sag vedrørende udsættelse eller benådning i overensstemmelse med reglerne i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen medfører, at fuldbyrdelsen ikke skal iværksættes, sørger den myndighed, som har truffet afgørelsen herom, for, at fuldbyrdelsen ikke iværksættes, jf. udsættelses- og benådningscirkulærets regler herom.

§ 11. Skal den dømte selv rejse til afsoningsinstitutionen uden først at møde hos politi eller i arresthus (Københavns Fængsler), og møder denne ikke frem i overensstemmelse med indkaldelsen, skal kriminalforsorgsområdet straks telefonisk underrette politiet om den dømtes udeblivelse.

§ 12. Skal den dømte først møde hos politi eller i arresthus (Københavns Fængsler), skal politidirektøren eller arresthuset (Københavns Fængsler) underrette kriminalforsorgsområdet om tidspunktet for den dømtes fremmøde.

Stk. 2. Møder den dømte ikke frem i overensstemmelse med indkaldelsen, skal kriminalforsorgsområdet straks telefonisk underrettes om den dømtes udeblivelse.

Stk. 3. Møder den dømte ikke frem i afsoningsinstitutionen, skal kriminalforsorgsområdet straks telefonisk underrette arresthuset (Københavns Fængsler) og politidirektøren om den dømtes udeblivelse.

Stk. 4. Politidirektøren underretter kriminalforsorgsområdet om tidspunktet for eventuel anholdelse af den dømte eller dennes forsinkede fremmøde.

§ 13. Politidirektøren eller kriminalforsorgsområdet skal sikre sig, at den person, der er mødt frem, er identisk med den dømte. Denne kontrol sker indledningsvis ved

1) kontrol af medbragt billedlegitimation,

2) udspørgning af den pågældende og

3) kontrol af, om der i sagens akter foreligger et tidligere anvendeligt fotografi af den dømte, som bekræfter identiteten på den fremmødte.

Stk. 2. Er der fortsat tvivl om den fremmødtes identitet, foretages yderligere kontrol heraf ved intensiv udspørgning af den fremmødte.

Stk. 3. Er der efter den kontrol, der er foretaget i overensstemmelse med stk. 1 og 2, fortsat tvivl om den fremmødtes identitet, sendes det fotografi, der ved indsættelsen er optaget af den fremmødte, til politidirektøren med henblik på eventuel identifikation ved sammenligning med fotografi optaget af den dømte i politiets regi, politiets eventuelle kendskab til den dømtes udseende eller lignende.

Stk. 4. Kan den fremmødtes identitet heller ikke fastslås med tilstrækkelig sikkerhed ved den procedure, der er beskrevet i stk. 3, optages fingeraftryk af den fremmødte. Det optagne fingeraftryk sendes til Rigspolitichefen med henblik på eventuel identifikation ved sammenligning med fingeraftryk optaget af den dømte i politiets regi.

Stk. 5. Foreligger der efter de tiltag, der er beskrevet i stk. 1-4, fortsat mistanke om, at den fremmødte ikke er identisk med den dømte, overgiver kriminalforsorgsområdet sagen til politiet med henblik på, at der i politiets regi iværksættes en selvstændig identifikationsprocedure.

Stk. 6. Konstateres det, at det er en anden end den dømte, der er mødt frem, skal forholdet indberettes til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Forholdet skal endvidere anmeldes til politiet.

Til toppen

Kapitel 4 – Forvandlingsstraf for bøde

§ 14. Reglerne i kapitel 2-3 finder tilsvarende anvendelse for personer, der skal udstå forvandlingsstraf for bøde, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Ved underretning af kriminalforsorgen er det tilstrækkeligt at sende afgørelsen om, at forvandlingsstraf skal træde i stedet for bøde, samt domsudskrift eller bødevedtagelse. De i § 1 og kapitel 2 nævnte blanketter anvendes således ikke.

Stk. 3. Foretages indkaldelse af politidirektøren, og vedrører indkaldelsen alene forvandlingsstraf for bøde, anvendes blanket 151, der rekvireres fra Rigspolitichefen.

Til toppen

Afsnit III – Dømte, der er varetægtsfængslet i anledning af dommen eller allerede udstår fængselsstraf

Kapitel 5 – Iværksættelse af straffuldbyrdelsen

§ 15. Hvis den dømte er varetægtsfængslet i anledning af dommen, skal politidirektøren, så snart der er givet fuldbyrdelsesordre, underrette den institution, hvor den dømte opholder sig, om, at fuldbyrdelsen kan iværksættes. Hvis den dømte allerede udstår fængselsstraf, skal underretningen ske til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende institution er beliggende.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet giver snarest muligt herefter den dømte meddelelse om iværksættelsen af fuldbyrdelsen.

Stk. 3. Stk. 1-2 finder tilsvarende anvendelse for personer, der skal udstå forvandlingsstraf for bøde, jf. dog iværksættelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 3, 2. pkt.

Til toppen

Kapitel 6 – Afgørelse om afsoningsinstitution

Sagsgangen i sager, hvor politiet skal underrette Direktoratet for Kriminalforsorgen

§ 16. Hvis den dømte er varetægtsfængslet i anledning af dommen, sender politidirektøren snarest muligt blanketsættet og straffesagens akter til den institution, hvor den dømte er anbragt. Hvis den dømte allerede udstår fængselsstraf, sendes blanketsættet og straffesagens akter til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende institution er beliggende. Er akterne i brug til andet formål, sendes i stedet domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret. Så snart det er muligt, fremsendes akterne.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet anfører oplysning om, hvornår fuldbyrdelsen er iværksat.

Stk. 3. Blanket 1-3 og straffesagens akter sendes herefter videre til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Endvidere vedlægges oplysningsskema eller, såfremt straffen overstiger fængsel i 2 år, visitationsskema.

§ 17. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen afgørelse om, at fængselsstraf eller forvaring skal fuldbyrdes i fængsel, sendes blanket 2 og straffesagens akter, eventuelt domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret, videre til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende fængsel er beliggende, snarest muligt efter, at afgørelsen er truffet. Blanket 3 sendes til politidirektøren.

Stk. 2. Finder det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende fængsel er beliggende, at det vil være betænkeligt at anbringe den dømte dér, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 21-22, skal sagen forelægges for Direktoratet for Kriminalforsorgen til fornyet afgørelse. Forelæggelse skal i givet fald ske så hurtigt som muligt og senest 8 dage efter, at sagen er kommet frem.

Stk. 3. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen herefter afgørelse om, at den dømte i stedet skal anbringes i et andet fængsel, sendes blanket 2 og straffesagens akter, eventuelt domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret, videre til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende fængsel er beliggende.

Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte kriminalforsorgsområde forelægger sagen for Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis det finder, at det vil være betænkeligt at anbringe den dømte dér, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 21-22. Stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Når der er truffet afgørelse om afsoningsinstitution, meddeles afgørelsen til den dømte.

Stk. 6. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen afgørelse om, at den dømte skal anbringes i arresthus (Københavns Fængsler), finder i stedet § 18 anvendelse.

§ 18. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen afgørelse om, at fængselsstraf eller forvaring skal fuldbyrdes i arresthus (Københavns Fængsler), sendes blanket 2 og straffesagens akter, eventuelt domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret, videre til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende arresthus er beliggende, snarest muligt efter, at afgørelsen er truffet. Blanket 3 sendes til politidirektøren.

Stk. 2. Finder kriminalforsorgsområdet, at det vil være betænkeligt at anbringe den dømte dér, skal sagen forelægges for Direktoratet for Kriminalforsorgen til fornyet afgørelse. Forelæggelse skal i givet fald ske så hurtigt som muligt og senest 8 dage efter, at sagen er kommet frem.

Stk. 3. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen herefter afgørelse om, at den dømte i stedet skal anbringes i et andet arresthus, sendes blanket 2 og straffesagens akter, eventuelt domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret, videre til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende arresthus er beliggende.

Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte kriminalforsorgsområde forelægger sagen for Direktoratet for Kriminalforsorgen til fornyet afgørelse, hvis det finder, at det vil være betænkeligt at anbringe den dømte dér. Stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Når der er truffet afgørelse om valg af afsoningsinstitution, meddeles afgørelsen til den dømte.

Sagsgangen i sager, hvor politiet skal underrette kriminalforsorgsområdet

Dømte, der er varetægtsfængslet i anledning af dommen

§ 19. Politidirektøren sender snarest muligt blanket 1-3 og straffesagens akter til den institution, hvor den dømte er anbragt. Er akterne i brug til andet formål, sendes i stedet domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret. Så snart det er muligt, fremsendes akterne.

Stk. 2. Blanket 1-3 og straffesagens akter sendes herefter videre til det kriminalforsorgsområde, som omfatter den institution, hvor den dømte i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens § 23, stk. 1, 1. pkt., sammenholdt med § 23, stk. 2, nr. 2, skal anbringes, jf. iværksættelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2. Endvidere vedlægges oplysningsskema eller, såfremt straffen overstiger fængsel i 2 år, visitationsskema.

Stk. 3. Når der er truffet afgørelse om valg af afsoningsinstitution, meddeles afgørelsen til den dømte. Blanket 3 sendes til politidirektøren.

Stk. 4. Såfremt der er truffet afgørelse om anbringelse i en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, sendes blanket 2 og straffesagens akter videre til vedkommende kriminalforsorgsområde. Er akterne i brug til andet formål, sendes i stedet domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret. Så snart det er muligt, fremsendes akterne. Blanket 3 sendes til politidirektøren.

Dømte, der allerede udstår fængselsstraf

§ 20. Politidirektøren sender snarest muligt blanket 1-3 og straffesagens akter til det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende institution er beliggende. Er akterne i brug til andet formål, sendes i stedet domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret. Så snart det er muligt, fremsendes akterne.

Stk. 2. Når der er truffet afgørelse om valg af afsoningsinstitution, meddeles afgørelsen til den dømte. Blanket 3 sendes til politidirektøren.

Stk. 3. Såfremt der er truffet afgørelse om anbringelse i en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, sendes blanket 2 og straffesagens akter videre til vedkommende kriminalforsorgsområde. Er akterne i brug til andet formål, sendes i stedet domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret. Så snart det er muligt, fremsendes akterne. Blanket 3 sendes til politidirektøren.

Forvandlingsstraf for bøde

§ 21. Reglerne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse for personer, der skal udstå forvandlingsstraf for bøde.

Stk. 2. § 14, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Til toppen

Afsnit IV – Andre dømte

Kapitel 7 – Afgørelse om afsoningsinstitution

§ 22. Kapitel 2 finder tilsvarende anvendelse for de personer, der er nævnt i iværksættelsesbekendtgørelsens § 24, stk. 1-2.

Stk. 2. §§ 16-18 finder tilsvarende anvendelse for de personer, der er nævnt i iværksættelsesbekendtgørelsens § 24, stk. 3.

Stk. 3. § 12, stk. 3-4, og § 13 finder tilsvarende anvendelse, hvis den pågældende selv rejser til afsoningsinstitutionen.

Til toppen

Afsnit V – Forskellige bestemmelser

Kapitel 8 – Fastsættelse af datoen for fremmøde

§ 23. Skal en dømt på fri fod først møde frem hos politi eller i arresthus (Københavns Fængsler), skal datoen for fremmøde dér fastsættes således, at den dømte kan påbegynde rejsen til afsoningsinstitutionen snarest muligt efter fremmødet og ankomme dertil på den fastsatte dato for modtagelsen. Opholdet hos politi eller i arresthus (Københavns Fængsler) skal være så kort som muligt.

Til toppen

Kapitel 9 – Sagsbehandlingsskridt, der skal foretages snarest muligt

§ 24. I de tilfælde, hvor det i cirkulæret er fastsat, at et sagsbehandlingsskridt skal foretages snarest muligt, skal det så vidt muligt foretages allerede den dag, hvor sagen er kommet frem eller afgørelsen er truffet m.v., eller den første hverdag efter.

Til toppen

Kapitel 10 – Ikrafttræden

§ 25. Cirkulæret træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9432 af 27. juni 2014 om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsescirkulæret) ophæves.

Til toppen