Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Cirkulære om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningscirkulæret)

Justitsministeriets, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 9265 af 30/4 2015.

Kapitel 1 – Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf

§ 1. Afgørelse om udsættelse som nævnt i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, træffes af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte skal udstå straffen. Er der ikke taget stilling til, hvor straffen skal fuldbyrdes, træffes afgørelsen om udsættelse af det kriminalforsorgsområde, som skal tage stilling til, hvor straffen skal fuldbyrdes.

Stk. 2. Er ansøgeren idømt flere fængselsstraffe, som endnu ikke er iværksat, skal ansøgningen om udsættelse behandles som om, den omfatter alle de pågældende fængselsstraffe.

Stk. 3. Vilkår om tilsyn m.v. af kriminalforsorgen kan kun fastsættes efter drøftelse forinden med det kriminalforsorgsområde, som skal føre tilsyn og kontrol med, at vilkårene overholdes.

§ 2. Kriminalforsorgsområdet skal opfordre den dømte til at underskrive en erklæring om samtykke til, at kriminalforsorgsområdet og eventuelt Direktoratet for Kriminalforsorgen til brug for sagens behandling kan indhente en udtalelse om den dømte fra kriminalregisteret, fra eventuelle andre kriminalforsorgsområder, som har kendskab til den dømte fra tidligere afsonings- eller tilsynsforløb, og fra myndigheder, som har ført tilsyn med den dømte.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor afgørelsen skal træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, indhenter kriminalforsorgsområdet relevante udtalelser og sender snarest muligt ansøgningen videre til direktoratet sammen med en udtalelse om sagen.

§ 3. Inden kriminalforsorgsområdet indsender en sag til Direktoratet for Kriminalforsorgen om foreløbig udsættelse med henblik på eventuel efterfølgende benådning, indhentes en udtalelse fra politidirektøren i den politikreds, hvor straffesagen er behandlet, samt fra den ret, i hvis kreds dommen i straffesagen er afsagt, og vedkommende statsadvokat. Er dommen i straffesagen afsagt af landsret eller Højesteret, indhentes dog alene en udtalelse fra statsadvokaten. Indhentelse af disse oplysninger forudsætter et samtykke fra den dømte.

§ 4. Gives der tilladelse til udsættelse, skal kriminalforsorgsområdet sørge for, at en eventuel indkaldelse bortfalder.

§ 5. Når udsættelsesperioden er udløbet, eller hvis tilladelsen til udsættelse er tilbagekaldt, skal den dømte indkaldes til at møde til udståelse af fængselsstraf i overensstemmelse med reglerne i iværksættelsesbekendtgørelsens kapitel 3 samt i kapitel 3 i iværksættelsescirkulæret. Gælder udsættelsen en fængselsstraf, hvor der er givet tilladelse til udståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, sker iværksættelsen i overensstemmelse med reglerne i kapitel 5 i bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol.

Stk. 2. Gælder udsættelsen kun en del af fængselsstraffen (opdeling), kan kriminalforsorgsområdet i stedet for at give den dømte ny indkaldelse, forsyne den pågældende med strafafbrydelsesbevis med angivelse af den dato, hvor den dømte har pligt til fornyet fremmøde.

§ 6. Gives der tilladelse til foreløbig udsættelse med henblik på eventuel efterfølgende benådning, skal afgørelsen forkyndes for den dømte af kriminalforsorgsområdet. Kriminalforsorgsområdet afgiver endvidere en afsluttende udtalelse om forløbet af udsættelsesperioden, hvis Direktoratet for Kriminalforsorgen har truffet afgørelse om foreløbig udsættelse med henblik på eventuel efterfølgende benådning.

§ 7. Træffer kriminalforsorgsområdet afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse til udsættelse, som er truffet af Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 1, stk. 3, jf. § 1, stk. 2, i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen, skal Direktoratet for Kriminalforsorgen underrettes herom.

Til toppen

Kapitel 2 – Opsættende virkning

§ 8. Har eller tillægges en ansøgning om udsættelse eller benådning opsættende virkning, skal kriminalforsorgsområdet samtidig sørge for, at fuldbyrdelsen ikke bliver iværksat, så længe sagen behandles.

Stk. 2. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen bestemmelse om, at en ansøgning tillægges opsættende virkning, underrettes kriminalforsorgsområdet med henblik på, at området sørger for, at fuldbyrdelsen ikke iværksættes.

Stk. 3. Tager politidirektøren spørgsmålet om eventuel benådning efter § 15 i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen op, underretter politidirektøren kriminalforsorgsområdet herom med henblik på, at området sørger for, at fuldbyrdelsen ikke iværksættes. Tilsvarende skal kriminalforsorgsområdet sørge for, at fuldbyrdelsen ikke iværksættes i de tilfælde, hvor kriminalforsorgsområdet selv rejser spørgsmålet om benådning.

§ 9. Træffer landsrettens præsident, jf. retsplejelovens § 911, stk. 3, eller Højesteret, jf. retsplejelovens § 932, stk. 3, bestemmelse om, at fuldbyrdelsen af en dom skal udsættes eller standses, orienterer politidirektøren i den politikreds, hvor sagen behandles, kriminalforsorgsområdet herom med henblik på, at kriminalforsorgsområdet sørger for, at fuldbyrdelsen ikke iværksættes, så længe sagen behandles.

Stk. 2. I tilfælde, hvor Den særlige Klageret bestemmer, at fuldbyrdelsen skal udsættes, jf. udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, skal politidirektøren i den politikreds, hvor straffesagen behandles, sørge for, at kriminalforsorgsområdet bliver orienteret herom, således at kriminalforsorgsområdet kan sørge for, at fuldbyrdelsen ikke bliver iværksat, så længe sagen behandles.

Stk. 3. Træffer retten, jf. udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, bestemmelse om, at fuldbyrdelsen skal udsættes, skal politidirektøren i den politikreds, hvor sagen behandles, orientere kriminalforsorgsområdet herom med henblik på, at kriminalforsorgsområdet sørger for, at fuldbyrdelsen ikke iværksættes, så længe sagen behandles.

§ 10. Træffer Direktoratet for Kriminalforsorgen bestemmelse om, at straffuldbyrdelsen midlertidigt skal udsættes som nævnt i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens § 9, underrettes kriminalforsorgsområdet, jf. § 1, stk. 1, med henblik på, at området sørger for, at fuldbyrdelsen ikke iværksættes.

Til toppen

Kapitel 3 – Behandling af ansøgning om benådning fra dømte på fri fod

§ 11. Er den dømte på fri fod, indhenter kriminalforsorgsområdet til brug for sagens behandling en udtalelse fra politidirektøren i den politikreds, hvor straffesagen er behandlet. Omfatter ansøgningen flere fængselsstraffe, og er straffesagerne behandlet i forskellige politikredse, skal der afgives en udtalelse fra hver af politikredsene.

Stk. 2. Den dømte skal opfordres til at underskrive en erklæring om samtykke til, at kriminalforsorgsområdet og Direktoratet for Kriminalforsorgen til brug for sagens behandling kan indhente oplysninger om den dømte fra kriminalregisteret samt udtalelser fra politidirektøren, fra eventuelle andre kriminalforsorgsområder, som har kendskab til den dømte fra tidligere afsonings- eller tilsynsforløb, og fra myndigheder, som har ført tilsyn med den dømte.

Stk. 3. Ved afgivelse af udtalelsen vedlægges ansøgningen og eventuelle erklæringer, rapport vedrørende samtale med den dømte, udtalelse fra politidirektøren, samtykkeerklæring m.v. samt straffesagens akter til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Er straffesagens akter i brug til andet formål, sendes i stedet domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret.

§ 12. Er ansøgningen altovervejende begrundet i hensynet til den dømtes helbredsforhold, sendes sagen direkte til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2. Finder kriminalforsorgsområdet det åbenbart, at ansøgningen skal afslås, sendes sagen ligeledes direkte til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 3. I andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2, sendes sagen med fornødent samtykke fra den dømte til Direktoratet for Kriminalforsorgen gennem den ret, i hvis kreds dommen i straffesagen er afsagt, og vedkommende statsadvokat. Er dommen i straffesagen afsagt af landsret eller Højesteret, sendes sagen dog alene gennem statsadvokaten.

Til toppen

Kapitel 4 – Benådning i særlige tilfælde

§ 13. Udtalelse om benådning på grund af den tid, der er forløbet, siden fængselsstraffen har kunnet fuldbyrdes, sendes af politidirektøren i den politikreds, hvor straffesagen er behandlet, direkte til Direktoratet for Kriminalforsorgen. § 11, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Rejses spørgsmålet af kriminalforsorgsområdet, jf. § 1, stk. 1, indhenter kriminalforsorgsområdet en udtalelse fra politidirektøren, inden sagen sendes til Direktoratet for Kriminalforsorgen med en udtalelse, jf. stk. 5, 2. pkt.

Stk. 2. Er den dømte nu straffet eller sigtet for et strafbart forhold, som er begået, efter at fuldbyrdelsesordre er givet, skal udtalelsen fra politidirektøren indeholde oplysninger om forholdets art og omfang, samt, hvis der er tale om en sigtelse, om, hvorvidt den pågældende over for politiet har erkendt sig skyldig i forholdet.

Stk. 3. Den dømte skal opfordres til at underskrive en erklæring om samtykke til, at der til brug for sagens behandling kan indhentes oplysninger om den dømte fra kriminalregisteret. Rejses sagen af politidirektøren, skal den dømte endvidere opfordres til at underskrive en erklæring om samtykke til, at Direktoratet for Kriminalforsorgen kan indhente en udtalelse fra kriminalforsorgsområdet. Rejses sagen af kriminalforsorgsområdet, skal den dømte endvidere opfordres til at underskrive en erklæring om, at kriminalforsorgsområdet kan indhente en udtalelse fra politidirektøren.

Stk. 4. Straffesagens akter eller domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret og andre relevante dokumenter skal medsendes.

Stk. 5. Rejses sagen af politidirektøren, indhenter Direktoratet for Kriminalforsorgen en udtalelse fra kriminalforsorgsområdet. Denne udtalelse skal indeholde oplysninger om tidligere indkaldelser til udståelse af fængselsstraffen og afgørelser om udsættelse eller om benådning i tilfælde, hvor ansøgningerne fra den dømte har haft eller været tillagt opsættende virkning.

Stk. 6. Antages det i øvrigt, at den manglende iværksættelse af fængselsstraffen skyldes den dømtes forhold, skal udtalelsen fra både politidirektøren og kriminalforsorgsområdet indeholde oplysninger herom.

Til toppen

Kapitel 5 – Fritagelse for forvandlingsstraf for bøde

§ 14. Udtalelse om fritagelse for at udstå forvandlingsstraf for bøde på grund af den dømtes helbredsforhold, afgives, hvis afgørelsen om forvandlingsstraf fastholdes, af politidirektøren i den politikreds, hvor forvandlingsstraffen er fastsat. § 11, stk. 1, 2. pkt., og § 13, stk. 3, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Sagen sendes direkte til Direktoratet for Kriminalforsorgen og vedlægges ansøgningen og eventuelle erklæringer, politirapport, samtykkeerklæring m.v. samt straffesagens akter. Er straffesagens akter i brug til andet formål, sendes i stedet domsudskrift og udskrift af kriminalregisteret.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden m.v.

§ 15. Cirkulæret træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Cirkulære nr. 39 af 26. juni 2009 om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningscirkulæret) ophæves.

Til toppen