Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Cirkulære om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner

Justitsministeriets, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 9233 af 13/4 2015.

§ 1. Konfiskerede genstande, der ikke afleveres til politiet, skal normalt enten destrueres eller sælges.

Stk. 2. Ved destruktion af genstande vil det være hensigtsmæssigt, at der er 2 ansatte til stede.

Stk. 3. Sker salg ikke ved offentlig auktion, må genstandene ikke sælges til ansatte i kriminalforsorgen eller deres nærstående m.v.

§ 2. Beslutter kriminalforsorgsområdet at nyttiggøre en konfiskeret genstand i institutionen, skal det så vidt muligt være til fordel for de indsatte.

§ 3. Euforiserende stoffer skal snarest muligt afleveres til politiet.

§ 4. Ansatte i kriminalforsorgen må ikke modtage findeløn efter lov om hittegods for genstande og penge, som de finder på institutionens område.

§ 5. Den løbende fortegnelse over genstande og penge, som tages i bevaring eller konfiskeres, jf. konfiskationsbekendtgørelsens § 5, skal indeholde en så omhyggelig beskrivelse af hver enkelt genstand, at den kan identificeres. Penge indføres med oplysning om beløbets størrelse og om, hvorvidt de er lagt i en forseglet kuvert eller lignende.

Stk. 2. Fortegnelsen skal endvidere indeholde følgende oplysninger om genstandene eller pengene:

1) Datoen for, hvornår de er taget i bevaring, samt attestation fra den, der har taget dem i bevaring.

2) Hos hvem de er taget, og hvem de tilhører, eller hvor de er fundet og af hvem.

3) Om der er sket konfiskation, tilbagelevering til ejeren, eventuelt til opbevaring af institutionen i overensstemmelse med genstandsbekendtgørelsen, eller aflevering til politiet samt datoen herfor.

4) På hvilken måde en konfiskeret genstand i givet fald er nyttiggjort i institutionen og attestation fra den, der har truffet beslutningen herom.

5) Til hvilken pris en konfiskeret genstand i givet fald er solgt og dokumentation herfor samt, hvis den ikke er solgt ved offentlig auktion, til hvem den er solgt.

6) Attestation fra de ansatte, der i givet fald har foretaget eller overværet destruktion.

7) Kvittering fra ejeren, hvis der er sket tilbagelevering til ejeren, samt attestation fra den, der har foretaget tilbageleveringen.

8) Kvittering fra politiet, hvis der er sket aflevering til politiet, samt attestation fra den, der har foretaget afleveringen.

Stk. 3. Fortegnelsen føres for hvert finansår.

§ 6. Penge, der tages i bevaring, og som ikke lægges i en forseglet kuvert eller lignende, registreres i institutionens kasse. Tilhører pengene en indsat, indtægtsføres de desuden foreløbigt på kontoen for den indsattes tilgodehavender m.v.

Stk. 2. Konfiskerede penge og salgsprovenu ved salg af konfiskerede genstande indtægtsføres på kontoen for bøder og konfiskation.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Cirkulære nr. 92 af 16. maj 2001 om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner ophæves.

Til toppen