Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Cirkulære om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-cirkulæret)

Justitsministeriets, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 9203 af 13/4 2015.

Samarbejde mellem de involverede myndigheder m.v.

§ 1. Inden der træffes afgørelse om eller indsendes indstilling om anbringelse i en institution m.v. uden for kriminalforsorgen, jf. § 1 i bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen), skal vilkårene for opholdet være aftalt med anbringelsesstedet. Det skal herunder aftales, om der skal gælde særlige begrænsninger i den dømtes frihed, f.eks. at tilladelse til at forlade stedet uden ledsagelse kun må gives med samtykke fra det kriminalforsorgsområde, der skal stå for sagsbehandlingen, eller fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2. Hvis anbringelse skal finde sted i en pension, der ligger i et andet kriminalforsorgsområde, eller hvis et andet kriminalforsorgsområde skal føre tilsyn under anbringelsen, skal anbringelsen og vilkårene forinden drøftes med det andet kriminalforsorgsområde.

Stk. 3. Er anbringelsesstedet en psykiatrisk afdeling eller hospital, skal kriminalforsorgsområdet sammen med en høringsskrivelse til hospitalet (afdelingen) sende grundskema, domsudskrifter, genpart af eventuelle mental- og personundersøgelser, lægeerklæring vedrørende den dømtes aktuelle psykiske tilstand samt oplysning om den dømtes stilling til eventuel overførsel. Endvidere skal det oplyses, om der foreligger særlig undvigelses- eller anden sikkerhedsrisiko.

§ 2. Tilsagn og udtalelser som nævnt i §§ 3-5 i § 78-bekendtgørelsen skal indhentes, inden sagen afgøres eller indsendes til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Tilsvarende gælder, at der skal indhentes udtalelser i overensstemmelse med høringsreglerne i udgangsbekendtgørelsen, inden der sendes indstilling til direktoratet om anbringelse af en person, der er omfattet af § 1, stk. 3, i bekendtgørelsen.

§ 3. Har et anbringelsessted ikke tidligere været anvendt, skal kriminalforsorgsområdet foretage en godkendelse af stedet.

§ 4. En indstilling til Direktoratet for Kriminalforsorgen udfærdiges på et særligt skema. Den skal indeholde en udførlig redegørelse for den dømtes forhold samt forslag til de vilkår, der skal gælde for opholdet. Har anbringelsesstedet ikke tidligere været anvendt, skal der endvidere udfyldes og indsendes et institutionsskema.

Forkyndelse og iværksættelse

§ 5. Når der er truffet afgørelse om anbringelse, forkynder det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte opholder sig, snarest tilsagnet for den dømte. Det er normalt en forudsætning for anbringelse, at den dømte erklærer at være indstillet på at blive anbragt på de fastsatte vilkår, jf. § 2 i § 78-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Opholder den dømte sig ikke allerede på anbringelsesstedet, fastsætter kriminalforsorgsområdet, jf. § 6 i § 78-bekendtgørelsen, snarest mødedatoen, og det skal ved forkyndelsen meddeles den dømte, hvornår der skal ske fremmøde på anbringelsesstedet.

Stk. 3. Kriminalforsorgsområdet, jf. § 6 i § 78-bekendtgørelsen, udarbejder et bevis for anbringelsen til den dømte.

Stk. 4. Skal den dømte anbringes på en institution i et andet kriminalforsorgsområde, skal dette kriminalforsorgsområde omgående underrette det kriminalforsorgsområde, der udfører de opgaver, der følger af strafudståelsen, om forkyndelsen og om, at den dømte er mødt.

Underretning

§ 6. Er anbringelsesstedet uden for kriminalforsorgen, skal dette sted erklære at ville påtage sig straks at underrette kriminalforsorgsområdet, jf. § 6 i § 78-bekendtgørelsen, om overtrædelser af de fastsatte vilkår, herunder om bortgang eller udeblivelse og om enhver formodning om, at den dømte har begået nyt strafbart forhold. Anbringelsesstedet skal endvidere jævnligt orientere kriminalforsorgsområdet om forløbet af opholdet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er der fastsat vilkår om tilsyn, som føres af et andet kriminalforsorgsområde end det område, der ellers skal udføre de opgaver, der følger af strafudståelsen, orienterer anbringelsesstedet i stedet det tilsynsførende kriminalforsorgsområde om forløbet af opholdet. Det tilsynsførende kriminalforsorgsområde og det kriminalforsorgsområde, der udfører de opgaver, der følger af strafudståelsen, skal under anbringelsen løbende holde hinanden orienteret om alle væsentlige ændringer i den dømtes forhold.

§ 7. Sker anbringelse på en pension, der ligger i et andet kriminalforsorgsområde, skal dette kriminalforsorgsområde påtage sig at underrette det kriminalforsorgsområde, som udfører de opgaver, der følger af strafudståelsen, om overtrædelser af de fastsatte vilkår, herunder om bortgang eller udeblivelse og om enhver formodning om, at den dømte har begået nyt strafbart forhold. Endvidere skal der jævnligt orienteres om forløbet af opholdet.

§ 8. Ved bortgang eller udeblivelse skal kriminalforsorgsområdet, jf. § 6 i § 78-bekendtgørelsen, straks efter at have modtaget oplysning herom sørge for, at politiet underrettes med henblik på anholdelse.

Tilbageførsel eller overførsel

§ 9. Er afgørelse om anbringelse truffet af Direktoratet for Kriminalforsorgen, underretter kriminalforsorgsområdet, jf. § 6 i § 78-bekendtgørelsen, direktoratet om tilbagekaldelse, der er truffet efter § 10, stk. 1, i § 78-bekendtgørelsen.

Prøveløsladelse, benådning og prøveudskrivning

§ 10. Er den dømte anbragt på en institution uden for kriminalforsorgen, indhenter kriminalforsorgsområdet, jf. § 6 i § 78-bekendtgørelsen, til brug for overvejelserne om prøveløsladelse (prøveudskrivning) eller eventuel benådning en udtalelse fra anbringelsesstedet, der så vidt muligt skal afgives skriftligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er der fastsat vilkår om tilsyn af et andet kriminalforsorgsområde end det område, der udfører de opgaver, der følger af strafudståelsen, indhenter det tilsynsførende kriminalforsorgsområde en udtalelse fra anbringelsesstedet. Det tilsynsførende kriminalforsorgsområde afgiver herefter en skriftlig indstilling om prøveløsladelse (prøveudskrivning) eller eventuel benådning til det kriminalforsorgsområde, der udfører de opgaver, der følger af strafudståelsen. Indstilling om prøveløsladelse efter straffelovens § 38, stk. 1, skal afgives på et sådant tidspunkt, at kriminalforsorgsområdet kan behandle spørgsmålet i overensstemmelse med reglerne i §§ 1-4 i løsladelsesbekendtgørelsen.

Stk. 3. Er den dømte anbragt på en pension i et andet kriminalforsorgsområde end det område, der udfører de opgaver, der følger af strafudståelsen, uden at der er fastsat vilkår om tilsyn, afgiver det kriminalforsorgsområde, hvor pensionen ligger, en indstilling som nævnt i stk. 2, 2. og 3. pkt.

Ikrafttræden

§ 11. Cirkulæret træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Cirkulære nr. 94 af 16. maj 2001 om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus bortfalder.

Til toppen