Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om behandlingen af begæring om domstolsprøvelse af visse endelige administrative afgørelser om fuldbyrdelse af straf m.v.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 425 af 9/4 2015.

I medfør af § 114, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, fastsættes:

§ 1. Begæring om domstolsprøvelse af en afgørelse, der kan kræves indbragt til prøvelse ved domstolene efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 112, kan fremsættes skriftligt eller mundtligt over for ethvert af kriminalforsorgsområderne og over for Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2. Fremsættes begæringen mundtligt, skal der gøres notat om begæringen og tidspunktet for dens fremsættelse. Ønsker den pågældende at uddybe og nærmere præcisere sin begæring, vil det ofte være hensigtsmæssigt tillige at gøre notat herom. Kopi af notatet udleveres til den pågældende.

§ 2. Begæring om domstolsprøvelse, som indgives til eller fremsættes over for et af kriminalforsorgsområderne, skal hurtigst muligt sendes til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet sender samtidig de sagsakter m.v. om den pågældende afgørelse, som kriminalforsorgsområdet er i besiddelse af.

§ 3. Ved tilbagekaldelse af en begæring om domstolsprøvelse finder § 1, stk. 1, § 1, stk. 2, 1. pkt., og § 2, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Notatet om mundtligt fremsat tilbagekaldelse skal forelægges den pågældende til underskrift. Underskrives det ikke, indbringes afgørelsen til prøvelse for retten i overensstemmelse med den oprindelige begæring, medmindre det er utvivlsomt, at den pågældende ikke ønsker afgørelsen indbragt til prøvelse ved retten.

§ 4. Alle spørgsmål om indbringelse af afgørelser til prøvelse for retten behandles af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 397 af 17. maj 2001 om behandlingen af begæring om domstolsprøvelse af visse endelige administrative afgørelser om fuldbyrdelse af straf m.v. ophæves.

Til toppen