Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 421 af 9/4 2015.

I medfør af § 31, stk. 3, § 82, stk. 3 og § 95, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, og § 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner for indsatte

§ 1. Pligten for kriminalforsorgsområdet efter straffuldbyrdelseslovens § 31, stk. 2, 1. pkt., til at udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen gælder ikke i forhold til indsatte, der udstår fængselsstraf i 4 måneder eller derunder.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 skal der dog udarbejdes en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen, hvis den indsatte forventes løsladt på prøve med vilkår om tilsyn, eller

1) den indsatte er under 18 år,

2) den indsatte er under 26 år og har en anden etnisk baggrund end dansk,

3) den indsatte efter løsladelsen ikke skønnes at være sikret passende ophold,

4) den indsatte efter løsladelsen ikke skønnes at være sikret passende underhold,

5) den indsatte har forsørgelsespligt over for børn, som de sociale myndigheder som følge af strafudståelsen har tilbudt hjælpeforanstaltninger, eller

6) særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

§ 2. Den i § 1, stk. 1, nævnte pligt gælder tillige ikke i forhold til indsatte, der har fået foretaget afkortning i den idømte fængselsstraf i medfør af straffelovens § 86, og hvor den resterende straffetid er under 4 måneder.

Stk. 2. Hvis der foreligger forhold som nævnt i § 1, stk. 2, skal der dog udarbejdes en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen.

§ 3. I forhold til varetægtsarrestanter, der i medfør af retsplejelovens § 777 anbringes i en institution for personer, der udstår fængselsstraf eller forvaring, finder straffuldbyrdelseslovens § 31, stk. 2, 1. pkt., alene anvendelse med hensyn til udarbejdelse af en plan for opholdet i institutionen.

Til toppen

Kapitel 2 – Begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner for prøveløsladte og betinget dømte

§ 4. Pligten for kriminalforsorgsområdet efter straffuldbyrdelseslovens § 82, stk. 2, og § 95, stk. 2, til at udarbejde en plan for tilsynsperioden og tiden derefter gælder ikke i forhold til prøveløsladte og betinget dømte, der ikke skønnes at have behov for bistand med hensyn til den pågældendes beskæftigelsesmæssige, sociale og personlige forhold med henblik på at forbedre den pågældendes mulighed for at leve en kriminalitetsfri tilværelse.

Stk. 2. Hvis et behov for social og personlig bistand for personer, der for spirituskørsel er idømt en betinget dom med vilkår om struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling, tilgodeses i forbindelse med behandlingen, gælder pligten nævnt i stk. 1 heller ikke.

§ 5. Uanset bestemmelsen i § 4 skal der dog udarbejdes en plan for tilsynsperioden og tiden derefter, hvis

1) klienten er under 18 år,

2) klienten er dømt for seksualkriminalitet,

3) klienten har forsørgelsespligt over for børn, som de sociale myndigheder som følge af kriminaliteten har tilbudt hjælpeforanstaltninger, eller

4) særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 727 af 26. juni 2006 om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte ophæves.

Til toppen