Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde

Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse nr. 195 af 24/2 2015.

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014, fastsættes:

§ 1. Erhvervsdrivende inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. § 2.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder at den, oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Erhvervsdrivende har pligt til at indhente børneattest for personer, jf. § 1, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere, lærere, børnepassere, formidlere, pedeller, samaritter, lektiehjælpere og andet teknisk personale, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, såfremt der er tale om en fast tilknytning, jf. lovens § 2, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 gælder kun for erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af de øvrige bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 520 af 21. juni 2005.

Stk. 3. Ved fast tilknytning efter stk. 1, forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til erhvervsvirksomheden skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes efter stk. 1, senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet erhvervsvirksomheden i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har fungeret som træner, instruktør, holdleder, lærer, børnepasser, formidler, pedel eller andet teknisk personale, jf. stk. 1, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet erhvervsvirksomheden.

Stk. 4. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 1, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme erhvervsvirksomhed. Det samme gælder, hvis personen enten genansættes eller genbeskæftiges, når afbrydelsen af tilknytningen til erhvervsvirksomheden beror på naturlige pauser, herunder overgang fra én sæson til en anden.

§ 3. Forsætlig overtrædelse af § 2 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af det offentlige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 640 af 22. juni 2012 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde ophæves.

Til toppen