Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven (Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.) og anmodning om udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Børne, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets skrivelse nr. 9162 af 31/3 2014.

Folketinget har den 20. februar 2014 vedtaget lovforslag nr. L97, der er stadfæstet og offentliggjort som lov nr.167 af 26. februar 2014 om ændring af integrationsloven (Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.).

Dette brev indeholder en orientering om indholdet af loven.

Ændringsloven og det bagvedliggende lovforslag kan ses på Retsinformation via https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710. aspx?id=161910

En af konsekvenserne af ændringsloven er, at det nu er muligt for alle kommuner at sende en repræsentant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, der skal vælge fem medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Tidligere var det alene kommuner, der havde nedsat et integrationsråd i overensstemmelse med reglerne i integrationsloven, der kunne deltage. Dette brev er derfor tillige en opfordring til alle kommuner, både med og uden integrationsråd, om at sende en repræsentant til det konstituerende møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter senest den 16. april 2014.

Der vedhæftes en funktionsbeskrivelse for rådets medlemmer, som bl.a. beskriver organiseringen af Rådet for Etniske Minoriteters arbejde.

Lov nr. 167 af 26. februar 2014 (ændringer pr. 1. marts 2014)

Lov nr. 167 af 26. februar 2014 om ændring af integrationsloven (Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.) trådte i kraft den 1. marts 2014.

Lovændringen medfører en ny sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter og har også betydning for kommunernes muligheder for at deltage i rådet. Rådet skal nu sammensættes af 5 medlemmer valgt af et repræsentantskab bestående af repræsentanter fra alle landets kommuner, 5 medlemmer udpeget af ministeren og et medlem fra hver af de fire største kommuner i landet – i alt 14 medlemmer. Funktionsperioden er uændret, idet den følger den kommunale valgperiode på 4 år.

I det følgende beskrives de gennemførte ændringer.

Udvidet repræsentantskab

 

 

Integrationslovens § 43, stk. 2:

 

Hvert af de i § 42 nævnte integrationsråd vælger hvert fjerde år blandt de i § 42, stk. 4, 2. pkt., nævnte medlemmer et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. I kommuner uden integrationsråd kan kommunalbestyrelsen udpege et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabet opgave er at vælge 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

 

 

Alle kommunalbestyrelser kan fra den 1. marts 2014 udpege et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, uanset om der er oprettet et integrationsråd i kommunen eller ej.

Dette bevirker, at repræsentantskabet bliver udvidet fra udelukkende at bestå af repræsentanter fra kommunale integrationsråd til også at have repræsentanter fra kommuner, der har udformet borgerinddragelsen i forhold til integrationsindsatsen i kommunen anderledes.

I de kommuner, der har etableret integrationsråd i overensstemmelse med reglerne i integrationsloven, følger det som hidtil af lovens § 43, stk.2, at integrationsrådet blandt sine medlemmer vælger et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Medlemmet skal vælges blandt de integrationsrådsmedlemmer, der er udpeget blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen, jf. integrationslovens § 42, stk. 4, 2. pkt.

For så vidt angår kommuner, hvor der ikke er nedsat et integrationsråd i integrationslovens forstand, er der ikke i loven fastlagt nærmere kriterier for kommunalbestyrelsens udpegning af kandidater til repræsentantskabet. Men det fremgår af lovens bemærkninger, at kommunalbestyrelsen ved udpegelsen af medlemmet bl.a. naturligt kan lægge vægt på, at den pågældende har viden om og indsigt i spørgsmål i tilknytning til etniske minoriteters forhold lokalt, for eksempel fordi den pågældende – som det er tilfældet med de repræsentanter, der udpeges af lokale integrationsråd – har tilknytning til lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller lignende.

Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.1 og de specielle bemærkninger vedrørende § 43, stk. 2.

Frist for underretning om udpegning/valg af medlem og suppleant

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 99 af 20.februar 2006 om valg af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og valg af Rådet for Etniske Minoriteter § 2, stk. 2, at integrationsrådene snarest efter valg af medlem og stedfortræder til repræsentantskabet, skal underrette ministeriet om valget.

Bekendtgørelsen vil blive revideret, så der kommer til at gælde tilsvarende procedurer som ovennævnte for så vidt angår medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelser i kommuner, der ikke har integrationsråd, jf. de ændrede regler i integrationslovens § 43, stk. 2, 2. pkt.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelse nr. 100 af 20. februar 2006 om forretningsorden for Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter § 3, at der skal indkaldes til konstituerende møde i repræsentantskabet senest den 1. juni i året efter det år, hvori valg til kommunalbestyrelsen skal afholdes.

Endvidere fremgår det af § 5 i samme bekendtgørelse, at indkaldelse til møder i repræsentantskabet sker senest 14 dage før mødets afholdelse, og at mødeindkaldelsen skal indeholde en fortegnelse over repræsentantskabets medlemmer.

Årets repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 3. maj i Vejle. Det følger af ovenstående, at der skal udsendes en fortegnelse over repræsentantskabets medlemmer senest lørdag d. 19. april 2014.

På grund af påsken skal ministeriet derfor anmode om at modtage underretning om valg eller udpegning af medlemmer og stedfortrædere til repræsentantskabet senest onsdag d. 16. april kl. 12.

Faste medlemmer fra de fire største kommuner

 

 

Integrationslovens § 44, stk. 1, pkt. 1-4:

 

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold nedsætter Rådet for Etniske Minoriteter, der består af 14 medlemmer. Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter vælger hvert fjerde år blandt sine medlemmer fem medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Kommunalbestyrelserne i København, Aarhus, Odense og Aalborg kommuner indstiller hver to medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udpeger på baggrund af indstillingerne og under iagttagelse af reglerne i ligestillingsloven et medlem fra hver kommune til Rådet for Etniske Minoriteter.

 

 

Kommunalbestyrelserne i de fire største byer (København, Aarhus, Odense og Aalborg) skal efter den 1. marts 2014 indstille hver to medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter.

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger på baggrund af indstillingerne et medlem fra hver kommune til Rådet for Etniske Minoriteter. Ministerens indstilling skal ske under iagttagelse af reglerne i ligestillingsloven.

Det er væsentligt, at Rådet for Etniske Minoriteter også i sin ændrede form består af medlemmer, der har kontakt til etniske minoritetsmiljøer og forståelse for og kendskab til integrationsudfordringerne lokalt. Det vil derfor være naturligt, hvis der ved beslutningen om indstilling lægges vægt på, om de indstillede personer har viden om og indsigt i spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandreres forhold i den pågældende kommune.

De fire nævnte kommuner modtager et særskilt brev om indstillingen af kandidater til udpegning af et medlem til Rådet for Etniske Minoriteter. Det fremgår heraf, at ministeriet skal modtage kommunernes indstillinger senest den 1. maj 2014.

Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.2 og de specielle bemærkninger vedrørende § 44, stk. 1.

Ministerudpegning af formand og fire medlemmer til Rådet

 

 

Integrationslovens § 44, stk. 1, pkt. 5:

 

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udpeger herudover fem medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter, heriblandt formanden.

 

 

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger udover de fem medlemmer valgt af repræsentantskabet og de fire faste medlemmer fra de fire største byer fem medlemmer. Blandt de fem direkte ministerudpegede medlemmer udpeger ministerren en formand.

Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.3 og de specielle bemærkninger vedrørende § 44, stk. 1.

l Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Kontoret for Integration og Demokrati, fuldmægtig Mette Søndergaard, mns@sm.dk eller telefon 41 85 10 69.

Til toppen