Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Skrivelse om lov om ændring af lov om social service – ærerelaterede konflikter

Social-, Børne- og Integrationsministeriets skrivelse nr. 9033 af 23/1 2014.

Folketinget har den 19. december 2013 vedtaget lovforslag nr. L 14, der er stadfæstet og offentliggjort som lov nr. 1632 af 26. december 2013 om ændring af lov om social service (Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter).

Dette brev indeholder en orientering om indholdet af loven.

Ændringsloven og det bagvedliggende lovforslag kan ses på Retsinformation via https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161062

Lov nr. 1632 af 26. december 2013 (ændringer pr. 1. januar 2014)

Til toppen

1. Indledning

Lov nr. 1632 af 26. december 2013 om ændring af lov om social service (Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter) er trådt i kraft den 1. januar 2014.

Lovændringen er gennemført som led i udmøntningen af et initiativ i den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter, som er finansieret af satspuljemidler efter aftale herom mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og de øvrige satspuljepartier (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance).

Det fremgår af den Nationale strategi, at der i lov om social service skal indføres en forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at tilbyde borgere over 18 år en handleplan i tilfælde, hvor borgeren risikerer eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt.

I det følgende beskrives de gennemførte ændringer.

Til toppen

2. Tilbud om rådgivning til personer over 18 år, der henvender sig på grund af æresrelaterede konflikter

 

 

Servicelovens § 12 a, stk. 1:

 

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer over 18 år, der henvender sig på grund af æresrelaterede konflikter, får mulighed for at få gratis rådgivning i henhold til § 10.

 

 

2.1 Personkreds

Kommunerne skal fra den 1. januar 2014 sørge for, at personer over 18 år, der henvender sig på grund af æresrelaterede konflikter, får mulighed for gratis rådgivning i henhold til servicelovens § 10.

Der er tale om en præcisering af, at den rådgivningsforpligtelse, der gælder efter lovens § 10, også omfatter personer over 18 år, der er udsat for æresrelaterede konflikter.

Bestemmelsen omfatter borgere over 18 år, der henvender sig til kommunen med konflikter vedrørende f.eks. tvangsægteskaber, tvungne religiøse vielser uden borgerlig gyldighed, tvungne forlovelser, genopdragelsesrejser, indespærring, vold eller trusler om vold eller social kontrol, hvor en ung f.eks. udsættes for omfattende overvågning eller begrænsninger f.eks. i forhold til, hvor den unge må færdes, om den pågældende må færdes alene, hvem personen må færdes med, eller om vedkommende må have en kæreste.

Ved en æresrelateret konflikt forstås en konflikt, som knytter sig til et eller flere familiemedlemmers opfattelse af, at et andet familiemedlem har krænket familiens ære. Det kan f.eks. opstå i tilfælde, hvor pågældende har en kæreste, har et seksuelt forhold uden for ægteskab, har valgt en ægtefælle mod familiens ønske, er homoseksuel, ønsker skilsmisse m.v. Både mænd og kvinder kan blive udsat for æresrelaterede konflikter.

2.2 Rådgivningens indhold

Rådgivningen kan omfatte rådgivning om, hvor borgeren kan få relevant støtte, f.eks. hos politiet eller frivillige organisationer, som arbejder med æresrelaterede konflikter. Det kan f.eks. være hos LOKK, som kan tilbyde rådgivning, konfliktmægling m.v. En æresrelateret konflikt kan være af en sådan karakter, at borgeren ikke vil have mulighed for at møde op igen på grund af repressalier fra familien, f.eks. frihedsberøvelse eller trusler, og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at rådgivningen ydes med det samme. Kommunalbestyrelsen skal således, når en borger møder op til rådgivning vedrørende en æresrelateret konflikt, vurdere, om borgeren er i en sådan situation, at det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til borgernes sikkerhed, at borgeren ikke opholder sig på sin bopæl, samt om politiet skal involveres. Rådgivningen skal således i sådanne tilfælde indeholde oplysninger om bosteder m.v. I forbindelse med rådgivningen skal kommunen være opmærksom på, om borgeren har behov for anden form for hjælp efter serviceloven, eksempelvis midlertidigt ophold på kvindekrisecenter, eller anden lovgivning.

Kommunen kan i forbindelse med rådgivningen få bistand hos LOKK og VISO, som tilbyder gratis rådgivning til kommuner i æresrelaterede sager, herunder konsulentbistand i forhold til enkeltsager.

Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.2. og de specielle bemærkninger vedrørende § 12 a, stk. 1.

Til toppen

3. Tilbud om handleplaner til personer over 18 år, der risikerer at blive eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt.

3.1 Personkreds

 

 

Servicelovens § 12 a, stk. 2:

 

Skønner kommunalbestyrelsen, at der er behov for det, skal personer over 18 år, der risikerer at blive eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt, tilbydes en handleplan.

 

 

Kommunalbestyrelsen skal fra den 1. januar 2014, hvis den skønner, at der er behov for det, tilbyde en handleplan til personer over 18 år, der risikerer at blive eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt.

En alvorlig æresrelateret konflikt forstås som en konflikt, der vurderes at kunne udløse eller har udløst en handling, som er omfattet af straffeloven. Det vil f.eks. gælde i sager om tvangsægteskab, vold eller trusler om vold eller frihedsberøvelse begrundet i familiens æresopfattelse.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal tilbydes en handleplan, hvis den pågældende selv henvender sig til kommunen, hvis politiet anbefaler, at der udarbejdes en handleplan, eller hvis flere af hinanden uafhængige tredjeparter gør de kommunale myndigheder opmærksomme på, at en borger er udsat for eller risikerer at blive udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt.

Handleplanen har til formål at støtte den enkelte borger og hjælpe borgeren til at finde rundt i de relevante systemer på vej hen imod en selvstændig tilværelse med uddannelse, arbejde m.v. Handleplanen skal indeholde en beskrivelse af borgerens aktuelle situation og på baggrund heraf overvejelser om den relevante fremadrettede og sammenhængende indsats til borgeren i forhold til bopæl, arbejde og uddannelse, m.v. samt evt. hjælp efter serviceloven og anden lovgivning i form af en koordineret indsats. Handleplanen skal desuden sikre, at borgeren henvises til de for borgeren relevante tilbud.

Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.2. og de specielle bemærkninger vedrørende § 12 a, stk. 2.

3.2 Handleplanens indhold

 

 

Servicelovens § 12 a, stk. 3:

 

Handleplanen skal indeholde

 

1) en risikovurdering for den pågældende borger,

 

2) oplysninger om borgerens aktuelle situation, herunder relevante forhold vedrørende bopæl, arbejde, uddannelse og forholdet til pårørende,

 

3) overvejelser om eventuelle relevante støttemuligheder i forhold til bopæl, arbejde og uddannelse samt formålet hermed og

 

4) overvejelser om eventuelle relevante støttemuligheder efter denne lov eller efter anden lovgivning og formålet hermed.

 

 

Handleplanen skal indeholde en risikovurdering. Hermed forstås en vurdering af, hvor truet borgeren er, herunder f.eks. om borgeren risikerer et tvangsægteskab, risikerer at blive frihedsberøvet, bortført eller risikerer at blive udsat for vold eller drabsforsøg.

Risikovurderingen kan tage udgangspunkt i, om borgeren allerede har været udsat for trusler, forfølgelse, frihedsberøvelse, bortførelse, vold eller drabsforsøg. Risikovurderingen kan desuden indeholde oplysninger om, hvorvidt familien f.eks. har brugt vold mod andre, om andre i familien er blevet tvunget til ægteskab, om familien har et stærkt æreskodeks, om truslerne eller volden er eskalerende, og om der er andre problemer i familien, som f.eks. psykiske problemer eller problemer med stofmisbrug.

Politiet kan inddrages i vurderingen af, om den pågældende rent faktisk er i risiko for at blive udsat for alvorlige sanktioner/handlinger fra pårørende.

I forbindelse med risikovurderingen skal kommunen gøre den pågældende borger opmærksom på, at han eller hun kan tilbydes navne- og adressebeskyttelse i cpr-registret. Det skal endvidere vurderes, om borgeren af sikkerhedsmæssige grunde skal have tilbud om ophold på et særligt sikkert bosted, et ordinært kvindekrisecenter eller lignende jf. §§ 109 og 110 i lov om social service.

Handleplanen skal desuden indeholde oplysninger om borgernes aktuelle forhold vedrørende bopæl, arbejde, uddannelse samt forholdet til pårørende. Forholdet til pårørende kan f.eks. indeholde oplysninger om magtstrukturen i familien og borgerens relationer til forskellige familiemedlemmer.

Handleplanen skal endvidere indeholde overvejelser om eventuelle relevante støttemuligheder vedrørende bopæl, arbejde og uddannelse samt formålet med eventuelle tiltag. Dette kan bl.a. være oplysninger om, hvor borgeren kan tage ophold, og hvordan borgeren kan komme i eller fortsætte uddannelse eller beskæftigelse.

Handleplanen kan også omhandle forslag om kontakt til frivillige organisationer, der arbejder med æresrelaterede konflikter. Det kan f.eks. være LOKK, som kan tilbyde længerevarende støtteforløb, konfliktmægling m.v.

Handleplanen skal endelig indeholde overvejelser om eventuelle relevante støttemuligheder efter serviceloven, eksempelvis midlertidigt ophold på et kvindekrisecenter eller anden lovgivning, f.eks. vejledning om uddannelsesmuligheder, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv.

Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.2. og de specielle bemærkninger vedrørende § 12 a, stk. 3.

3.3 Handleplanens udarbejdelse

 

 

Servicelovens § 12 a, stk. 4:

 

Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren.

 

 

Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren og kan kun indeholde elementer, som borgeren er indforstået med, idet der er tale om et tilbud til borgeren.

Kommunen kan i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen få bistand hos LOKK og VISO, som tilbyder gratis rådgivning til kommuner i æresrelaterede sager, herunder konsulentbistand i forhold til enkeltsager.

Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.2. og de specielle bemærkninger vedrørende § 12 a, stk. 4.

Til toppen